Udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med sproglige vanskeligheder der har behov for en grundig undersøgelse af vanskelighedernes art og omfang. Vanskelighederne kan fx skyldes medfødt hjerneskade, specifikke sproglige vanskeligheder (SLI/dysfasi), autisme, erhvervet hjerneskade af mere generel kognitiv karakter eller andre former for nedsat evne til at danne, omsætte og anvende sprog.

Formål: At undersøge kommunikative og sproglige funktioner mhp. at beskrive vanskelighedernes art og omfang.

Form: Testning/observation og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om evt. tidligere specialundervisning i forhold til sprogvanskelighederne. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige sproglige færdigheder. Undersøgelsen kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelsen lægges over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater med borgeren.

Indhold: En sproglig undersøgelse foregår hos en talepædagog/logopæd, der har særlig faglig viden om sprogfunktioner. Talepædagogen undersøger de forskellige sproglige modaliteter, såsom:
• Taleopfattelse (sprogforståelse)
• Taleproduktion (aktivt sprogbrug og tale)
Der anvendes bl.a. følgende tests for at belyse vanskelighedernes karakter og omfang (der vil i nogle sammenhænge blive anvendt testmateriale, der ikke er standardiseret til voksne, men som alligevel belyser evt. vanskeligheder):
• Expressive og impressive one-word
• Auditiv spændvidde
• OK testen
• Peabodytesten
• TROG-2
• Materiale om syntaks
• Beskrivelse af sammenhængende tale og kommunikation ud fra observationer
• Og evt. andre relevante test og screeningsmateriale

Værd at vide: Hvis det er relevant kan nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale samt ved tilbagemeldingen, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring borgerens sproglige vanskeligheder.

Ydelsesnr.: 00314
Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 00315
Pris: 4.370,- kr. Omfang: 4,75 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer
(2,5 timer ata, 1,25 forberedelse, 1 time adm.)

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter, oplysninger fra egen læge, psykiater eller kommune for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne og dermed skal tilbydes en almindelig udredende samtale.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Borger rådgives om evt. andre muligheder.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 00109 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 00110 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med kognitive, sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v. samt deres pårørende og netværk.

Formål:

 • At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. Evt. gennem tværfaglig udredning afklare om borgeren er berettiget til hjælpemidler efter lovgivningen.
 • At pårørende og andre i netværket får kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger, ressourcer og funktionelle færdigheder.

Form: Samtale, screening efter behov og observationer.

Indhold: Ved samtale med borgeren og evt. pårørende afdækkes, hvilke behov, ressourcer og vanskeligheder, borgeren har i forhold til kommunikation og kognitive funktioner og færdigheder i dagligdagen i familie-, fritids- og evt. arbejdsliv.
Afdækningen foretages af neuropsykolog eller specialkonsulent og bidrager til vurdering af vanskeligheder og ressourcer i forhold til:

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Overblik og planlægning
 • Indlæring
 • Arbejdstempo
 • Emotionelle (følelsesmæssige) problemstillinger
 • Adfærd
 • Sociale kompetencer

Der udarbejdes en konklusion indeholdende en faglig vurdering af eventuelle undervisningsbehov.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes sammen med borger forslag til en undervisningsplan.
Heraf vil fremgå mål for undervisningen, brug af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: Afdækningen tager udgangspunkt i de relevante sagsakter, der er fremskaffet i sagen. Det kan fx være neuropsykologisk undersøgelse og oplysninger fra andre faggrupper som fx læge, psykiater eller socialrådgiver.
I afdækningen vil der indgå en vurdering af, om borger evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borger i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.
De pårørende inviteres til at deltage i afdækningen, da de kan bidrage med væsentlige oplysninger om funktioner og færdigheder.

Særligt ved tværfaglige afdækninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan afdækningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx specialkonsulent, talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 00107 Afdækning af vanskeligheder - på KC: 
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 00108 Afdækning af vanskeligheder - erhvervssager
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 00111 Tværfaglig afdækning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

 

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere med mistanke om kognitive funktionsnedsættelser.

Formål: At afdække det kognitive funktionsniveau hos borgeren. Dette danner grundlag for planlægningen af undervisningsindsatsen og medvirker til at belyse mulighederne i forhold til en fremtidig uddannelses- eller arbejdssituation i forbindelse med undervisningsindsatsen. Undersøgelsen kan også bidrage til punkter i kommunens eventuelle udarbejdelse af borgerens ressourceprofil.
Kommunikationscentrets anbefalinger er målrettet viden om kommunens rammer og serviceniveau. Der vil indledningsvis tages kontakt til jobcentret/socialfaglig enhed i kommunen forud for undersøgelsen med henblik på en afklaring af, hvilke aspekter ved borgerens funktionsniveau, der særligt er behov for bliver belyst.

Form: Testning og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om evt. diagnose. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige færdigheder. Den neuropsykologiske undersøgelse kan vare op til tre timer, og det er derfor almindeligt, at undersøgelse fordeles over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater.

Indhold: En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Koncentration og udholdenhed
• Mentalt arbejdstempo
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Evnen til at håndtere ens vanskeligheder og anden modgang
• Borgerens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har. Herunder motivation og initiativ
• Træthed og udtrætning
Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv.

Ydelsesnr.: 00308
Pris: 12.880,-kr. Omfang: 14 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Undervisning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Voksne med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v..

Formål: At borgerens kognitive, sociale og adfærdsmæssige færdigheder øges gennem indlæring af kompenserende strategier, hvorved selvstændighed samt oplevelse af mestring og handlemuligheder øges. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive ressourcer. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget indsigt i, hvordan vanskelighederne viser sig i dagligdagen. At borgeren vejledes og støttes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen, der kan mindske/regulere deres vanskeligheder.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med kompensation i forhold til specifikke kognitive funktioner og færdigheder. Undervisningen kan omhandle:
• Kompensation bl.a. vedr.: Opmærksomhed, hukommelse, planlægning og struktur
• Brug af hjælpemidler og teknologi som understøttende strategi

Værd at vide: Eneundervisning kan tilbydes som selvstændig ydelse eller som introduktion til et senere holdundervisningsforløb. Hvor det skønnes relevant kan andre familiemedlemmer (fx forældre, partnere) inviteres til at deltage.
Undervisningen varetages af neuropsykolog, specialkonsulent, eller teknologikonsulent.

A ydelsesnr.: 00201 Pris: 7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 00202 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 00203 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Unge og voksne med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder fx pga. ADHD/ADD eller autismespektrumforstyrrelser.

Formål: At afprøve og indlære kompenserende strategier, som borgeren kan anvende i dagligdagen.
Indhold og metode: Der arbejdes med at borgeren afprøver og indlærer kompenserende strategier. Der tages i indsatsen udgangspunkt i borgerens vanskeligheder, hvor bl.a. motivation, indsigt og mod til at afprøve og indlære kompenserende strategier er væsentlige elementer, der tages højde for. Der gives undervisning og vejledning til den ramte borger med henblik på at øge forståelsen af funktionsnedsættelsens betydning for funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveauet.

Værd at vide: Ydelsen varetages af neuropsykologer med specialiseret viden om kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder.

A ydelsesnr.: 00310 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 00311 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 00312 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v., som har behov for og kan profitere af at udvikle og styrke deres færdigheder sammen med ligestillede.

Formål: At borgeren via samværet med ligestillede i undervisningen:
• Opnår indsigt i og erkendelse af de vanskeligheder, som funktionsnedsættelsen medfører for at blive bedre i stand til at mestre livet.
• På baggrund af sine ressourcer og kompetencer udvikler kognitive, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og sociale færdigheder ved kompensation. Borgeren vil fx arbejde med at forstå egne reaktioner mhp. at kunne dæmpe og kontrollere uhensigtsmæssig adfærd. Borgeren vil også arbejde med at lære bedre at kunne håndtere stress.

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-4 deltagere og 1 underviser. 
Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i basale kognitive funktioner arbejdes med kompenserende redskaber og strategier fx ift. opmærksomhed og koncentration og anvendelse af kalender og ugeplan som kompensation for hukommelses- og planlægningsproblemer.
Der lægges vægt på selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviseren og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt til strategibrug ift. kognitive og sociale færdigheder. Undervisningen består både af oplæg fra underviseren, drøftelse i gruppen og praktiske øvelser.
Holdundervisning kan suppleres med et individuelt tilbud efter behov. 

Værd at vide: Undervisningen varetages af specialkonsulent eller neuropsykolog.

A Ydelsesnr.: 00206 Pris: 15.487,- kr. Omfang: 50,5 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 00207 Pris: 8.587,- kr. Omfang: 28 timer, heraf 16 vejl. ATA-timer 
C Ydelsesnr.: 00208 Pris: 17.787,- kr. Omfang: 28 timer, heraf 16 vejl. ATA-timer

 

Rådgivning

Lovgivning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Eksterne samarbejdspartnere, fx arbejdspladser, kommunale sagsbehandlere, støttepersoner, uddannelsessteder m.v.

Formål: At yde rådgivning og vejledning til fx arbejdsplads eller uddannelsessted, kommunale sagsbehandlere eller borgerens støtteperson, når der er behov for det i forhold til borgerens problemstilling. Det kan fx være arbejdsstedet, der skal have konkret viden om borgerens vanskeligheder og ressourcer mhp. at kunne tage højde for forskellige hensyn i arbejdstilrettelæggelsen. Det kan fx være en støtteperson, der har brug for konkret viden om borgerens vanskeligheder og ressourcer mhp. at kunne tage højde for det i den daglige/ugentlige kontakt med borgeren og dermed yde en mere optimal støtte.

Form: Forløbet tilrettelægges individuelt.

Indhold: Rådgivning med henblik på at øge forståelsen for funktionsnedsættelsens betydning for borgerens funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt vejledning i forhold til at støtte borgeren bedst mulig i forhold til varetagelsen af et erhverv eller en uddannelse eller at få en dagligdag til at hænge sammen.
Relevant rådgivning og vejledning i forhold til arbejdspladsen vil typisk omhandle:
• Behov for særlige hensyn, fx indretning af arbejdsplads
• Struktur på opgaver og tid
• Kommunikation
• Behov for eventuel mentorordning
• Information til arbejdsstedet, ledelse og evt. kolleger, om funktionsnedsættelsen og dens betydning for udførelsen af arbejdsopgaver

Værd at vide: Ydelsen er et selvstændigt tilbud eller et supplement til et undervisningstilbud. Rådgivningen og vejledningen forestås af en neuropsykolog eller specialkonsulent.

A ydelsesnr.: 00301 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 00302 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 00303 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Konsulentbistand

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne borgere med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder, hvor der er behov for en indsats ved neuropsykolog med specialiseret viden om arbejdsafklaring, skånehensyn, uddannelsesmuligheder, indlæring af kompenserende strategier m.v.

Formål: At imødekomme de problemstillinger, der knytter sig til en specielt kompliceret sag, ved at afdække hvilke kompensations- og/eller støttebehov borgeren har, og hvor og hvordan, den ramte bedst får dækket disse behov.

Form: Afhængigt af opgavens karakter er der mulighed for hjemmebesøg, besøg på arbejdsplads eller uddannelsessted, observationsforløb, rådgivende og vejledende forløb, terapeutiske samtaler samt supervisionsforløb. Kan foregå individuelt og i gruppe.

Indhold og omfang: Det konkrete indhold og omfang aftales individuelt og afhænger af, hvem der modtager bistanden, hvem der rekvirerer bistanden samt af situationen i øvrigt. Da der kan være tale om særligt komplicerede sager, vil der ofte være tale om en tværfaglig indsats med inddragelse af flere faggrupper. Endvidere lægges der vægt på at inddrage det professionelle netværk, som borgeren allerede er i kontakt med i kommunen. De nærmeste pårørende kan også inddrages.

Ydelsesnr.: 00309
Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris: 920,- kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter