Om vores tilbud til børn med synsvanskeligheder

Hvilken hjælp kan mit barn få? Som forælder til et barn med et synshandicap, har du sikkert mange spørgsmål. Her kan du få svar på nogle af dem. Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores tilbud omfatter også børnehaven/skolen og andre personer i nærmiljøet.

Få informationen som pjece

 

Ja, hvis kommunen visiterer dit barn til en afprøvning af et hjælpemiddel, og efterfølgende bevilger det.

Kommunikationscentrets synskonsulenter og optikere afprøver hjælpemidler og specialoptik. Hvis vi vurderer, at hjælpemidlet er anvendeligt og relevant for dit barn, sender vi en anbefaling om udstyr og hjælpemidler til bopælskommunen.

Vi tilbyder afprøvning af:

  • Synshjælpemidler
  • Tekstforstørrende læseapparat (CCTV)
  • Informations- og kommunikationsteknologi (fx computerprogrammer eller tablets til forstørret tekst, syntetisk tale, tekstscanner mv.)

Hvis dit barn er blindt eller har en meget lille synsrest, kan vi tilbyde kompenserende undervisning.

Vi underviser i:

  • Brug af svagsynsoptik
  • Mobility, træning i at færdes på egen hånd, fx med hvid stok
  • ADL (Almindelig Daglig Levevis) Indlæring af strategier for at beherske dagligdags ting såsom madlavning, spiseteknik m.v.
  • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - for børn/unge, der bruger IKT-hjælpemidler, som kompensation for et synshandicap.

Ja, hvis der er behov for det, har vi mulighed for at sætte dig i kontakt med andre forældre i samme situation.

Kontakt os og hør nærmere.

Blinde og svagsynede elever kan få vejledning og specialpædagogisk bistand i forbindelse med deres undervisning. Vi har tilbud, der retter sig mod børn/unge i almindelig skoleregi, såvel som i specialskoleregi.

Vi rådgiver og vejleder lærere, personale i fritidsordningen, i hjemmet etc. Rådgivningen kan handle om, hvordan det fysiske miljø i hjemmet og på skolen skal indrettes. Om hvilke undervisningsmaterialer der egner sig, eller hvordan særligt udstyr kan anskaffes og bruges.
På specialskoler vejleder vi i vurdering af synsfunktionen i relation til barnets/den unges generelle udvikling.
Rådgivningen søges for et kalenderår ad gangen, og foregår efter folkeskoleloven samt lov om social service.
Der er også mulighed for undervisning i ADL (Almindelig Daglig Levevis) og mobility.

Visitation:

Synskonsulenten vurderer, på baggrund af dit barns behov, hvad rådgivningen for det kommende år skal omfatte. Det er kommunen der, efter dialog med forældre og synskonsulent, endeligt træffer afgørelse om hvilken ”pakke” der skal bevilges.

Vi har tilbud, der retter sig mod børn i almindelig børnehave, såvel som børn i specialbørnehave.
Vejledningen og rådgivningen gives også til de personer i institutionen, der har tilknytning til barnet.

Tilbuddet har fokus på:

  • Barnets ressourcer, trivsel og de synsspecifikke vanskeligheder
  • Forældrenes/familiens trivsel og tilpasning til de udfordringer, synshandicappet giver i hverdagen
  • Rådgivning om legetøj, indretning af det fysiske miljø herunder lys og særlige hjælpemidler

Synsrådgivning bevilges for et kalenderår ad gangen.

Rådgivning og vejledning kan foregå i hjemmet, dagplejen, daginstitutionen, specialbørnehaven eller bomiljøet.
Der tilbydes også lejlighedsvis synspædagogiske aktiviteter hvor børnene mødes. Det kan være med fokus på sansestimulering, motorik, brug af kikkert eller andet.
Hvis der er basis for det, kan der etableres forældregrupper inden for regionen.

Visitation:

Synskonsulenten vurderer, på baggrund af dit barns behov, hvad rådgivningen for det kommende år skal omfatte. Det er kommunen der, efter dialog med forældre og synskonsulent, endeligt træffer afgørelse om hvilken ”pakke” der skal bevilges.

Det første møde med en synskonsulent er som regel en udredning. I udredningen undersøger vi og vurderer synsnedsættelsens betydning i dagligdagen, og vi gennemgår kompenserende muligheder. Vi udfører test og observerer dit barn. Vi ser også på om dit barn har behov for hjælpemidler. Vi indhenter oplysninger fra øjenlæger eller andre relevante fagpersoner.

Udredningen foregår i dialog med dig og fagpersoner i dit barns nærmiljø.

I forlængelse af udredningen drøfter synskonsulenten dit barns behov for synsrådgivning med kommunen. Derefter er det kommunen der træffer afgørelse om et tilbud.
Rådgivningen bevilges for et kalenderår ad gangen. 

Børn og unge fra vores optageområde kan frit få en udredning af deres synshandicap hos os. Barnets syn skal have en visus på 6/18 eller mindre.

Vi modtager øjenlægelige oplysninger om nytilmeldte børn og unge med synsnedsættelse fra Kennedy Centret - Øjenklinikken, hvor børn og unge under 18 år med betydelig nedsat synsfunktion registreres i det landsdækkende synsregister.
Din hjemkommune underrettes samtidigt. Du kan også selv henvende dig direkte til Kommunikationscentret.

Du finder information om henvendelse her.

Efter udredning er det kommunen, der træffer afgørelse om bevilling af undervisning, rådgivning og vejledning hos en synskonsulent eller bevilling af optik og hjælpemidler.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter