Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med sproglige vanskeligheder der har behov for en grundig undersøgelse af vanskelighedernes art og omfang. Vanskelighederne kan fx skyldes medfødt hjerneskade, specifikke sproglige vanskeligheder (SLI/dysfasi), autisme, erhvervet hjerneskade af mere generel kognitiv karakter eller andre former for nedsat evne til at danne, omsætte og anvende sprog.

Formål: At undersøge kommunikative og sproglige funktioner mhp. at beskrive vanskelighedernes art og omfang.

Form: Testning/observation og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om evt. tidligere specialundervisning i forhold til sprogvanskelighederne. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige sproglige færdigheder. Undersøgelsen kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelsen lægges over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater med borgeren.

Indhold: En sproglig undersøgelse foregår hos en talepædagog/logopæd, der har særlig faglig viden om sprogfunktioner. Talepædagogen undersøger de forskellige sproglige modaliteter, såsom:
• Taleopfattelse (sprogforståelse)
• Taleproduktion (aktivt sprogbrug og tale)
Der anvendes bl.a. følgende tests for at belyse vanskelighedernes karakter og omfang (der vil i nogle sammenhænge blive anvendt testmateriale, der ikke er standardiseret til voksne, men som alligevel belyser evt. vanskeligheder):
• Expressive og impressive one-word
• Auditiv spændvidde
• OK testen
• Peabodytesten
• TROG-2
• Materiale om syntaks
• Beskrivelse af sammenhængende tale og kommunikation ud fra observationer
• Og evt. andre relevante test og screeningsmateriale

Værd at vide: Hvis det er relevant kan nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale samt ved tilbagemeldingen, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring borgerens sproglige vanskeligheder.

Ydelsesnr.: 00314
Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 00315
Pris: 4.370,- kr. Omfang: 4,75 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer
(2,5 timer ata, 1,25 forberedelse, 1 time adm.)

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter, oplysninger fra egen læge, psykiater eller kommune for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne og dermed skal tilbydes en almindelig udredende samtale.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Borger rådgives om evt. andre muligheder.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 00109 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 00110 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med kognitive, sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v. samt deres pårørende og netværk.

Formål:

 • At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. Evt. gennem tværfaglig udredning afklare om borgeren er berettiget til hjælpemidler efter lovgivningen.
 • At pårørende og andre i netværket får kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger, ressourcer og funktionelle færdigheder.

Form: Samtale, screening efter behov og observationer.

Indhold: Ved samtale med borgeren og evt. pårørende afdækkes, hvilke behov, ressourcer og vanskeligheder, borgeren har i forhold til kommunikation og kognitive funktioner og færdigheder i dagligdagen i familie-, fritids- og evt. arbejdsliv.
Afdækningen foretages af neuropsykolog eller specialkonsulent og bidrager til vurdering af vanskeligheder og ressourcer i forhold til:

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Overblik og planlægning
 • Indlæring
 • Arbejdstempo
 • Emotionelle (følelsesmæssige) problemstillinger
 • Adfærd
 • Sociale kompetencer

Der udarbejdes en konklusion indeholdende en faglig vurdering af eventuelle undervisningsbehov.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes sammen med borger forslag til en undervisningsplan.
Heraf vil fremgå mål for undervisningen, brug af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: Afdækningen tager udgangspunkt i de relevante sagsakter, der er fremskaffet i sagen. Det kan fx være neuropsykologisk undersøgelse og oplysninger fra andre faggrupper som fx læge, psykiater eller socialrådgiver.
I afdækningen vil der indgå en vurdering af, om borger evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borger i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.
De pårørende inviteres til at deltage i afdækningen, da de kan bidrage med væsentlige oplysninger om funktioner og færdigheder.

Særligt ved tværfaglige afdækninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan afdækningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx specialkonsulent, talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 00107 Afdækning af vanskeligheder - på KC: 
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 00108 Afdækning af vanskeligheder - erhvervssager
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 00111 Tværfaglig afdækning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

 

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere med mistanke om kognitive funktionsnedsættelser.

Formål: At afdække det kognitive funktionsniveau hos borgeren. Dette danner grundlag for planlægningen af undervisningsindsatsen og medvirker til at belyse mulighederne i forhold til en fremtidig uddannelses- eller arbejdssituation i forbindelse med undervisningsindsatsen. Undersøgelsen kan også bidrage til punkter i kommunens eventuelle udarbejdelse af borgerens ressourceprofil.
Kommunikationscentrets anbefalinger er målrettet viden om kommunens rammer og serviceniveau. Der vil indledningsvis tages kontakt til jobcentret/socialfaglig enhed i kommunen forud for undersøgelsen med henblik på en afklaring af, hvilke aspekter ved borgerens funktionsniveau, der særligt er behov for bliver belyst.

Form: Testning og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om evt. diagnose. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige færdigheder. Den neuropsykologiske undersøgelse kan vare op til tre timer, og det er derfor almindeligt, at undersøgelse fordeles over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater.

Indhold: En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Koncentration og udholdenhed
• Mentalt arbejdstempo
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Evnen til at håndtere ens vanskeligheder og anden modgang
• Borgerens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har. Herunder motivation og initiativ
• Træthed og udtrætning
Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv.

Ydelsesnr.: 00308
Pris: 12.880,-kr. Omfang: 14 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter