Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Kognitiv/klinisk undersøgelse, inkl. neuropsykologisk vurdering

Lovgivning: Lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med mistanke om/erkendte kognitive og sociale funktionsvanskeligheder samt lettere emotionelle vanskeligheder.

Formål:
• At afdække borgerens kognitive, emotionelle og psykosociale ressourcer og barrierer.
• At medvirke til at belyse mulighederne i forhold til en fremtidig bolig-,
uddannelses‐ og/eller arbejdssituation.
• At bidrage til punkter i kommunens udarbejdelse af borgerens ressourceprofil.

Kommunikationscentrets anbefalinger er målrettet viden om kommunens rammer og serviceniveau. Der vil indledningsvis blive taget kontakt til jobcentret/socialfaglig enhed i kommunen forud for undersøgelsen mhp. en afklaring af, hvilke aspekter ved borgerens funktionsniveau, der er særligt behov for bliver belyst.
Forud for opstart af undersøgelsen bedes tilsendt relevant journalmateriale (fx PPR-undersøgelser, børnefaglige udredninger, psykologiske udredninger, evt. sygejournaler) samt en overordnet kronologisk oversigt over personens livsforløb, herunder:
• Institutions- og skoleforløb (daginstitution, skolegang)
• Helbredsmæssige forhold, eventuelle sygdomsperioder mv.
• Arbejds- og uddannelsesforløb (fx praktik, efterskole mv.)
• Andet, der har spillet en afgørende rolle i personens liv

Form: Det afgøres ud fra den konkrete sag, hvilke områder, der bør undersøges og med hvilke test- og undersøgelsesredskaber. Undersøgelsen starter med en samtale med borgeren om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Ved denne samtale vil det være hensigtsmæssigt, at der deltager en evt. støttekontaktperson, bostøtte eller pårørende.
Dernæst gennemføres en række opgaver mhp. at belyse personens generelle og/eller specifikke kognitive ressourcer og barrierer. Den kognitive/kliniske del af undersøgelsen kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelsen fordeles over flere gange.
Når den samlede undersøgelse er gennemført, skrives der en rapport. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater med borgeren samt evt. kontaktperson eller pårørende.

Indhold: En kognitiv/klinisk undersøgelse foregår hos en neuropsykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger og som har erfaring med klinisk udredning og intervention ift. unge/voksne. Psykologen undersøger forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Koncentration og udholdenhed
• Mentalt arbejdstempo
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Mestringsstrategier
• Mulighed for at udnytte sine evner, herunder motivation og initiativ.

Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie‐, fritids‐ og uddannelses-/arbejdsliv.
For at få et helhedsbillede af de beskrevne vanskeligheder og mhp. at vurdere, hvilke forhold i personens liv, hvilke ressourcer og barrierer, der aktuelt spiller den største rolle, indhentes der oplysninger fra pårørende og/eller relevante professionelle fra personens netværk. Dette kan ske i form af samtale, udfyldelse af spørgeskemaer o.lign.
Undersøgelsesresultaterne forsøges omsat til en konkret, brugbar form, der er omsættelig for henvender.

Værd at vide: Pårørende, bostøtte eller støttekontaktperson inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring personens funktions‐ og aktivitetsniveau i dagligdagen. De samme personer vil blive inviteret til at deltage ved en evt. tilbagemelding.
Det er en forudsætning for undersøgelsen, at psykologen modtager en kronologisk oversigt over borgerens anamnestiske oplysninger. Dette er muligt at tilkøbe, såfremt kommunen ikke selv har mulighed for at tilvejebringe en sådan kronologisk oversigt.

A ydelsesnr.: 1327 – kognitiv/klinisk undersøgelse, inkl. neuropsykologisk vurdering
Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

B ydelsesnr.: 1328 – kognitiv/klinisk undersøgelse, inkl. neuropsykologisk vurdering (omfatter kronologisk oversigt)
Pris: 23.000,- kr. Omfang: 25 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter