Udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter, oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, kommunens handicapafdeling eller andre for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne og mhp. at udrede funktionsnedsættelsens type og sværhedsgrad.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages  evt. kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Der kan ligeledes tages kontakt til genoptræningssted mhp. at afklare, om borgeren modtager tilbud om kognitiv eller fysisk genoptræning i kommunalt regi.
Borger og pårørende rådgives om evt. andre muligheder.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 1116 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 1117 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med sprog-, tale- eller kognitive vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade med lette til komplekse behov eller borgere med en neurologisk lidelse samt pårørende og netværk. Derudover borgere, der som følge af erhvervet hjerneskade, har vanskeligheder med hørelse og/eller syn. Endelig borgere som efter en erhvervet hjerneskade har brug for en særligt koordineret indsats i forbindelse med erhverv.

Formål:
At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. Evt. at afklare om borgeren er berettiget til hjælpemidler efter lovgivningen.
At pårørende og andre i netværket får kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger, bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder.

Form: Samtale, testning, screening og observationer.

Indhold: Ved samtale med borgeren og evt. pårørende udredes, hvilke behov, ressourcer og vanskeligheder, borgeren har i forhold til kommunikation og kognitive funktioner og færdigheder i dagligdagen i familie-, fritids- og evt. arbejdsliv.
Udredningen foretages af talepædagog, speciallærer eller neuropsykolog med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området. Fagpersoner vurderer vanskeligheder og ressourcer i forhold til en eller flere af følgende områder:

• Sprogforståelse
• Evnen til at kommunikere (tale, kropssprog, mimik, udpegning, tegn, gestus mv.)
• Tale- og sprogproduktion
• Opmærksomhed
• Koncentration
• Hukommelse
• Overblik og planlægning
• Indlæring
• Arbejdstempo
• Emotionelle (følelsesmæssige) problemstillinger
• Neglekt m.v.
• Læse- og skrivefunktioner
• Regnefunktioner

Der udarbejdes en konklusion indeholdende en faglig vurdering af eventuelle rehabiliteringsbehov. Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne vil der udarbejdes forslag til mål for undervisningen, med angivelse af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: Udredningen tager udgangspunkt i de relevante sagsakter, der er fremskaffet i sagen. Det kan fx være neuropsykologisk undersøgelse og oplysninger fra andre faggrupper og instanser som fx læge/sygehus, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver.
De pårørende inviteres til at deltage i udredningen, da de kan bidrage med væsentlige oplysninger om funktioner og færdigheder i forhold til før sygdommen om fx nedsat initiativ, manglende indsigt og kommunikation.
I udredningen kan der indgå en vurdering af, om borger evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borger i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.

Særligt ved udredninger af borgere i erhverv
I erhvervssager vil jobcentret som oftest, og efter aftale med borger, blive orienteret om udredningen.

Særligt ved tværfaglige udredninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 1112 Udredning af sprog-, tale- eller andre kognitive vanskeligheder - på KC:
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1113 Udredning af sprog-, tale- eller andre kognitive vanskeligheder - uden for KC:
Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1114 Udredning af sprog-, tale eller andre kognitive vanskeligheder – erhvervssager
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1115 Tværfaglig udredning 
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om social service § 102.

Målgruppe: Borgere med mistanke om kognitive funktionsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade, hvor der er behov for en neuropsykologisk screening. Typisk vil der være tale om sager, hvor der ikke er et beskæftigelsesrettet sigte. I erhvervessager vil der som udgangspunkt altid være behov for en almindelig neuropsykolgisk undersøgelse (se efterfølgende ydelse, nr. 1319), som er mere omfattende end screeningen. 

Formål: At afdække hvilke mentale funktioner og færdigheder borgeren har bevaret og hvilke der evt. er forringede efter den erhvervede hjerneskade. At danne grundlag for kommunens planlægning af rehabiliteringsindsatsen ved at medvirke til fastlægge, på hvilke områder borgeren har brug for hjælp, og hvordan vedkommende kan lære at klare en tilværelse på trods af nedsatte funktioner.

Form: Testning og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den samt klagebillede. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold. Dernæst gennemføres en række opgaver på et eller flere udvalgte kognitive områder for at belyse de kognitive færdigheder. Den neuropsykologiske undersøgelse varer op til tre timer, og kan efter behov fordeles over to gange. 

Indhold: En neuropsykologisk undersøgelse/screening foregår hos en psykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. I en screening undersøger neuropsykologen en eller flere forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Mentalt arbejdstempo
• Koncentration og udholdenhed
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
• Borgerens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har. Herunder motivation og initiativ
• Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov før hjerneskaden i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv.
• Træthed og udtrætning

Værd at vide: Den/de nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring den ramtes funktions- og aktivitetsniveau i dagligdagen.

Ydelsesnr.: 1318

Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med mistanke om kognitive funktionsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade.

Formål: At afdække hvilke mentale funktioner og færdigheder borgeren har bevaret og hvilke der evt. er forringede efter den erhvervede hjerneskade. At danne grundlag for kommunens planlægning af rehabiliteringsindsatsen og medvirke til at belyse mulighederne i forhold til en fremtidig uddannelses- eller arbejdssituation i forbindelse med rehabiliteringsindsatsen. At bidrage til punkter i kommunes udarbejdelse af borgerens ressourceprofil. Kommunikationscentrets anbefalinger er målrettet viden om kommunens rammer og serviceniveau.
Der vil indledningsvis blive taget kontakt til jobcentret/socialfaglig enhed i kommunen forud for undersøgelsen mhp. en afklaring af hvilke aspekter ved borgerens funktionsniveau, der er særligt behov for bliver belyst.

Form: Testning og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den  samt borgerens klagebillede. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige kognitive færdigheder. Den neuropsykologiske undersøgelse kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelse fordeles over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater.

Indhold: En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Koncentration og udholdenhed
• Mentalt arbejdstempo
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
• Borgerens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har. Herunder motivation og initiativ
• Træthed og udtrætning

Borgerens eventuelle skånebehov i forbindelse med undersøgelse af erhvervsevnen beskrives ligeledes. Derudover drøftes funktioner, færdigheder og behov før hjerneskaden i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv.

Værd at vide: Den/de nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring den ramtes funktions- og aktivitetsniveau i dagligdagen.

Ydelsesnr.: 1319
Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. har en reduceret synsfunktion, hvor der ikke er tale om nedsat syn som følge af øjensygdom. Målgruppen har typisk vanskeligheder med øjenbevægelser, med at fokusere, de har dobbeltsyn, har dårlig afstandsbedømmelse, orienteringsbesvær i trafikken/butikker, har problemer med at koordinere, kan lide af svimmelhed, hovedpine og evt. køresyge, kan have nedsat læseevne og udtalt træthed pga. problemer med synet. Desuden oplever mange at være lysfølsomme, og nogle oplever desuden lydfølsomhed.

Vær opmærksom på: Borgeren vil typisk være i gang med et undervisnings/rådgivningsforløb på Kommunikationscentret, hvor den nedsatte synsfunktion først er blevet tydelig undervejs i dette forløb, og derfor ikke har været belyst tidligere i den indledende udredning på Kommunikationscentret.

Formål: At borgeren med synsvanskeligheder får vurderet sine synsvanskeligheder og muligheder for at få afhjulpet eller begrænset virkningerne af sit handicap.

Form: Udredning ved specialoptiker.

Indhold og metode: Udredning ved samtale og undersøgelse, hvor specialoptikeren afdækker borgerens vanskeligheder og behov.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 3118 Pris: 4.370,- kr. Omfang: 4,75 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med mistanke om/erkendte kognitive og sociale funktionsvanskeligheder samt lettere emotionelle vanskeligheder.

Formål:
• At afdække borgerens kognitive, emotionelle og psykosociale ressourcer og barrierer.
• At medvirke til at belyse mulighederne i forhold til en fremtidig bolig-,
uddannelses‐ og/eller arbejdssituation.
• At bidrage til punkter i kommunens udarbejdelse af borgerens ressourceprofil.

Kommunikationscentrets anbefalinger er målrettet viden om kommunens rammer og serviceniveau. Der vil indledningsvis blive taget kontakt til jobcentret/socialfaglig enhed i kommunen forud for undersøgelsen mhp. en afklaring af, hvilke aspekter ved borgerens funktionsniveau, der er særligt behov for bliver belyst.
Forud for opstart af undersøgelsen bedes tilsendt relevant journalmateriale (fx PPR-undersøgelser, børnefaglige udredninger, psykologiske udredninger, evt. sygejournaler) samt en overordnet kronologisk oversigt over personens livsforløb, herunder:
• Institutions- og skoleforløb (daginstitution, skolegang)
• Helbredsmæssige forhold, eventuelle sygdomsperioder mv.
• Arbejds- og uddannelsesforløb (fx praktik, efterskole mv.)
• Andet, der har spillet en afgørende rolle i personens liv

Form: Det afgøres ud fra den konkrete sag, hvilke områder, der bør undersøges og med hvilke test- og undersøgelsesredskaber. Undersøgelsen starter med en samtale med borgeren om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Ved denne samtale vil det være hensigtsmæssigt, at der deltager en evt. støttekontaktperson, bostøtte eller pårørende.
Dernæst gennemføres en række opgaver mhp. at belyse personens generelle og/eller specifikke kognitive ressourcer og barrierer. Den kognitive/kliniske del af undersøgelsen kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelsen fordeles over flere gange.
Når den samlede undersøgelse er gennemført, skrives der en rapport. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater med borgeren samt evt. kontaktperson eller pårørende.

Indhold: En kognitiv/klinisk undersøgelse foregår hos en neuropsykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger og som har erfaring med klinisk udredning og intervention ift. unge/voksne. Psykologen undersøger forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Koncentration og udholdenhed
• Mentalt arbejdstempo
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Mestringsstrategier
• Mulighed for at udnytte sine evner, herunder motivation og initiativ.

Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie‐, fritids‐ og uddannelses-/arbejdsliv.
For at få et helhedsbillede af de beskrevne vanskeligheder og mhp. at vurdere, hvilke forhold i personens liv, hvilke ressourcer og barrierer, der aktuelt spiller den største rolle, indhentes der oplysninger fra pårørende og/eller relevante professionelle fra personens netværk. Dette kan ske i form af samtale, udfyldelse af spørgeskemaer o.lign.
Undersøgelsesresultaterne forsøges omsat til en konkret, brugbar form, der er omsættelig for henvender.

Værd at vide: Pårørende, bostøtte eller støttekontaktperson inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring personens funktions‐ og aktivitetsniveau i dagligdagen. De samme personer vil blive inviteret til at deltage ved en evt. tilbagemelding.
Det er en forudsætning for undersøgelsen, at psykologen modtager en kronologisk oversigt over borgerens anamnestiske oplysninger. Dette er muligt at tilkøbe, såfremt kommunen ikke selv har mulighed for at tilvejebringe en sådan kronologisk oversigt.

A ydelsesnr.: 1327 – kognitiv/klinisk undersøgelse, inkl. neuropsykologisk vurdering
Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

B ydelsesnr.: 1328 – kognitiv/klinisk undersøgelse, inkl. neuropsykologisk vurdering (omfatter kronologisk oversigt)
Pris: 23.000,- kr. Omfang: 25 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Undervisning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med talemæssige vanskeligheder pga. Parkinsons Sygdom, som ikke kan deltage i et intensivt undervisningstilbud (LSVT) grundet udtrætningstendens, kognitive og/eller fysiske funktionsnedsætteler, eller som har mange andre genoptræningstilbud og kan derfor ikke deltage i et intensivt forløb på Kommunikationscentret.
Formål: At borgerens kognitive eller talemæssige funktioner og færdigheder øges gennem undervisning. At borgeren indlærer kompenserende strategier. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive og kommunikative ressourcer. De pårørende kan vejledes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen.

Form: Holdundervisning

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med funktionsøvelser og kompensation i forhold til specifikke kognitive og kommunikative funktioner og færdigheder. Undervisningen består af:

  • Øvelser for udtale, stemmestyrke, stemmekvalitet
  • Generel kommunikation
  • Taleselvtillid
  • Interaktion mellem flere deltagere

Borgeren instrueres i nødvendig selvtræning mhp. at fastholde effekt over tid.

Værd at vide: De pårørende kan inviteres til at deltage undervejs i undervisningsforløbet.
Undervisningen varetages af talepædagoger

Ydelsesnr.: 1239 Pris: 6.440, - kr. Omfang: 21 timer, heraf vejl. 12 ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne med Motor Neuron Disease (MND), hvoraf nogle af disse borgere vil have amyotrofisk lateral sclerose (ALS). Der gives også vejledning til pårørende og andre i borgerens netværk efter behov.

Formål: At bibringe borgeren med MND og de pårørende viden om og færdigheder til at kommu-nikere bedst muligt (med alternativ støttende kommunikation, IKT, etc.) på trods af sygdommen. At borgeren kan gøre sig forståelig ved hjælp af talen så længe som muligt.

Indhold og metode: Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov. Der vejledes og undervises i kommunikation i bredeste forstand: Kropssprog, naturlige tegn, mimik, udpegning, tale- og stemmebrug, brug af specielle computerprogrammer, apps til tablet osv. De pårørende inddrages i undervisningen, så de får viden om, hvorfor talen påvirkes af sygdommen, og hvordan begge parter kan ændre deres kommunikation.

Værd at vide: Borgeren med MND og de pårørende har ofte behov for undervisning over et længere tidsrum, da funktionsnedsættelsen er progredierende. Forløbene er individuelle og foregår både på Kommunikationscentret og i borgerens eget hjem.

Ydelsesnr.: 1236 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA timer

Ydelsesnr.: 1237 Pris: 43.240,- kr. Omfang: 47 timer, heraf 22 vejl. ATA timer

Til denne målgruppe vil der ofte blive anbefalet en MND pakke, som består af ovenstående undervisningsforløb, en IKT-afprøvning samt pædagogisk og teknisk support. Dvs. ud over ovenstående ydelse vil ydelse 4403, afprøvning af hjælpemiddel samt ydelse 4319, pædagogisk og teknisk support være relevant. De to sidstnævnte ydelser kan findes under IKT-ydelser.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med følger hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. har en reduceret synsfunktion, hvor der ikke er tale om nedsat syn som følge af øjensygdom. Målgruppen har typisk vanskeligheder med øjenbevægelser, med at fokusere, de har dobbeltsyn, har dårlig afstandsbedømmelse, orienteringsbesvær i trafikken/butikker, har problemer med at koordinere, kan lide af svimmelhed, hovedpine og evt. køresyge, kan have nedsat læseevne og udtalt træthed pga. problemer med synet. Desuden oplever mange at være lysfølsomme, og nogle oplever desuden lydfølsomhed.
I de tilfælde hvor Kommunikationscentret skønner det er relevant med hjælpemidler efter serviceloven, vil dette blive anbefalet til kommunen.

Formål: At borgeren gennem træning/undervisning bliver hjulpet til hurtigere at genvinde så mange af de tabte funktioner som muligt efter hjernerystelsen, og dermed får større livskvalitet.

Form: Individuel undervisning.

Indhold og metode: Der arbejdes med synstræning/undervisning ud fra anerkendte metoder.

Der er fokus på bl.a.: Fokusering, øjenbevægelser, afstandsbedømmelse, fiksation og borgerens perifere syn. Borgeren modtager undervisning/vejledning i forskellige øvelser og ses et antal gange på Kommunikationscentret, og skal derudover selv udføre træning i det daglige i den periode, hvor undervisningsforløbet står på.

Værd at vide: Forløbet varetages af en neurooptometrist. Forskning har vist, at godt 60 % af borgere med hjerneskade får synsvanskeligheder, og for en stor del af disse menneskers ved-kommende er der tale om mere alvorlige synsvanskeligheder.

A Ydelsesnr.: 3217 Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3218 Pris: 17.480,- kr. Omfang: 19 timer, heraf 11 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32 

Målgruppe: Borgere med langvarige følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. oplever udtrætning og kognitive vanskeligheder.

Formål:
At borgeren bliver bedre i stand til at mestre livet på de ændrede vilkår, bl.a. ved i undervisningen at:
• Opnå viden om følger efter hjernerystelse (psykoedukation)
• Lære at udnytte sine ressourcer mere optimalt
• Lære at ændre sin tilgang til tingene
• Udvikle strategier mhp at kunne kompensere for sine kognitive vanskeligheder og udtrætning (fx hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen, afspændingsteknikker som fx Mindfulness).
• Få hjælp af underviserne og de øvrige deltagere til implementering af de indlærte kompenserende strategier i dagligdagen

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-8 deltagere og 1-2 undervisere.
Opstart ved min. 3. deltagere.

Holdtyper, indhold og metode:
Der arbejdes med selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviserne og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt giver basis for idéudveksling deltagerne imellem. De nærmeste pårørende kan inviteres til at deltage i den individuelle del af undervisningen. Formålet er, at de pårørende bliver fortrolige med de metoder og kompenserende strategier, som borgeren arbejder med, og således kan støtte op om strategierne derhjemme.

Værd at vide:
Forløbet består af gruppeundervisning samt et antal individuelle timer, hvor der tages hånd om individuelle problemstillinger, samt er mulighed for evt. eksternt samarbejde med fx jobkonsulent/virksomhedskonsulent, fysioterapeut, speciallæge, støttepersoner m.fl.
Undervisningen varetages af neuropsykolog og hjerneskadekonsulenter med specialiseret viden om post-commotionelt syndrom. Kommunikationscentrets neurooptometrist og hørekonsulent inddrages efter behov i undervisningen.

Ydelsesnr.: 1230   Pris: 17.787,- kr.  Omfang: 40 timer, heraf 24 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med talemæssige vanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, som har behov for specifik eneundervisning efter den evidensbaserede LSVT metode (Lee Silverman Voice Treatment).

Formål: At borgerens talemæssige funktioner og færdigheder øges gennem undervisning.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Der arbejdes ud fra metoden LSVT Loud, der er en evidensbaseret metode udviklet til at træne stemme- og taleforstyrrelser hos parkinsonramte. Undervisningen gives intensivt og tilrettelægges ud fra en helt fast struktur. Metoden forholder sig både til den underliggende fysiske patologi og til stemmelidelsen. Indsatsen fokuserer primært på at forbedre stemmestyrken og på at overføre effekten til den daglige kommunikation. Den intensive indsats gør borgeren i stand til at tale med øget gennemslagskraft. Borgeren instrueres i nødvendig selvtræning mhp. at fastholde denne effekt over tid.
Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov.
Borgeren modtager undervisning 4 x ugentlig i 4 uger. Derudover er der en indledende samtale og en evaluering.

Værd at vide: Undervisningen varetages af talepædagoger, der er certificerede LSVT undervisere.

D ydelsesnr.: 1234 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med langvarige følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. oplever udtrætning og kognitive vanskeligheder.

Formål: At borgeren bliver bedre i stand til at mestre livet på de ændrede vilkår, bl.a. ved i undervisningen at:
• Opnå viden om følger efter hjernerystelse (psykoedukation)
• Lære at udnytte sine ressourcer mere optimalt
• Lære at ændre sin tilgang til tingene
• Udvikle strategier mhp at kunne kompensere for sine kognitive vanskeligheder og udtrætning (fx hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen, afspændingsteknikker som fx Mindfulness).
• Få hjælp af underviseren til implementering af de indlærte kompenserende strategier i dagligdagen

Værd at vide: I det individuelle forløb er der mulighed for evt. eksternt samarbejde med fx jobkonsulent/virksomhedskonsulent, fysioterapeut, speciallæge, støttepersoner m.fl. Undervisningen varetages af neuropsykolog eller hjerneskadekonsulent med specialiseret viden om post-commotionelt syndrom. Kommunikationscentrets neurooptometrist inddrages efter behov i undervisningen.

A ydelsesnr.: 1231 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1232 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1233 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade, der har svær ekspressiv afasi.

Formål: At den pårørende lærer at anvende særlige kommunikationsstrategier med udgangspunkt i den anerkendte metode SCA - Samtalestøtte til voksne med afasi - mhp. at fremme samvær og kommunikation med den ramte.

Form: Eneundervisning og vejledning.

Indhold og metode: Undervisningen bygger på metoden SCA (på engelsk: Supported Conversation for Adults with Aphasia), som er meget udbredt og anvendt verden over i arbejdet med afasiramte.
Den pårørende får i undervisningen øget bevidsthed om sin kommunikation og faktorer, der fremmer samtalen. Den pårørende lærer at arbejde metodisk med nøgleord og får i den forbindelse viden om hvordan man udvælger og anvender nøgleord. Den pårørende lærer at skabe en god struktur for samtalen og får konkrete redskaber, der kan hjælpe med at sikre, at den ramte og pårørende forstår hinanden.

A ydelsesnr.: 1223 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1224 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med kognitive eller talemæssige vanskeligheder efter en erhvervet
hjerneskade eller en neurologisk lidelse, som har behov for specifik eneundervisning.

Formål: At borgerens kognitive eller talemæssige funktioner og færdigheder øges gennem undervisning. At borgeren indlærer kompenserende strategier. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive og kommunikative ressourcer. At de pårørende vejledes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med træning og kompensation i forhold til specifikke kognitive og kommunikative funktioner og færdigheder. Undervisningen kan omhandle:
• Træning og kompensation vedr.:
Opmærksomhed, hukommelse, planlægning, sprog (herunder sprogforståelse og tale, læsning, skrivning og regning), udtale og kommunikation
• Brug af hjælpemidler og teknologi i det omfang, det er relevant og understøtter undervisningens formål (se Form)Viden om hjernens opbygning og funktion samt den konkrete skades type, sværhedsgrad og symptomer.
Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov. Der inddrages teknologi (fx brug af tablets og programmer hertil samt PC) efter behov og i det omfang, det understøtter undervisningens formål. Teknologi kan anvendes som et element i funktionstræning, fx sproglig træning eller opmærksomhedstræning ved brug af særlige kognitive og sproglige programmer til PC. Teknologi kan også anvendes kompenserende, fx en sproglig app til en tabletløsning der giver borgeren mulighed for at anvende tablet’en som et kommunikationshjælpemiddel. I de sager hvor teknologi anvendes som kommunikationshjælpemiddel, vil borger i de fleste tilfælde forinden have fået bevilget programmet og/eller talemaskinen efter lov om social service, § 112.

Værd at vide: De pårørende kan inviteres til at deltage undervejs i undervisningsforløbet.
Undervisningen varetages af talepædagoger, speciallærere eller neuropsykologer med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1201 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1202 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1203 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere, der har vanskeligheder i forhold til kognition, tale, hørelse og/eller synet efter en erhvervet hjerneskade eller på grund af en neurologisk lidelse, og som har behov for en tværfaglig indsats i form af undervisning, rådgivning og vejledning ved fx talepædagog, neuropsykolog, speciallærer, syns- høre- og/eller teknologikonsulent.

Formål: At borgerens kognitive eller øvrige ramte funktioner og færdigheder øges gennem undervisning og/eller indlæring af kompenserende strategier.
At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive og kommunikative og andre ressourcer borgeren har.
At de pårørende vejledes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen.
Den tværfaglige ydelse skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med træning og kompensation i forhold til specifikke kognitive og kommunikative funktioner og færdigheder, samt øvrige færdigheder der er ramt. Undervisningen kan omhandle:
• Prismetræning
• Rådgivning/vejledning ift. hvordan vanskelighederne tackles bedst i hverdagen
• Træning og kompensation vedrørende: Opmærksomhedsforstyrrelser (inkl. neglekt), synsvanskeligheder, nedsat hukommelse, planlægningsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder, problemer med kommunikation i øvrigt samt færden
• Undervisning i brug af hjælpemidler og computer/teknologi
• Viden om hjernens opbygning og funktion samt den konkrete skades-type, sværhedsgrad og symptomer

Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov. Der inddrages teknologi (fx brug af tablets og programmer hertil samt PC) efter behov og i det omfang, det understøtter undervisningens formål. Teknologi kan anvendes som et element i funktionstræning, fx sproglig træning eller opmærksomhedstræning ved brug af særlige kognitive og sproglige programmer til PC.
Teknologi kan også anvendes kompenserende, fx en sproglig app til en tabletløsning der giver borgeren mulighed for at anvende tablet’en som et kommunikationshjælpemiddel. I de sager hvor teknologi anvendes som kommunikationshjælpemiddel, vil borger i de fleste tilfælde forinden have fået bevilget programmet og/eller talemaskinen efter lov om social service, § 112

Værd at vide: Eneundervisning kan tilbydes som selvstændig ydelse eller som introduktion til et senere holdundervisningsforløb. De pårørende kan inviteres til at deltage undervejs i undervisningsforløbet. Indsatsen er koordineret mellem de faggrupper, der er involveret, fx synskonsulent, talepædagog, specialoptiker eller neurooptometrist, teknologikonsulent og hørekonsulent. Alle fagpersoner har specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1212 Pris:   9.660,- kr. Omfang: 10,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1213 Pris: 17.480,- kr. Omfang: 19 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1214 Pris: 32.000,- kr. Omfang: 35 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne med erhvervet hjerneskade.

Formål: At afprøve og indlære nye kompenserende strategier, borgeren kan anvende i dagligdagen.

Indhold og metode: Undervisning og vejledning til den ramte borger med henblik på at øge forståelsen af hjerneskadens betydning for funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Der tages udgangspunkt i de kognitive vanskeligheder og den udtrætning, som hjerneskaden har medført og de problemstillinger disse giver i forhold til det daglige funktionsniveau. Disse problemstillinger kan også dreje sig om ændringer i personlighed samt i det følelsesmæssige og sociale liv Med udgangspunkt i disse problemstillinger arbejdes der med at borgeren afprøver og indlærer nye, kompenserende strategier.

Værd at vide: Ydelsen varetages af neuropsykologer med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade og viden om evidensbaserede metoder på hjerneskadeområdet.

A ydelsesnr.: 1321 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1322 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1323 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade

Formål: At den/de pårørende får information omkring hjerneskaden og de strategier den ramte skal indlære, herunder lærer om hjerneskadens følgevirkninger i forhold til den hjerneskadedes og familiens funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau. At den/de pårørende bliver undervist i og får vejledning om, hvordan de kan støtte den ramte bedst muligt og får strategier til, hvordan de som pårørende selv kan håndtere den ændrede livssituation.

Indhold og metode: Den/de pårørende får undervisning i hjerneskadens betydning for den ramtes funktions- og aktivitetsniveau samt konkrete, kompenserende strategier mhp. at kunne støtte den ramte bedst muligt i dagligdagen og derved sikre, at de indlærte strategier anvendes i dagligdagen.
Der tages udgangspunkt i problemstillinger, som den ramte og dennes pårørende oplever i dagligdagen. Med udgangspunkt i disse områder undervises den/de pårørende i relevante kompenserende strategier og får information om hjerneskade, følgevirkninger m.v. Den pårørende lærer også strategier i relation til at kunne håndtere de belastninger, den ramtes skade medfører.

Værd at vide: Undervisningen og vejledningen foretages af neuropsykologer med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade og viden om evidensbaserede metoder inden for hjerneskadeområdet.

A ydelsesnr.: 1324 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1325 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1326 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende, venner, støttepersoner og andre personer, der er en væsentlig del af den hjerneskadede borgers netværk i dagligdagen med hensyn til samvær og kommunikation.

Formål: At netværket får viden om hjerneskaden og dens konsekvenser samt redskaber til at fremme samvær og kommunikationen (aktiviteter og deltagelse i dagligdagen) med borgeren med erhvervet hjerneskade. At støtte familie og netværk i at leve livet på ændrede kognitive og kommunikative vilkår.

Form: Undervisning og vejledning. Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med deltagernes behov.

Indhold og metode: Ud fra viden om hjerneskadens art og sværhedsgrad og familiens ressourcer og behov, arbejdes der med kognitive og kommunikative strategier. Hvis den ramte har svær afasi, arbejdes der med totalkommunikation, dvs. andre måder at udtrykke sig på, fx mimik, gestus, kropssprog, tegning, udpegning, brug af billeder og opslag i bøger.
Informations- og kommunikationsteknologiske muligheder inddrages. Netværket vejledes i at være støttende samværs- og samtalepartnere ved at bruge hensigtsmæssige strategier.

Værd at vide: Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte families forudsætninger og behov for hjælp til at få dagligdagen til at fungere bedst muligt. Større børn kan deltage. Undervisningen kan foregå på Kommunikationscentret og/eller i borgerens hjem.

A ydelsesnr.: 1216 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 ata-timer
B ydelsesnr.: 1217 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 ata-timer
C ydelsesnr.: 1218 Pris: 20.240,- kr. Omfang: 22 timer, heraf 12 ata-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk lidelse.

Formål: At den pårørende bliver opmærksom på egne kommunikative ressourcer og muligheder for at støtte og fremme samvær og kommunikation i familien i dagligdagen.

Form: Eneundervisning og vejledning.

Indhold og metode: Undervisningen bygger på en videooptagelse af en almindelig hverdagssamtale mellem borgeren med erhvervet hjerneskade og den pårørende. Optagelsen analyseres og gennemgås efterfølgende med fokus på, hvilke måder og strategier der fungerer godt i samtalen og hvilke, der kan udnyttes bedre. Der undervises og vejledes efterfølgende i, hvordan den pårørende kan støtte den ramte i den daglige kommunikation, så samvær og samtale kan blive lettere og mere optimal for begge parter.

Værd at vide: Alle pårørende som har lyst til at arbejde med den indbyrdes kommunikation kan deltage. Det aftales individuelt, om borgeren med erhvervet hjerneskade også deltager i undervisning og vejledning.

Ydelsesnr.: 1207 Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med kognitive eller talemæssige vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade eller en neurologisk lidelse, som har behov for og kan profitere af at udvikle og styrke deres kognitive, kommunikative, emotionelle og sociale færdigheder sammen med ligestillede.

Formål:
At borgeren via samværet med ligestillede i undervisningen:
• Udvikler kognitive, kommunikative, emotionelle og sociale færdigheder ved funktionstræning eller kompensation.
• Støttes i implementering af indlærte kompenserende strategier i dagligdagen
• Opnår indsigt og erkendelse – i det omfang det er muligt - af de forandringer, som skaden har medført for at blive bedre i stand til at mestre livet på de nye vilkår.

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-8 deltagere og 1-2 undervisere.
Opstart ved min. 3. deltagere.

Holdtyper, indhold og metode:
Fælles for alle holdtyper er, at der lægges vægt på selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviserne og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt til genoprettelse af kommunikative og sociale færdigheder. De nærmeste pårørende kan inviteres til at deltage i undervisningen nogle gange i forløbet. Formålet er, at de pårørende bliver fortrolige med de metoder og kompenserende strategier, den hjerneskaderamte er ved at lære. På den måde er der størst mulighed for at metoder og strategier overføres til hverdagen.

Kognitive hold: For borgere med lette til moderate kognitive vanskeligheder. Med udgangspunkt i basale kognitive funktioner arbejdes med funktionstræning og kompenserende redskaber og strategier fx træning af opmærksomhed og koncentration og anvendelse af kalender og ugeplan som kompensation for hukommelses- og planlægningsproblemer.
Der kan fx arbejdes med at styrke indlæringsevnen ved hjælp af hensigtsmæssige teknikker og genindlæring af tabte færdigheder, fx skrive-, regne- og computerfærdigheder. De pårørende inddrages i så høj grad som muligt.

Copinghold: Der er især fokus på udtrætning, som er en af de skjulte følger efter erhvervet hjerneskade, mange borgere oplever. Der arbejdes med at udvikle nye måder at tackle den ændrede livssituation på og håndtere bl.a. udtrætningstendens. Der anvendes forskellige afspændingsteknikker (bl.a. Mindfullness) og den enkelte deltager opnår viden om hvilke pauseaktiviteter, der mindsker udtrætning for vedkommende.Samtalehold: For borgere med let til moderat afasi, som kan føre en samtale men har svært ved at finde ordene og formulere sig hurtigt og sikkert eller tale så tydeligt, at de bliver forstået af samtalepartnerne. I undervisningen arbejdes der med strategier til ordfinding og taletydelighed og konsekvenser for samtale i dagligdagen samt mod til at samtale på nye vilkår. De pårørende vejledes i at være støttende samtalepartnere.

Smertehåndteringshold: Smerter kan være altoverskyggende i den ramtes liv og være en hindring for at man kan arbejde med effektive, kompenserende strategier mhp. at afhjælpe kognitive vanskeligheder. På holdet arbejdes der med strategier, der fjerner opmærksomheden fra smerterne og i stedet retter fokus mod den enkeltes ressourcer og handlemuligheder.

Kommunikationshold: For borgere med moderat til svær afasi som har meget svært ved at tale og kommunikere. I undervisningen arbejdes der med at lære at anvende totalkommunikation, dvs. andre måder at udtrykke sig på, fx mimik, gestus, kropssprog, tegning, udpegning, egne billeder og opslag i bøger. De pårørende vejledes i at være støttende samtalepartnere og bruge andre måder at kommunikere på i dagligdag, og kan inddrages i en del af undervisningen på holdet efter behov.

Dysartrihold: For borgere med dysartri som har behov for at træne talemæssige funktioner og kommunikative færdigheder og selvstændig anvendelse af kompenserende strategier. Der arbejdes fx vha. analyse af videooptagelser af deltagerne med indsigt i egen tale og kommunikation, funktionstræning og kompenserende strategier.

Værd at vide:
For borgere med mere komplekse problemstillinger anbefales det at vælge den holdtype, hvor der ud over holdtimerne er 5 individuelle timer, hvor det er muligt at tage hånd om individuelle problemstillinger, der fx kræver koordinering, opfølgning og samarbejde med genoptræningsenhed, jobcenter, speciallæge, støttepersoner m.fl. (Ydelsesnr. 1228,1229 og 1235.)
Efter erhvervet hjerneskade kan der hos nogle borgere være tale om både afatiske, dysartriske og andre kognitive og kommunikative vanskeligheder. Det vurderes løbende, hvad der skal være fokus på i forhold til borgerens mål.
Holdundervisningen kan varetages af talepædagog, speciallærer eller neuropsykolog med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede samt erfaringsbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1221   Pris: 15.487,- kr.  Omfang: 50,5 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1228   Pris: 22.387,- kr.  Omfang: 58 timer, heraf 35 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1225   Pris: 30.667,- kr.  Omfang: 100 timer, heraf 62 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 1229   Pris: 37.720,- kr.  Omfang: 108 timer, heraf 67 vejl. ATA-timer
E ydelsenr.:   1235   Pris: 34.347,- kr.  Omfang: 82 timer, heraf 51 vejl. ATA-timer

Rådgivning

Lovgivning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Eksterne samarbejdspartnere, fx arbejdspladser, kommunale sagsbehandlere.

Formål: At yde rådgivning og vejledning til fx arbejdsplads og kommunale sagsbehandlere efter behov for det i forhold til en given problemstilling. Det kan fx være i forbindelse med afklaring af fremtidigt erhverv, sikring af fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet evt. på særlige vilkår, eller at ruste arbejdsstedet til at kunne rumme medarbejdere med erhvervet hjerneskade.

Form: Forløbet tilrettelægges individuelt.

Indhold: Rådgivning med henblik på at øge forståelsen for hjerneskadens betydning for den ramtes funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt vejledning i forhold til at støtte den ramte bedst mulig i forhold til varetagelsen af et erhverv.
Relevant rådgivning og vejledning i forhold til arbejdspladsen vil typisk omhandle:
•Behov for særlige hensyn, fx indretning af arbejdsplads
•Struktur på opgaver og tid, kommunikation
•Behov for eventuel støtteperson
•Information til arbejdsstedet vedrørende hjerneskaden og dens følgevirkninger
Værd at vide: Ydelsen er et selvstændigt tilbud eller et supplement til et undervisningstilbud, fx det erhvervsrettede tilbud. Rådgivningen og vejledningen forestås af neuropsykolog og evt. speciallærer eller talekonsulent.

A ydelsesnr.: 1305 Pris:   7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1306 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1307 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne med erhvervet hjerneskade, der skal afklares i forhold til arbejdsevne og muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Formål: At give talepædagogisk eller kognitiv bistand i forbindelse med ressourceforløb i tæt samarbejde med borger og jobcenter.

Form: Rådgivning/vejledning til borger og jobcenter og inddragelse af arbejdsplads efter behov.

Indhold: Der udarbejdes sammen med borger og jobcenter en plan for talepædagogen eller neuropsykologens indsats med borgeren i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvor der tages højde for de bevarede ressourcer, men også for funktionsnedsættelsen. Der følges løbende op og evalueres på indsatsen.

Værd at vide: Ydelsen varetages af Kommunikationscentrets neuropsykologer, talepædagoger eller speciallærere, der har særlig neurofaglig viden om talesproglige og kognitive vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade.

Ydelsesnr.: 1320
Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris 920,- kr.

Specialiseret neurorehabilitering

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, Sundhedslovens § 140.

Målgruppe: Borgere der er visiteret til specialiseret rehabilitering efter udskrivning fra hospital efter en erhvervet hjerneskade, hvor kommunen har behov for at enten logopæd og/eller neuropsykolog fra Kommunikationscentret bistår med faglig bistand i sagen.

Formål: At yde logopædisk eller neuropsykologisk bistand som en del af kommunens samlede specialiserede neurorehabiliteringstilbud til borgeren. Typisk vil der være tale om sprogtræning eller anden kognitiv træning eller støttende samtaler med borgeren om fx den ændrede livssituation, copingstrategier m.v. Kommunikationscentrets fagperson indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige fagpersoner, der tager del i det specialiserede forløb, herunder planlægning af indsatsen, løbende opfølgning, evaluering m.v.

Form: Individuel træning/undervisning, samtaler, mødeaktivitet, rådgivning/vejledning m.m.

Indhold: Træningen/undervisningen vil tage udgangspunkt i udredningens resultater og være tilrettelagt sammen med borger og det tværfaglige team, og vil som oftest være af intensiv karakter, dvs. 3-5 gange ugentligt. Træningen vil som oftest foregå enten på genoptræningscenter eller i borgers hjem, men kan også foregå på Kommunikationscentrets matrikel efter aftale.

Værd at vide: Forløbet, herunder intensitet og varighed, aftales konkret med kommunen i hver sag.

Ydelsesnr.: 00021
Timepris: 920,- kr.

Kørsel: Der udarbejdes tilbud i hver sag. Der tages udgangspunkt i ruteplan, jf. KRAK, ligesom konsulentens tidsforbrug til kørslen beregnes.

Øvrigt

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere der tidligere har modtaget tilbud på Kommunikationscentret.

Formål: Der vil være tale om borgere, der har behov for en kort opfølgning for at sikre, at de tidligere indlærte strategier kan fastholdes og bruges i dagligdagen. Der kan også være tale om borgere, der har fået bevilget og udleveret et hjælpemiddel, hvor der er behov for en kort opfølgning mhp. at sikre, at hjælpemidlet kan anvendes korrekt.

Indhold: Opfølgende samtale, rådgivning/vejledning og evt. instruktion v/talepædagog, speciallærer eller neuropsykolog på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 1215   Pris: 3.680,- kr.  Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne borgere med erhvervet hjerneskade, hvor der fx er behov for en indsats ved neuropsykolog med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade, viden om sociale og følelsesmæssige faktorer ifm. en hjerneskade og viden om arbejdsafklaring, skånehensyn, behandlingsmuligheder m.v. Den ramtes nærmeste familie samt andre fagprofessionelle kan også høre til målgruppen.

Formål: At imødekomme de problemstillinger, der knytter sig til en specielt kompliceret sag, ved at afdække og vurdere hvilke kompensations- og/eller støttebehov borgeren har, og hvor og hvordan, den ramte bedst får dækket disse behov.

Form: Afhængigt af opgavens karakter er der mulighed for hjemmebesøg, besøg på arbejdsplads, observationsforløb, rådgivende og vejledende forløb, terapeutiske samtaler samt supervisionsforløb. Kan foregå individuelt og i gruppe.

Indhold og omfang: Det konkrete indhold og omfang aftales individuelt og afhænger af, hvem der modtager bistanden, hvem der rekvirerer bistanden samt af situationen i øvrigt. Da der kan være tale om særligt komplicerede sager, vil der ofte være tale om en tværfaglig indsats med inddragelse af flere faggrupper. Endvidere lægges der vægt på at inddrage og samarbejde med det professionelle netværk, som borgeren allerede er i kontakt med i kommunen. Den ramtes nærmeste pårørende kan også inddrages.

Ydelsesnr.: 1308
Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris: 920,- kr.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Nærmeste pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser, der er eller har været i et rehabiliteringsforløb på Kommunikationscentret. Grupperne henvender sig primært til ægtefæller/samlevere, voksne børn og søskende til en hjerneskadet person.

Formål: At give nærtstående pårørende en mulighed for at mødes med ligestillede og herved kunne udveksle erfaringer, få en øget forståelse af hjerneskadens betydning, få sat ord på de svære tanker og følelser, de går med, og opnå et mere nuanceret syn på egne handlemuligheder. Gruppen kan give ideer til at håndtere den ændrede livssituation og de ændrede roller, og kan være med til at skabe rum og plads til svære følelser, frustrationer og tanker.

Form: Gruppe med 6 - 8 deltagere.

Indhold: Fælles udveksling og drøftelse af emner efter deltagernes valg.

Værd at vide: Ledes af neuropsykolog og evt. logopæd/speciallærer.
Inden forløbet søges til den pårørende afholdes en visiterende samtale.
Der er mulighed for efterfølgende at etablere en selvhjælpsgruppe, som tilbydes at låne lokaler på Kommunikationscentret.
Tidspunktet tilrettelægges således at erhvervsaktive pårørende har mulighed for at deltage.

Ydelsesnr.: 1210
Pris: 5.704,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter