plejecenter

Se også, hvad vi tilbyder borgere med funktionsnedsættelser

I kan henvende jer til os, hvis en borger i jeres tilbud har brug for en udredning. Få mere information under Borger.

På Kommunikationscentret er vi specialister på de funktionsnedsættelser, der kommer med alderen.

56 % af de borgere, der modtager ydelser hos os er over 65 år. De hyppigste funktionsnedsættelser blandt denne gruppe er aldersrelaterede. Oftest er det tale om nedsat syn eller hørelse. Men det kan også handle om kommunikationsvanskeligheder efter fx apopleksi.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi afholder kurser, temadage og oplæg for plejehjemspersonale.
Her er nogle stikord til emner, vi kan fortælle om:
- Høretab og synsnedsættelse
- Høreapparatet - betjening og vedligeholdelse
- Optik og synstekniske hjælpemidler
- Høretaktik
- Guidning til svagtseende
- Afasi og dysartri 
- Kommunikation og taleforståelse 
- Tekniske hjælpemidler
- Psykiske og sociale følger af en funktionsnedsættelse
- Borgerens vej gennem systemet
- "Talking Mats" - en billedstøttet interviewmetode

Øvrig konsulentbistand

Blandt ældre skyldes vanskeligheder med tale og sprog almindeligvis funktionsnedsættelser som demens eller afasi. Ofte har disse borgere god gavn af at få støttet samtalen med billeder og struktur. Det kan give begge parter en bedre forståelse, holde samtalen på sporet for borgeren og skabe større nærvær i kommunikationen.
Det viser udenlandsk forskning, og det afspejler sig også i vores egne erfaringer med projekter på området.