Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere der tidligere har modtaget tilbud på Kommunikationscentret.

Formål: Der vil være tale om borgere, der har behov for en kort opfølgning for at sikre, at de tidligere indlærte strategier kan fastholdes og bruges i dagligdagen. Der kan også være tale om borgere, der har fået bevilget og udleveret et hjælpemiddel, hvor der er behov for en kort opfølgning mhp. at sikre, at hjælpemidlet kan anvendes korrekt.

Indhold: Opfølgende samtale, rådgivning/vejledning og evt. instruktion v/talepædagog, speciallærer eller neuropsykolog på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 1215   Pris: 3.680,- kr.  Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne borgere med erhvervet hjerneskade, hvor der fx er behov for en indsats ved neuropsykolog med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade, viden om sociale og følelsesmæssige faktorer ifm. en hjerneskade og viden om arbejdsafklaring, skånehensyn, behandlingsmuligheder m.v. Den ramtes nærmeste familie samt andre fagprofessionelle kan også høre til målgruppen.

Formål: At imødekomme de problemstillinger, der knytter sig til en specielt kompliceret sag, ved at afdække og vurdere hvilke kompensations- og/eller støttebehov borgeren har, og hvor og hvordan, den ramte bedst får dækket disse behov.

Form: Afhængigt af opgavens karakter er der mulighed for hjemmebesøg, besøg på arbejdsplads, observationsforløb, rådgivende og vejledende forløb, terapeutiske samtaler samt supervisionsforløb. Kan foregå individuelt og i gruppe.

Indhold og omfang: Det konkrete indhold og omfang aftales individuelt og afhænger af, hvem der modtager bistanden, hvem der rekvirerer bistanden samt af situationen i øvrigt. Da der kan være tale om særligt komplicerede sager, vil der ofte være tale om en tværfaglig indsats med inddragelse af flere faggrupper. Endvidere lægges der vægt på at inddrage og samarbejde med det professionelle netværk, som borgeren allerede er i kontakt med i kommunen. Den ramtes nærmeste pårørende kan også inddrages.

Ydelsesnr.: 1308
Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris: 920,- kr.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Nærmeste pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser, der er eller har været i et rehabiliteringsforløb på Kommunikationscentret. Grupperne henvender sig primært til ægtefæller/samlevere, voksne børn og søskende til en hjerneskadet person.

Formål: At give nærtstående pårørende en mulighed for at mødes med ligestillede og herved kunne udveksle erfaringer, få en øget forståelse af hjerneskadens betydning, få sat ord på de svære tanker og følelser, de går med, og opnå et mere nuanceret syn på egne handlemuligheder. Gruppen kan give ideer til at håndtere den ændrede livssituation og de ændrede roller, og kan være med til at skabe rum og plads til svære følelser, frustrationer og tanker.

Form: Gruppe med 6 - 8 deltagere.

Indhold: Fælles udveksling og drøftelse af emner efter deltagernes valg.

Værd at vide: Ledes af neuropsykolog og evt. logopæd/speciallærer.
Inden forløbet søges til den pårørende afholdes en visiterende samtale.
Der er mulighed for efterfølgende at etablere en selvhjælpsgruppe, som tilbydes at låne lokaler på Kommunikationscentret.
Tidspunktet tilrettelægges således at erhvervsaktive pårørende har mulighed for at deltage.

Ydelsesnr.: 1210
Pris: 5.704,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter