Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med talemæssige vanskeligheder pga. Parkinsons Sygdom, som ikke kan deltage i et intensivt undervisningstilbud (LSVT) grundet udtrætningstendens, kognitive og/eller fysiske funktionsnedsætteler, eller som har mange andre genoptræningstilbud og kan derfor ikke deltage i et intensivt forløb på Kommunikationscentret.
Formål: At borgerens kognitive eller talemæssige funktioner og færdigheder øges gennem undervisning. At borgeren indlærer kompenserende strategier. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive og kommunikative ressourcer. De pårørende kan vejledes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen.

Form: Holdundervisning

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med funktionsøvelser og kompensation i forhold til specifikke kognitive og kommunikative funktioner og færdigheder. Undervisningen består af:

  • Øvelser for udtale, stemmestyrke, stemmekvalitet
  • Generel kommunikation
  • Taleselvtillid
  • Interaktion mellem flere deltagere

Borgeren instrueres i nødvendig selvtræning mhp. at fastholde effekt over tid.

Værd at vide: De pårørende kan inviteres til at deltage undervejs i undervisningsforløbet.
Undervisningen varetages af talepædagoger

Ydelsesnr.: 1239 Pris: 6.440, - kr. Omfang: 21 timer, heraf vejl. 12 ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne med Motor Neuron Disease (MND), hvoraf nogle af disse borgere vil have amyotrofisk lateral sclerose (ALS). Der gives også vejledning til pårørende og andre i borgerens netværk efter behov.

Formål: At bibringe borgeren med MND og de pårørende viden om og færdigheder til at kommu-nikere bedst muligt (med alternativ støttende kommunikation, IKT, etc.) på trods af sygdommen. At borgeren kan gøre sig forståelig ved hjælp af talen så længe som muligt.

Indhold og metode: Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov. Der vejledes og undervises i kommunikation i bredeste forstand: Kropssprog, naturlige tegn, mimik, udpegning, tale- og stemmebrug, brug af specielle computerprogrammer, apps til tablet osv. De pårørende inddrages i undervisningen, så de får viden om, hvorfor talen påvirkes af sygdommen, og hvordan begge parter kan ændre deres kommunikation.

Værd at vide: Borgeren med MND og de pårørende har ofte behov for undervisning over et længere tidsrum, da funktionsnedsættelsen er progredierende. Forløbene er individuelle og foregår både på Kommunikationscentret og i borgerens eget hjem.

Ydelsesnr.: 1236 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA timer

Ydelsesnr.: 1237 Pris: 43.240,- kr. Omfang: 47 timer, heraf 22 vejl. ATA timer

Til denne målgruppe vil der ofte blive anbefalet en MND pakke, som består af ovenstående undervisningsforløb, en IKT-afprøvning samt pædagogisk og teknisk support. Dvs. ud over ovenstående ydelse vil ydelse 4403, afprøvning af hjælpemiddel samt ydelse 4319, pædagogisk og teknisk support være relevant. De to sidstnævnte ydelser kan findes under IKT-ydelser.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med følger hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. har en reduceret synsfunktion, hvor der ikke er tale om nedsat syn som følge af øjensygdom. Målgruppen har typisk vanskeligheder med øjenbevægelser, med at fokusere, de har dobbeltsyn, har dårlig afstandsbedømmelse, orienteringsbesvær i trafikken/butikker, har problemer med at koordinere, kan lide af svimmelhed, hovedpine og evt. køresyge, kan have nedsat læseevne og udtalt træthed pga. problemer med synet. Desuden oplever mange at være lysfølsomme, og nogle oplever desuden lydfølsomhed.
I de tilfælde hvor Kommunikationscentret skønner det er relevant med hjælpemidler efter serviceloven, vil dette blive anbefalet til kommunen.

Formål: At borgeren gennem træning/undervisning bliver hjulpet til hurtigere at genvinde så mange af de tabte funktioner som muligt efter hjernerystelsen, og dermed får større livskvalitet.

Form: Individuel undervisning.

Indhold og metode: Der arbejdes med synstræning/undervisning ud fra anerkendte metoder.

Der er fokus på bl.a.: Fokusering, øjenbevægelser, afstandsbedømmelse, fiksation og borgerens perifere syn. Borgeren modtager undervisning/vejledning i forskellige øvelser og ses et antal gange på Kommunikationscentret, og skal derudover selv udføre træning i det daglige i den periode, hvor undervisningsforløbet står på.

Værd at vide: Forløbet varetages af en neurooptometrist. Forskning har vist, at godt 60 % af borgere med hjerneskade får synsvanskeligheder, og for en stor del af disse menneskers ved-kommende er der tale om mere alvorlige synsvanskeligheder.

A Ydelsesnr.: 3217 Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3218 Pris: 17.480,- kr. Omfang: 19 timer, heraf 11 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32 

Målgruppe: Borgere med langvarige følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. oplever udtrætning og kognitive vanskeligheder.

Formål:
At borgeren bliver bedre i stand til at mestre livet på de ændrede vilkår, bl.a. ved i undervisningen at:
• Opnå viden om følger efter hjernerystelse (psykoedukation)
• Lære at udnytte sine ressourcer mere optimalt
• Lære at ændre sin tilgang til tingene
• Udvikle strategier mhp at kunne kompensere for sine kognitive vanskeligheder og udtrætning (fx hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen, afspændingsteknikker som fx Mindfulness).
• Få hjælp af underviserne og de øvrige deltagere til implementering af de indlærte kompenserende strategier i dagligdagen

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-8 deltagere og 1-2 undervisere.
Opstart ved min. 3. deltagere.

Holdtyper, indhold og metode:
Der arbejdes med selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviserne og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt giver basis for idéudveksling deltagerne imellem. De nærmeste pårørende kan inviteres til at deltage i den individuelle del af undervisningen. Formålet er, at de pårørende bliver fortrolige med de metoder og kompenserende strategier, som borgeren arbejder med, og således kan støtte op om strategierne derhjemme.

Værd at vide:
Forløbet består af gruppeundervisning samt et antal individuelle timer, hvor der tages hånd om individuelle problemstillinger, samt er mulighed for evt. eksternt samarbejde med fx jobkonsulent/virksomhedskonsulent, fysioterapeut, speciallæge, støttepersoner m.fl.
Undervisningen varetages af neuropsykolog og hjerneskadekonsulenter med specialiseret viden om post-commotionelt syndrom. Kommunikationscentrets neurooptometrist og hørekonsulent inddrages efter behov i undervisningen.

Ydelsesnr.: 1230   Pris: 17.787,- kr.  Omfang: 40 timer, heraf 24 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med talemæssige vanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, som har behov for specifik eneundervisning efter den evidensbaserede LSVT metode (Lee Silverman Voice Treatment).

Formål: At borgerens talemæssige funktioner og færdigheder øges gennem undervisning.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Der arbejdes ud fra metoden LSVT Loud, der er en evidensbaseret metode udviklet til at træne stemme- og taleforstyrrelser hos parkinsonramte. Undervisningen gives intensivt og tilrettelægges ud fra en helt fast struktur. Metoden forholder sig både til den underliggende fysiske patologi og til stemmelidelsen. Indsatsen fokuserer primært på at forbedre stemmestyrken og på at overføre effekten til den daglige kommunikation. Den intensive indsats gør borgeren i stand til at tale med øget gennemslagskraft. Borgeren instrueres i nødvendig selvtræning mhp. at fastholde denne effekt over tid.
Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov.
Borgeren modtager undervisning 4 x ugentlig i 4 uger. Derudover er der en indledende samtale og en evaluering.

Værd at vide: Undervisningen varetages af talepædagoger, der er certificerede LSVT undervisere.

D ydelsesnr.: 1234 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med langvarige følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. oplever udtrætning og kognitive vanskeligheder.

Formål: At borgeren bliver bedre i stand til at mestre livet på de ændrede vilkår, bl.a. ved i undervisningen at:
• Opnå viden om følger efter hjernerystelse (psykoedukation)
• Lære at udnytte sine ressourcer mere optimalt
• Lære at ændre sin tilgang til tingene
• Udvikle strategier mhp at kunne kompensere for sine kognitive vanskeligheder og udtrætning (fx hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen, afspændingsteknikker som fx Mindfulness).
• Få hjælp af underviseren til implementering af de indlærte kompenserende strategier i dagligdagen

Værd at vide: I det individuelle forløb er der mulighed for evt. eksternt samarbejde med fx jobkonsulent/virksomhedskonsulent, fysioterapeut, speciallæge, støttepersoner m.fl. Undervisningen varetages af neuropsykolog eller hjerneskadekonsulent med specialiseret viden om post-commotionelt syndrom. Kommunikationscentrets neurooptometrist inddrages efter behov i undervisningen.

A ydelsesnr.: 1231 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1232 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1233 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade, der har svær ekspressiv afasi.

Formål: At den pårørende lærer at anvende særlige kommunikationsstrategier med udgangspunkt i den anerkendte metode SCA - Samtalestøtte til voksne med afasi - mhp. at fremme samvær og kommunikation med den ramte.

Form: Eneundervisning og vejledning.

Indhold og metode: Undervisningen bygger på metoden SCA (på engelsk: Supported Conversation for Adults with Aphasia), som er meget udbredt og anvendt verden over i arbejdet med afasiramte.
Den pårørende får i undervisningen øget bevidsthed om sin kommunikation og faktorer, der fremmer samtalen. Den pårørende lærer at arbejde metodisk med nøgleord og får i den forbindelse viden om hvordan man udvælger og anvender nøgleord. Den pårørende lærer at skabe en god struktur for samtalen og får konkrete redskaber, der kan hjælpe med at sikre, at den ramte og pårørende forstår hinanden.

A ydelsesnr.: 1223 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1224 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med kognitive eller talemæssige vanskeligheder efter en erhvervet
hjerneskade eller en neurologisk lidelse, som har behov for specifik eneundervisning.

Formål: At borgerens kognitive eller talemæssige funktioner og færdigheder øges gennem undervisning. At borgeren indlærer kompenserende strategier. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive og kommunikative ressourcer. At de pårørende vejledes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med træning og kompensation i forhold til specifikke kognitive og kommunikative funktioner og færdigheder. Undervisningen kan omhandle:
• Træning og kompensation vedr.:
Opmærksomhed, hukommelse, planlægning, sprog (herunder sprogforståelse og tale, læsning, skrivning og regning), udtale og kommunikation
• Brug af hjælpemidler og teknologi i det omfang, det er relevant og understøtter undervisningens formål (se Form)Viden om hjernens opbygning og funktion samt den konkrete skades type, sværhedsgrad og symptomer.
Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov. Der inddrages teknologi (fx brug af tablets og programmer hertil samt PC) efter behov og i det omfang, det understøtter undervisningens formål. Teknologi kan anvendes som et element i funktionstræning, fx sproglig træning eller opmærksomhedstræning ved brug af særlige kognitive og sproglige programmer til PC. Teknologi kan også anvendes kompenserende, fx en sproglig app til en tabletløsning der giver borgeren mulighed for at anvende tablet’en som et kommunikationshjælpemiddel. I de sager hvor teknologi anvendes som kommunikationshjælpemiddel, vil borger i de fleste tilfælde forinden have fået bevilget programmet og/eller talemaskinen efter lov om social service, § 112.

Værd at vide: De pårørende kan inviteres til at deltage undervejs i undervisningsforløbet.
Undervisningen varetages af talepædagoger, speciallærere eller neuropsykologer med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1201 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1202 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1203 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere, der har vanskeligheder i forhold til kognition, tale, hørelse og/eller synet efter en erhvervet hjerneskade eller på grund af en neurologisk lidelse, og som har behov for en tværfaglig indsats i form af undervisning, rådgivning og vejledning ved fx talepædagog, neuropsykolog, speciallærer, syns- høre- og/eller teknologikonsulent.

Formål: At borgerens kognitive eller øvrige ramte funktioner og færdigheder øges gennem undervisning og/eller indlæring af kompenserende strategier.
At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive og kommunikative og andre ressourcer borgeren har.
At de pårørende vejledes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen.
Den tværfaglige ydelse skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med træning og kompensation i forhold til specifikke kognitive og kommunikative funktioner og færdigheder, samt øvrige færdigheder der er ramt. Undervisningen kan omhandle:
• Prismetræning
• Rådgivning/vejledning ift. hvordan vanskelighederne tackles bedst i hverdagen
• Træning og kompensation vedrørende: Opmærksomhedsforstyrrelser (inkl. neglekt), synsvanskeligheder, nedsat hukommelse, planlægningsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder, problemer med kommunikation i øvrigt samt færden
• Undervisning i brug af hjælpemidler og computer/teknologi
• Viden om hjernens opbygning og funktion samt den konkrete skades-type, sværhedsgrad og symptomer

Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov. Der inddrages teknologi (fx brug af tablets og programmer hertil samt PC) efter behov og i det omfang, det understøtter undervisningens formål. Teknologi kan anvendes som et element i funktionstræning, fx sproglig træning eller opmærksomhedstræning ved brug af særlige kognitive og sproglige programmer til PC.
Teknologi kan også anvendes kompenserende, fx en sproglig app til en tabletløsning der giver borgeren mulighed for at anvende tablet’en som et kommunikationshjælpemiddel. I de sager hvor teknologi anvendes som kommunikationshjælpemiddel, vil borger i de fleste tilfælde forinden have fået bevilget programmet og/eller talemaskinen efter lov om social service, § 112

Værd at vide: Eneundervisning kan tilbydes som selvstændig ydelse eller som introduktion til et senere holdundervisningsforløb. De pårørende kan inviteres til at deltage undervejs i undervisningsforløbet. Indsatsen er koordineret mellem de faggrupper, der er involveret, fx synskonsulent, talepædagog, specialoptiker eller neurooptometrist, teknologikonsulent og hørekonsulent. Alle fagpersoner har specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1212 Pris:   9.660,- kr. Omfang: 10,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1213 Pris: 17.480,- kr. Omfang: 19 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1214 Pris: 32.000,- kr. Omfang: 35 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne med erhvervet hjerneskade.

Formål: At afprøve og indlære nye kompenserende strategier, borgeren kan anvende i dagligdagen.

Indhold og metode: Undervisning og vejledning til den ramte borger med henblik på at øge forståelsen af hjerneskadens betydning for funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Der tages udgangspunkt i de kognitive vanskeligheder og den udtrætning, som hjerneskaden har medført og de problemstillinger disse giver i forhold til det daglige funktionsniveau. Disse problemstillinger kan også dreje sig om ændringer i personlighed samt i det følelsesmæssige og sociale liv Med udgangspunkt i disse problemstillinger arbejdes der med at borgeren afprøver og indlærer nye, kompenserende strategier.

Værd at vide: Ydelsen varetages af neuropsykologer med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade og viden om evidensbaserede metoder på hjerneskadeområdet.

A ydelsesnr.: 1321 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1322 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1323 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade

Formål: At den/de pårørende får information omkring hjerneskaden og de strategier den ramte skal indlære, herunder lærer om hjerneskadens følgevirkninger i forhold til den hjerneskadedes og familiens funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau. At den/de pårørende bliver undervist i og får vejledning om, hvordan de kan støtte den ramte bedst muligt og får strategier til, hvordan de som pårørende selv kan håndtere den ændrede livssituation.

Indhold og metode: Den/de pårørende får undervisning i hjerneskadens betydning for den ramtes funktions- og aktivitetsniveau samt konkrete, kompenserende strategier mhp. at kunne støtte den ramte bedst muligt i dagligdagen og derved sikre, at de indlærte strategier anvendes i dagligdagen.
Der tages udgangspunkt i problemstillinger, som den ramte og dennes pårørende oplever i dagligdagen. Med udgangspunkt i disse områder undervises den/de pårørende i relevante kompenserende strategier og får information om hjerneskade, følgevirkninger m.v. Den pårørende lærer også strategier i relation til at kunne håndtere de belastninger, den ramtes skade medfører.

Værd at vide: Undervisningen og vejledningen foretages af neuropsykologer med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade og viden om evidensbaserede metoder inden for hjerneskadeområdet.

A ydelsesnr.: 1324 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1325 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1326 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende, venner, støttepersoner og andre personer, der er en væsentlig del af den hjerneskadede borgers netværk i dagligdagen med hensyn til samvær og kommunikation.

Formål: At netværket får viden om hjerneskaden og dens konsekvenser samt redskaber til at fremme samvær og kommunikationen (aktiviteter og deltagelse i dagligdagen) med borgeren med erhvervet hjerneskade. At støtte familie og netværk i at leve livet på ændrede kognitive og kommunikative vilkår.

Form: Undervisning og vejledning. Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med deltagernes behov.

Indhold og metode: Ud fra viden om hjerneskadens art og sværhedsgrad og familiens ressourcer og behov, arbejdes der med kognitive og kommunikative strategier. Hvis den ramte har svær afasi, arbejdes der med totalkommunikation, dvs. andre måder at udtrykke sig på, fx mimik, gestus, kropssprog, tegning, udpegning, brug af billeder og opslag i bøger.
Informations- og kommunikationsteknologiske muligheder inddrages. Netværket vejledes i at være støttende samværs- og samtalepartnere ved at bruge hensigtsmæssige strategier.

Værd at vide: Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte families forudsætninger og behov for hjælp til at få dagligdagen til at fungere bedst muligt. Større børn kan deltage. Undervisningen kan foregå på Kommunikationscentret og/eller i borgerens hjem.

A ydelsesnr.: 1216 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 ata-timer
B ydelsesnr.: 1217 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 ata-timer
C ydelsesnr.: 1218 Pris: 20.240,- kr. Omfang: 22 timer, heraf 12 ata-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk lidelse.

Formål: At den pårørende bliver opmærksom på egne kommunikative ressourcer og muligheder for at støtte og fremme samvær og kommunikation i familien i dagligdagen.

Form: Eneundervisning og vejledning.

Indhold og metode: Undervisningen bygger på en videooptagelse af en almindelig hverdagssamtale mellem borgeren med erhvervet hjerneskade og den pårørende. Optagelsen analyseres og gennemgås efterfølgende med fokus på, hvilke måder og strategier der fungerer godt i samtalen og hvilke, der kan udnyttes bedre. Der undervises og vejledes efterfølgende i, hvordan den pårørende kan støtte den ramte i den daglige kommunikation, så samvær og samtale kan blive lettere og mere optimal for begge parter.

Værd at vide: Alle pårørende som har lyst til at arbejde med den indbyrdes kommunikation kan deltage. Det aftales individuelt, om borgeren med erhvervet hjerneskade også deltager i undervisning og vejledning.

Ydelsesnr.: 1207 Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med kognitive eller talemæssige vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade eller en neurologisk lidelse, som har behov for og kan profitere af at udvikle og styrke deres kognitive, kommunikative, emotionelle og sociale færdigheder sammen med ligestillede.

Formål:
At borgeren via samværet med ligestillede i undervisningen:
• Udvikler kognitive, kommunikative, emotionelle og sociale færdigheder ved funktionstræning eller kompensation.
• Støttes i implementering af indlærte kompenserende strategier i dagligdagen
• Opnår indsigt og erkendelse – i det omfang det er muligt - af de forandringer, som skaden har medført for at blive bedre i stand til at mestre livet på de nye vilkår.

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-8 deltagere og 1-2 undervisere.
Opstart ved min. 3. deltagere.

Holdtyper, indhold og metode:
Fælles for alle holdtyper er, at der lægges vægt på selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviserne og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt til genoprettelse af kommunikative og sociale færdigheder. De nærmeste pårørende kan inviteres til at deltage i undervisningen nogle gange i forløbet. Formålet er, at de pårørende bliver fortrolige med de metoder og kompenserende strategier, den hjerneskaderamte er ved at lære. På den måde er der størst mulighed for at metoder og strategier overføres til hverdagen.

Kognitive hold: For borgere med lette til moderate kognitive vanskeligheder. Med udgangspunkt i basale kognitive funktioner arbejdes med funktionstræning og kompenserende redskaber og strategier fx træning af opmærksomhed og koncentration og anvendelse af kalender og ugeplan som kompensation for hukommelses- og planlægningsproblemer.
Der kan fx arbejdes med at styrke indlæringsevnen ved hjælp af hensigtsmæssige teknikker og genindlæring af tabte færdigheder, fx skrive-, regne- og computerfærdigheder. De pårørende inddrages i så høj grad som muligt.

Copinghold: Der er især fokus på udtrætning, som er en af de skjulte følger efter erhvervet hjerneskade, mange borgere oplever. Der arbejdes med at udvikle nye måder at tackle den ændrede livssituation på og håndtere bl.a. udtrætningstendens. Der anvendes forskellige afspændingsteknikker (bl.a. Mindfullness) og den enkelte deltager opnår viden om hvilke pauseaktiviteter, der mindsker udtrætning for vedkommende.Samtalehold: For borgere med let til moderat afasi, som kan føre en samtale men har svært ved at finde ordene og formulere sig hurtigt og sikkert eller tale så tydeligt, at de bliver forstået af samtalepartnerne. I undervisningen arbejdes der med strategier til ordfinding og taletydelighed og konsekvenser for samtale i dagligdagen samt mod til at samtale på nye vilkår. De pårørende vejledes i at være støttende samtalepartnere.

Smertehåndteringshold: Smerter kan være altoverskyggende i den ramtes liv og være en hindring for at man kan arbejde med effektive, kompenserende strategier mhp. at afhjælpe kognitive vanskeligheder. På holdet arbejdes der med strategier, der fjerner opmærksomheden fra smerterne og i stedet retter fokus mod den enkeltes ressourcer og handlemuligheder.

Kommunikationshold: For borgere med moderat til svær afasi som har meget svært ved at tale og kommunikere. I undervisningen arbejdes der med at lære at anvende totalkommunikation, dvs. andre måder at udtrykke sig på, fx mimik, gestus, kropssprog, tegning, udpegning, egne billeder og opslag i bøger. De pårørende vejledes i at være støttende samtalepartnere og bruge andre måder at kommunikere på i dagligdag, og kan inddrages i en del af undervisningen på holdet efter behov.

Dysartrihold: For borgere med dysartri som har behov for at træne talemæssige funktioner og kommunikative færdigheder og selvstændig anvendelse af kompenserende strategier. Der arbejdes fx vha. analyse af videooptagelser af deltagerne med indsigt i egen tale og kommunikation, funktionstræning og kompenserende strategier.

Værd at vide:
For borgere med mere komplekse problemstillinger anbefales det at vælge den holdtype, hvor der ud over holdtimerne er 5 individuelle timer, hvor det er muligt at tage hånd om individuelle problemstillinger, der fx kræver koordinering, opfølgning og samarbejde med genoptræningsenhed, jobcenter, speciallæge, støttepersoner m.fl. (Ydelsesnr. 1228,1229 og 1235.)
Efter erhvervet hjerneskade kan der hos nogle borgere være tale om både afatiske, dysartriske og andre kognitive og kommunikative vanskeligheder. Det vurderes løbende, hvad der skal være fokus på i forhold til borgerens mål.
Holdundervisningen kan varetages af talepædagog, speciallærer eller neuropsykolog med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede samt erfaringsbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1221   Pris: 15.487,- kr.  Omfang: 50,5 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1228   Pris: 22.387,- kr.  Omfang: 58 timer, heraf 35 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1225   Pris: 30.667,- kr.  Omfang: 100 timer, heraf 62 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 1229   Pris: 37.720,- kr.  Omfang: 108 timer, heraf 67 vejl. ATA-timer
E ydelsenr.:   1235   Pris: 34.347,- kr.  Omfang: 82 timer, heraf 51 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter