Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Voksne med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v..

Formål: At borgerens kognitive, sociale og adfærdsmæssige færdigheder øges gennem indlæring af kompenserende strategier, hvorved selvstændighed samt oplevelse af mestring og handlemuligheder øges. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive ressourcer. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget indsigt i, hvordan vanskelighederne viser sig i dagligdagen. At borgeren vejledes og støttes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen, der kan mindske/regulere deres vanskeligheder.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med kompensation i forhold til specifikke kognitive funktioner og færdigheder. Undervisningen kan omhandle:
• Kompensation bl.a. vedr.: Opmærksomhed, hukommelse, planlægning og struktur
• Brug af hjælpemidler og teknologi som understøttende strategi

Værd at vide: Eneundervisning kan tilbydes som selvstændig ydelse eller som introduktion til et senere holdundervisningsforløb. Hvor det skønnes relevant kan andre familiemedlemmer (fx forældre, partnere) inviteres til at deltage.
Undervisningen varetages af neuropsykolog, specialkonsulent, eller teknologikonsulent.

A ydelsesnr.: 00201 Pris: 7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 00202 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 00203 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Unge og voksne med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder fx pga. ADHD/ADD eller autismespektrumforstyrrelser.

Formål: At afprøve og indlære kompenserende strategier, som borgeren kan anvende i dagligdagen.
Indhold og metode: Der arbejdes med at borgeren afprøver og indlærer kompenserende strategier. Der tages i indsatsen udgangspunkt i borgerens vanskeligheder, hvor bl.a. motivation, indsigt og mod til at afprøve og indlære kompenserende strategier er væsentlige elementer, der tages højde for. Der gives undervisning og vejledning til den ramte borger med henblik på at øge forståelsen af funktionsnedsættelsens betydning for funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveauet.

Værd at vide: Ydelsen varetages af neuropsykologer med specialiseret viden om kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder.

A ydelsesnr.: 00310 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 00311 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 00312 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v., som har behov for og kan profitere af at udvikle og styrke deres færdigheder sammen med ligestillede.

Formål: At borgeren via samværet med ligestillede i undervisningen:
• Opnår indsigt i og erkendelse af de vanskeligheder, som funktionsnedsættelsen medfører for at blive bedre i stand til at mestre livet.
• På baggrund af sine ressourcer og kompetencer udvikler kognitive, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og sociale færdigheder ved kompensation. Borgeren vil fx arbejde med at forstå egne reaktioner mhp. at kunne dæmpe og kontrollere uhensigtsmæssig adfærd. Borgeren vil også arbejde med at lære bedre at kunne håndtere stress.

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-4 deltagere og 1 underviser. 
Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i basale kognitive funktioner arbejdes med kompenserende redskaber og strategier fx ift. opmærksomhed og koncentration og anvendelse af kalender og ugeplan som kompensation for hukommelses- og planlægningsproblemer.
Der lægges vægt på selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviseren og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt til strategibrug ift. kognitive og sociale færdigheder. Undervisningen består både af oplæg fra underviseren, drøftelse i gruppen og praktiske øvelser.
Holdundervisning kan suppleres med et individuelt tilbud efter behov. 

Værd at vide: Undervisningen varetages af specialkonsulent eller neuropsykolog.

A Ydelsesnr.: 00206 Pris: 15.487,- kr. Omfang: 50,5 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 00207 Pris: 8.587,- kr. Omfang: 28 timer, heraf 16 vejl. ATA-timer 
C Ydelsesnr.: 00208 Pris: 17.787,- kr. Omfang: 28 timer, heraf 16 vejl. ATA-timer

 

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter