Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Holdtilbud

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med kognitive eller talemæssige vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade eller en neurologisk lidelse, som har behov for og kan profitere af at udvikle og styrke deres kognitive, kommunikative, emotionelle og sociale færdigheder sammen med ligestillede.

Formål:
At borgeren via samværet med ligestillede i undervisningen:
• Udvikler kognitive, kommunikative, emotionelle og sociale færdigheder ved funktionstræning eller kompensation.
• Støttes i implementering af indlærte kompenserende strategier i dagligdagen
• Opnår indsigt og erkendelse – i det omfang det er muligt - af de forandringer, som skaden har medført for at blive bedre i stand til at mestre livet på de nye vilkår.

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-8 deltagere og 1-2 undervisere.
Opstart ved min. 3. deltagere.

Holdtyper, indhold og metode:
Fælles for alle holdtyper er, at der lægges vægt på selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviserne og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt til genoprettelse af kommunikative og sociale færdigheder. De nærmeste pårørende kan inviteres til at deltage i undervisningen nogle gange i forløbet. Formålet er, at de pårørende bliver fortrolige med de metoder og kompenserende strategier, den hjerneskaderamte er ved at lære. På den måde er der størst mulighed for at metoder og strategier overføres til hverdagen.

Kognitive hold: For borgere med lette til moderate kognitive vanskeligheder. Med udgangspunkt i basale kognitive funktioner arbejdes med funktionstræning og kompenserende redskaber og strategier fx træning af opmærksomhed og koncentration og anvendelse af kalender og ugeplan som kompensation for hukommelses- og planlægningsproblemer.
Der kan fx arbejdes med at styrke indlæringsevnen ved hjælp af hensigtsmæssige teknikker og genindlæring af tabte færdigheder, fx skrive-, regne- og computerfærdigheder. De pårørende inddrages i så høj grad som muligt.

Copinghold: Der er især fokus på udtrætning, som er en af de skjulte følger efter erhvervet hjerneskade, mange borgere oplever. Der arbejdes med at udvikle nye måder at tackle den ændrede livssituation på og håndtere bl.a. udtrætningstendens. Der anvendes forskellige afspændingsteknikker (bl.a. Mindfullness) og den enkelte deltager opnår viden om hvilke pauseaktiviteter, der mindsker udtrætning for vedkommende.Samtalehold: For borgere med let til moderat afasi, som kan føre en samtale men har svært ved at finde ordene og formulere sig hurtigt og sikkert eller tale så tydeligt, at de bliver forstået af samtalepartnerne. I undervisningen arbejdes der med strategier til ordfinding og taletydelighed og konsekvenser for samtale i dagligdagen samt mod til at samtale på nye vilkår. De pårørende vejledes i at være støttende samtalepartnere.

Smertehåndteringshold: Smerter kan være altoverskyggende i den ramtes liv og være en hindring for at man kan arbejde med effektive, kompenserende strategier mhp. at afhjælpe kognitive vanskeligheder. På holdet arbejdes der med strategier, der fjerner opmærksomheden fra smerterne og i stedet retter fokus mod den enkeltes ressourcer og handlemuligheder.

Kommunikationshold: For borgere med moderat til svær afasi som har meget svært ved at tale og kommunikere. I undervisningen arbejdes der med at lære at anvende totalkommunikation, dvs. andre måder at udtrykke sig på, fx mimik, gestus, kropssprog, tegning, udpegning, egne billeder og opslag i bøger. De pårørende vejledes i at være støttende samtalepartnere og bruge andre måder at kommunikere på i dagligdag, og kan inddrages i en del af undervisningen på holdet efter behov.

Dysartrihold: For borgere med dysartri som har behov for at træne talemæssige funktioner og kommunikative færdigheder og selvstændig anvendelse af kompenserende strategier. Der arbejdes fx vha. analyse af videooptagelser af deltagerne med indsigt i egen tale og kommunikation, funktionstræning og kompenserende strategier.

Værd at vide:
For borgere med mere komplekse problemstillinger anbefales det at vælge den holdtype, hvor der ud over holdtimerne er 5 individuelle timer, hvor det er muligt at tage hånd om individuelle problemstillinger, der fx kræver koordinering, opfølgning og samarbejde med genoptræningsenhed, jobcenter, speciallæge, støttepersoner m.fl. (Ydelsesnr. 1228,1229 og 1235.)
Efter erhvervet hjerneskade kan der hos nogle borgere være tale om både afatiske, dysartriske og andre kognitive og kommunikative vanskeligheder. Det vurderes løbende, hvad der skal være fokus på i forhold til borgerens mål.
Holdundervisningen kan varetages af talepædagog, speciallærer eller neuropsykolog med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede samt erfaringsbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1221   Pris: 15.487,- kr.  Omfang: 50,5 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1228   Pris: 22.387,- kr.  Omfang: 58 timer, heraf 35 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1225   Pris: 30.667,- kr.  Omfang: 100 timer, heraf 62 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 1229   Pris: 37.720,- kr.  Omfang: 108 timer, heraf 67 vejl. ATA-timer
E ydelsenr.:   1235   Pris: 34.347,- kr.  Omfang: 82 timer, heraf 51 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter