Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter, oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, kommunens handicapafdeling eller andre for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne og mhp. at udrede funktionsnedsættelsens type og sværhedsgrad.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages  evt. kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Der kan ligeledes tages kontakt til genoptræningssted mhp. at afklare, om borgeren modtager tilbud om kognitiv eller fysisk genoptræning i kommunalt regi.
Borger og pårørende rådgives om evt. andre muligheder.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 1116 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 1117 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med sprog-, tale- eller kognitive vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade med lette til komplekse behov eller borgere med en neurologisk lidelse samt pårørende og netværk. Derudover borgere, der som følge af erhvervet hjerneskade, har vanskeligheder med hørelse og/eller syn. Endelig borgere som efter en erhvervet hjerneskade har brug for en særligt koordineret indsats i forbindelse med erhverv.

Formål:
At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. Evt. at afklare om borgeren er berettiget til hjælpemidler efter lovgivningen.
At pårørende og andre i netværket får kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger, bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder.

Form: Samtale, testning, screening og observationer.

Indhold: Ved samtale med borgeren og evt. pårørende udredes, hvilke behov, ressourcer og vanskeligheder, borgeren har i forhold til kommunikation og kognitive funktioner og færdigheder i dagligdagen i familie-, fritids- og evt. arbejdsliv.
Udredningen foretages af talepædagog, speciallærer eller neuropsykolog med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området. Fagpersoner vurderer vanskeligheder og ressourcer i forhold til en eller flere af følgende områder:

• Sprogforståelse
• Evnen til at kommunikere (tale, kropssprog, mimik, udpegning, tegn, gestus mv.)
• Tale- og sprogproduktion
• Opmærksomhed
• Koncentration
• Hukommelse
• Overblik og planlægning
• Indlæring
• Arbejdstempo
• Emotionelle (følelsesmæssige) problemstillinger
• Neglekt m.v.
• Læse- og skrivefunktioner
• Regnefunktioner

Der udarbejdes en konklusion indeholdende en faglig vurdering af eventuelle rehabiliteringsbehov. Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne vil der udarbejdes forslag til mål for undervisningen, med angivelse af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: Udredningen tager udgangspunkt i de relevante sagsakter, der er fremskaffet i sagen. Det kan fx være neuropsykologisk undersøgelse og oplysninger fra andre faggrupper og instanser som fx læge/sygehus, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver.
De pårørende inviteres til at deltage i udredningen, da de kan bidrage med væsentlige oplysninger om funktioner og færdigheder i forhold til før sygdommen om fx nedsat initiativ, manglende indsigt og kommunikation.
I udredningen kan der indgå en vurdering af, om borger evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borger i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.

Særligt ved udredninger af borgere i erhverv
I erhvervssager vil jobcentret som oftest, og efter aftale med borger, blive orienteret om udredningen.

Særligt ved tværfaglige udredninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 1112 Udredning af sprog-, tale- eller andre kognitive vanskeligheder - på KC:
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1113 Udredning af sprog-, tale- eller andre kognitive vanskeligheder - uden for KC:
Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1114 Udredning af sprog-, tale eller andre kognitive vanskeligheder – erhvervssager
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1115 Tværfaglig udredning 
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om social service § 102.

Målgruppe: Borgere med mistanke om kognitive funktionsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade, hvor der er behov for en neuropsykologisk screening. Typisk vil der være tale om sager, hvor der ikke er et beskæftigelsesrettet sigte. I erhvervessager vil der som udgangspunkt altid være behov for en almindelig neuropsykolgisk undersøgelse (se efterfølgende ydelse, nr. 1319), som er mere omfattende end screeningen. 

Formål: At afdække hvilke mentale funktioner og færdigheder borgeren har bevaret og hvilke der evt. er forringede efter den erhvervede hjerneskade. At danne grundlag for kommunens planlægning af rehabiliteringsindsatsen ved at medvirke til fastlægge, på hvilke områder borgeren har brug for hjælp, og hvordan vedkommende kan lære at klare en tilværelse på trods af nedsatte funktioner.

Form: Testning og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den samt klagebillede. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold. Dernæst gennemføres en række opgaver på et eller flere udvalgte kognitive områder for at belyse de kognitive færdigheder. Den neuropsykologiske undersøgelse varer op til tre timer, og kan efter behov fordeles over to gange. 

Indhold: En neuropsykologisk undersøgelse/screening foregår hos en psykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. I en screening undersøger neuropsykologen en eller flere forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Mentalt arbejdstempo
• Koncentration og udholdenhed
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
• Borgerens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har. Herunder motivation og initiativ
• Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov før hjerneskaden i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv.
• Træthed og udtrætning

Værd at vide: Den/de nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring den ramtes funktions- og aktivitetsniveau i dagligdagen.

Ydelsesnr.: 1318

Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med mistanke om kognitive funktionsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade.

Formål: At afdække hvilke mentale funktioner og færdigheder borgeren har bevaret og hvilke der evt. er forringede efter den erhvervede hjerneskade. At danne grundlag for kommunens planlægning af rehabiliteringsindsatsen og medvirke til at belyse mulighederne i forhold til en fremtidig uddannelses- eller arbejdssituation i forbindelse med rehabiliteringsindsatsen. At bidrage til punkter i kommunes udarbejdelse af borgerens ressourceprofil. Kommunikationscentrets anbefalinger er målrettet viden om kommunens rammer og serviceniveau.
Der vil indledningsvis blive taget kontakt til jobcentret/socialfaglig enhed i kommunen forud for undersøgelsen mhp. en afklaring af hvilke aspekter ved borgerens funktionsniveau, der er særligt behov for bliver belyst.

Form: Testning og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den  samt borgerens klagebillede. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige kognitive færdigheder. Den neuropsykologiske undersøgelse kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelse fordeles over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater.

Indhold: En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Koncentration og udholdenhed
• Mentalt arbejdstempo
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
• Borgerens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har. Herunder motivation og initiativ
• Træthed og udtrætning

Borgerens eventuelle skånebehov i forbindelse med undersøgelse af erhvervsevnen beskrives ligeledes. Derudover drøftes funktioner, færdigheder og behov før hjerneskaden i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv.

Værd at vide: Den/de nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring den ramtes funktions- og aktivitetsniveau i dagligdagen.

Ydelsesnr.: 1319
Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. har en reduceret synsfunktion, hvor der ikke er tale om nedsat syn som følge af øjensygdom. Målgruppen har typisk vanskeligheder med øjenbevægelser, med at fokusere, de har dobbeltsyn, har dårlig afstandsbedømmelse, orienteringsbesvær i trafikken/butikker, har problemer med at koordinere, kan lide af svimmelhed, hovedpine og evt. køresyge, kan have nedsat læseevne og udtalt træthed pga. problemer med synet. Desuden oplever mange at være lysfølsomme, og nogle oplever desuden lydfølsomhed.

Vær opmærksom på: Borgeren vil typisk være i gang med et undervisnings/rådgivningsforløb på Kommunikationscentret, hvor den nedsatte synsfunktion først er blevet tydelig undervejs i dette forløb, og derfor ikke har været belyst tidligere i den indledende udredning på Kommunikationscentret.

Formål: At borgeren med synsvanskeligheder får vurderet sine synsvanskeligheder og muligheder for at få afhjulpet eller begrænset virkningerne af sit handicap.

Form: Udredning ved specialoptiker.

Indhold og metode: Udredning ved samtale og undersøgelse, hvor specialoptikeren afdækker borgerens vanskeligheder og behov.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 3118 Pris: 4.370,- kr. Omfang: 4,75 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med mistanke om/erkendte kognitive og sociale funktionsvanskeligheder samt lettere emotionelle vanskeligheder.

Formål:
• At afdække borgerens kognitive, emotionelle og psykosociale ressourcer og barrierer.
• At medvirke til at belyse mulighederne i forhold til en fremtidig bolig-,
uddannelses‐ og/eller arbejdssituation.
• At bidrage til punkter i kommunens udarbejdelse af borgerens ressourceprofil.

Kommunikationscentrets anbefalinger er målrettet viden om kommunens rammer og serviceniveau. Der vil indledningsvis blive taget kontakt til jobcentret/socialfaglig enhed i kommunen forud for undersøgelsen mhp. en afklaring af, hvilke aspekter ved borgerens funktionsniveau, der er særligt behov for bliver belyst.
Forud for opstart af undersøgelsen bedes tilsendt relevant journalmateriale (fx PPR-undersøgelser, børnefaglige udredninger, psykologiske udredninger, evt. sygejournaler) samt en overordnet kronologisk oversigt over personens livsforløb, herunder:
• Institutions- og skoleforløb (daginstitution, skolegang)
• Helbredsmæssige forhold, eventuelle sygdomsperioder mv.
• Arbejds- og uddannelsesforløb (fx praktik, efterskole mv.)
• Andet, der har spillet en afgørende rolle i personens liv

Form: Det afgøres ud fra den konkrete sag, hvilke områder, der bør undersøges og med hvilke test- og undersøgelsesredskaber. Undersøgelsen starter med en samtale med borgeren om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Ved denne samtale vil det være hensigtsmæssigt, at der deltager en evt. støttekontaktperson, bostøtte eller pårørende.
Dernæst gennemføres en række opgaver mhp. at belyse personens generelle og/eller specifikke kognitive ressourcer og barrierer. Den kognitive/kliniske del af undersøgelsen kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelsen fordeles over flere gange.
Når den samlede undersøgelse er gennemført, skrives der en rapport. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater med borgeren samt evt. kontaktperson eller pårørende.

Indhold: En kognitiv/klinisk undersøgelse foregår hos en neuropsykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger og som har erfaring med klinisk udredning og intervention ift. unge/voksne. Psykologen undersøger forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Koncentration og udholdenhed
• Mentalt arbejdstempo
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Mestringsstrategier
• Mulighed for at udnytte sine evner, herunder motivation og initiativ.

Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie‐, fritids‐ og uddannelses-/arbejdsliv.
For at få et helhedsbillede af de beskrevne vanskeligheder og mhp. at vurdere, hvilke forhold i personens liv, hvilke ressourcer og barrierer, der aktuelt spiller den største rolle, indhentes der oplysninger fra pårørende og/eller relevante professionelle fra personens netværk. Dette kan ske i form af samtale, udfyldelse af spørgeskemaer o.lign.
Undersøgelsesresultaterne forsøges omsat til en konkret, brugbar form, der er omsættelig for henvender.

Værd at vide: Pårørende, bostøtte eller støttekontaktperson inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring personens funktions‐ og aktivitetsniveau i dagligdagen. De samme personer vil blive inviteret til at deltage ved en evt. tilbagemelding.
Det er en forudsætning for undersøgelsen, at psykologen modtager en kronologisk oversigt over borgerens anamnestiske oplysninger. Dette er muligt at tilkøbe, såfremt kommunen ikke selv har mulighed for at tilvejebringe en sådan kronologisk oversigt.

A ydelsesnr.: 1327 – kognitiv/klinisk undersøgelse, inkl. neuropsykologisk vurdering
Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

B ydelsesnr.: 1328 – kognitiv/klinisk undersøgelse, inkl. neuropsykologisk vurdering (omfatter kronologisk oversigt)
Pris: 23.000,- kr. Omfang: 25 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter