Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Eneundervisning – tværfagligt tilbud

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere, der har vanskeligheder i forhold til kognition, tale, hørelse og/eller synet efter en erhvervet hjerneskade eller på grund af en neurologisk lidelse, og som har behov for en tværfaglig indsats i form af undervisning, rådgivning og vejledning ved fx talepædagog, neuropsykolog, speciallærer, syns- høre- og/eller teknologikonsulent.

Formål: At borgerens kognitive eller øvrige ramte funktioner og færdigheder øges gennem undervisning og/eller indlæring af kompenserende strategier.
At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive og kommunikative og andre ressourcer borgeren har.
At de pårørende vejledes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen.
Den tværfaglige ydelse skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med træning og kompensation i forhold til specifikke kognitive og kommunikative funktioner og færdigheder, samt øvrige færdigheder der er ramt. Undervisningen kan omhandle:
• Prismetræning
• Rådgivning/vejledning ift. hvordan vanskelighederne tackles bedst i hverdagen
• Træning og kompensation vedrørende: Opmærksomhedsforstyrrelser (inkl. neglekt), synsvanskeligheder, nedsat hukommelse, planlægningsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder, problemer med kommunikation i øvrigt samt færden
• Undervisning i brug af hjælpemidler og computer/teknologi
• Viden om hjernens opbygning og funktion samt den konkrete skades-type, sværhedsgrad og symptomer

Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov. Der inddrages teknologi (fx brug af tablets og programmer hertil samt PC) efter behov og i det omfang, det understøtter undervisningens formål. Teknologi kan anvendes som et element i funktionstræning, fx sproglig træning eller opmærksomhedstræning ved brug af særlige kognitive og sproglige programmer til PC.
Teknologi kan også anvendes kompenserende, fx en sproglig app til en tabletløsning der giver borgeren mulighed for at anvende tablet’en som et kommunikationshjælpemiddel. I de sager hvor teknologi anvendes som kommunikationshjælpemiddel, vil borger i de fleste tilfælde forinden have fået bevilget programmet og/eller talemaskinen efter lov om social service, § 112

Værd at vide: Eneundervisning kan tilbydes som selvstændig ydelse eller som introduktion til et senere holdundervisningsforløb. De pårørende kan inviteres til at deltage undervejs i undervisningsforløbet. Indsatsen er koordineret mellem de faggrupper, der er involveret, fx synskonsulent, talepædagog, specialoptiker eller neurooptometrist, teknologikonsulent og hørekonsulent. Alle fagpersoner har specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1212 Pris:   9.660,- kr. Omfang: 10,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1213 Pris: 17.480,- kr. Omfang: 19 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1214 Pris: 32.000,- kr. Omfang: 35 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter