Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Udredning af sprog-, tale- eller kognitive vanskeligheder

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med sprog-, tale- eller kognitive vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade med lette til komplekse behov eller borgere med en neurologisk lidelse samt pårørende og netværk. Derudover borgere, der som følge af erhvervet hjerneskade, har vanskeligheder med hørelse og/eller syn. Endelig borgere som efter en erhvervet hjerneskade har brug for en særligt koordineret indsats i forbindelse med erhverv.

Formål:
At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. Evt. at afklare om borgeren er berettiget til hjælpemidler efter lovgivningen.
At pårørende og andre i netværket får kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger, bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder.

Form: Samtale, testning, screening og observationer.

Indhold: Ved samtale med borgeren og evt. pårørende udredes, hvilke behov, ressourcer og vanskeligheder, borgeren har i forhold til kommunikation og kognitive funktioner og færdigheder i dagligdagen i familie-, fritids- og evt. arbejdsliv.
Udredningen foretages af talepædagog, speciallærer eller neuropsykolog med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området. Fagpersoner vurderer vanskeligheder og ressourcer i forhold til en eller flere af følgende områder:

• Sprogforståelse
• Evnen til at kommunikere (tale, kropssprog, mimik, udpegning, tegn, gestus mv.)
• Tale- og sprogproduktion
• Opmærksomhed
• Koncentration
• Hukommelse
• Overblik og planlægning
• Indlæring
• Arbejdstempo
• Emotionelle (følelsesmæssige) problemstillinger
• Neglekt m.v.
• Læse- og skrivefunktioner
• Regnefunktioner

Der udarbejdes en konklusion indeholdende en faglig vurdering af eventuelle rehabiliteringsbehov. Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne vil der udarbejdes forslag til mål for undervisningen, med angivelse af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: Udredningen tager udgangspunkt i de relevante sagsakter, der er fremskaffet i sagen. Det kan fx være neuropsykologisk undersøgelse og oplysninger fra andre faggrupper og instanser som fx læge/sygehus, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver.
De pårørende inviteres til at deltage i udredningen, da de kan bidrage med væsentlige oplysninger om funktioner og færdigheder i forhold til før sygdommen om fx nedsat initiativ, manglende indsigt og kommunikation.
I udredningen kan der indgå en vurdering af, om borger evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borger i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.

Særligt ved udredninger af borgere i erhverv
I erhvervssager vil jobcentret som oftest, og efter aftale med borger, blive orienteret om udredningen.

Særligt ved tværfaglige udredninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 1112 Udredning af sprog-, tale- eller andre kognitive vanskeligheder - på KC:
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1113 Udredning af sprog-, tale- eller andre kognitive vanskeligheder - uden for KC:
Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1114 Udredning af sprog-, tale eller andre kognitive vanskeligheder – erhvervssager
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 1115 Tværfaglig udredning 
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter