Kommunikationscentret har ydelser til voksne hørehæmmede, døve og døvblevne, Cochlear implanterede samt Tinnitusramte.

 

Mere om ydelserne

Læs om vore ydelser til voksne med hørevanskeligheder.

 

Ansøgningsskema

Gå til side med ansøgningsskema og samtykkeformular

 

Pjecer

Download/bestil pjecer her

 

Udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter; oplysninger fra ørelæge, kommunens handicapafdeling eller andre for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lovgrundlaget og dermed skal tilbydes en almindelig udredende samtale.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre relevante tilbud efter anden lovgivning. Der kan ligeledes tages kontakt til privat eller offentlig høreklinik eller egen ørelæge mhp. at udrede problemstillingen.
Borger og pårørende rådgives om evt. andre muligheder.

Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 2124 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 2125 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Kommunen kan indgå aftale med Kommunikationscentret om, at der i forlængelse af udredning må iværksættes en hjælpemiddelrådgivning.
Der faktureres for henholdsvis udredning nr. 2101 eller 2102 samt en af hjælpemiddelrådgivningerne nedenfor. Samtidig er hjælpemiddelrådgivningsydelserne reduceret med 0,5 time.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A ydelsesnr.: 2331 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer, heraf 0,5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2332 Pris: 3.450,- kr. Omfang: 3,75 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 2333 Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,50 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 2334 Pris: 6.900,- kr. Omfang: 7,50 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer
E ydelsesnr.: 2335 Pris: 8.740,- kr. Omfang: 9,50 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med høreapparat, tinnitus, CI-brugere og døve/døvblevne.

Formål: At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses.

Indhold: Der indhentes oplysninger fra ørelæge eller høreklinik. Derefter foretages en udredning i forhold til borgerens behov for daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet og øvrige personlige forhold, fx fysisk og psykisk formåen, boligforhold, erhvervssituation, fritidsinteresser og støtte fra pårørende.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes sammen med borger forslag til en undervisningsplan. Heraf vil fremgå mål for undervisningen, brug af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: For borgere med hørenedsættelse kan udredningen også ske inden borgeren får høreapparat, med henblik på afklaring af generelle behov og færdigheder i forhold til at kunne anvende eller få gavn af et høreapparat. Det vurderes endvidere, om et simpelt hjælpemiddel vil være en bedre løsning. For borgere der skal cochlearimplanteres, kan udredningen også foregå inden operationen.

Særligt ved tværfaglige udredninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).
Der ydes rådgivning og vejledning i de særlige problemstillinger, der relaterer sig til kombinationen af forskellige funktionsnedsættelser.
Der faktureres særskilt for audiogrammer.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 2115 Udredning af hørevanskeligheder - på KC:
Pris: 4.140,- kr. Omfang: 4,5 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2117 Udredning af hørevanskeligheder - uden for KC:
Pris: 6.210,- kr. Omfang: 6,75 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2120 Udvidet Udredning (Tinnitus, erhvervssager, CI, sager med tolk)
Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2119 Tværfaglig Udredning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2123 Høreudredning, før HA-behandling
Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Kommunen kan indgå aftale med Kommunikationscentret om, at udredning af kommunens borgere skal indeholde afprøvning af ukomplicerede høretekniske hjælpemidler i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Det vil typisk være i forbindelse med ukomplicerede hjælpemidler såsom fx forstærkertelefon, dørklokke og anden form for signalforstærkning.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

Ydelsesnr.: 2121: Udredning af hørevanskeligheder – på KC inklusive afprøvning af et ukompliceret høreteknisk hjælpemiddel.
Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 2,5 vejl ATA-timer

Instruktion/undervisning

Lovgivning: Lov om aktiv beskæftigelse §32.
Målgruppe: Borgere i den erhvervsaktive alder, hvor fastholdelse på arbejdsmarkedet er i fare pga. af gener fra lydfølsomhed og eventuel hørenedsættelse og/eller tinnitus
Formål: At borgeren bliver i stand til at håndtere sin lydfølsomhed i jobfunktion, og at belast-ningen i jobbet reduceres. At borgeren gennem rådgivningen indlærer strategier til at mindske generne i jobbet, og hvordan man kompenseres bedst muligt i udfordrende jobsituationer.
Form: Eneundervisning.
Indhold og metode: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i ud-redningen. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Borgere med lydfølsomhed modtager rådgivning og vejled-ning i forhold til lydfølsomhed relateret til borgers aktuelle jobsituation for derved at øge deres viden og forståelse af lydfølsomhed og dens indvirkning. Der anvendes en psykoedukativ tilgang, hvor borger indlærer mestringsstrategier f.eks. ift. fx ift. udtrætning, opmærksomhed og koncentration.
Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent

A Ydelsesnr.: 2218  Pris:   3.680,- kr.  Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2219  Pris:   7.820,- kr.  Omfang: 8,5 ti-mer, heraf 5 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 2220  Pris: 15.640,- kr.  Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.
Målgruppe: Borgere med lydfølsomhed og eventuel hørenedsættelse og/eller tinnitus, der dag-ligt generes så meget af lydfølsomhed, at de oplever begrænsninger i hverdagen i forhold til aktivitet og deltagelse.
Formål: At borgeren bliver i stand til at håndtere sin lydfølsomhed, og at en belastning i hver-dagen reduceres.
Form: Eneundervisning.
Indhold og metode: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i ud-redningen. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Borgere med lydfølsomhed modtager rådgivning og vejled-ning i forhold til lydfølsomhed for derved at øge deres viden og forståelse af lydfølsomhed og dens indvirkning på borgers hverdag. Der anvendes en psykoedukativ tilgang, hvor borger ind-lærer mestringsstrategier f.eks. ift. fx ift. udtrætning, opmærksomhed og koncentration.
Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent

A Ydelsesnr.: 2218  Pris:   3.680,- kr.   Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2219  Pris:   7.820,- kr.   Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 2220  Pris: 15.640,- kr.   Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Mennesker med kommunikationsvanskeligheder pga. hørenedsættelse.

Formål: At borgeren bliver i stand til at anvende kommunikationsstrategier i dagligdagen og bliver bevidst om egen rolle og muligheder i kommunikationen.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i udredningen og fokus er på høretaktik. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Pårørende inddrages altid, hvis det er muligt. Undervisningen
er baseret på den evidens, der findes på området, som anbefaler at borgere med hørenedsættelse ud over høreapparatbehandling ligeledes modtager et kort undervisningsforløb i høretaktik.

Ydelsesnr.: 2217
Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 10,stk. 4 eller § 112, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere med bevilgede hjælpemiddelløsninger.

Formål: At sikre at borgeren bliver i stand til at benytte hjælpemidlet.

Indhold: Instruktion i brug af hjælpemidlet.

Ydelsesnr.: 2213
Pris: 4.140,- kr. Omfang: 4,5 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Borgere, der har fået høreapparat for første gang og evt. pårørende. Borgere, der er skiftet til en anden type høreapparat, og som ikke, af fysiske eller kognitive årsager, kan anvende høreapparatet.

Formål: At borgeren får kendskab til høreapparatets muligheder og kan betjene det således, at de begrænsninger hørenedsættelsen medfører i dagligdagen mindskes. At borgeren kan håndtere at leve med en hørenedsættelse (coping).

Indhold: Undervisning i at sætte høreapparatet korrekt i øret, at kunne anvende høreapparatets funktioner, og at kunne vedligeholde høreapparatet. Rådgivning og vejledning i basal høretaktik, hvad det vil sige fysiologisk at miste noget af hørelsen, de sociale konsekvenser af en hørenedsættelse samt rådgivning om copingstrategier.

Værd at vide: Skønnes det undervejs i forløbet, at borgeren ikke er i stand til at opnå formålet, kan der fx tages kontakt til den kommunale hjemmepleje mhp. at afklare muligheden for at få en høreomsorgshjælper tilknyttet borgeren, der kan hjælpe borgeren med problemerne vedr. høreapparatet.

A Ydelsesnr.: 2211 Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer, heraf 1,75 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2212 Pris: 6.210,- kr. Omfang: 6,75 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med tinnitus og eventuel hørenedsættelse, der daglig generes så meget af tinnitus, at deres livskvalitet begrænses. For borgere i den erhvervsaktive alder kan erhvervsmulighederne evt. være truet.

Formål: At borgeren bliver i stand til at håndtere sin tinnitus og at en belastning i hverdagen reduceres.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i afdækningen. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Den anvendte metode er inspireret af principper fra TRT-metoden (Tinnitus Retraining Therapy) og kognitiv adfærdsterapi samt bygger på en psykoedukativ tilgang (som betyder undervisning i psykisk sygdom og symptomer).
Borgere med tinnitus modtager råd og vejledning i forhold til tinnitus for derved at øge deres viden og forståelse af tinnitus og dens indvirkning på deres hverdag. Via hjælp til selvhjælp forsøges at fremme bevidste mestringsstrategier.

Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent – Kommunikationscentrets neuropsykolog kan involveres efter behov.

A ydelsesnr.: 2207 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2208 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 2209 Pris: 30.360,- kr. Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 2216 Pris:   3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med tinnitus og eventuel hørenedsættelse, der daglig generes så meget af tinnitus, at deres livskvalitet begrænses. For borgere i den erhvervsaktive alder kan erhvervsmulighederne evt. være truet.

Formål: At borgeren gennem psykoedukative teknikker (som betyder undervisning i psykisk sygdom og symptomer) bliver i stand til at leve så ubegrænset som muligt og har kendskab til hvilke forhold, der virker dæmpende og hvilke, der kan virke forstærkende på tinnitus. At borgeren bliver i stand til at anvende hensigtsmæssige håndteringsteknikker, bl.a. træning i opmærksomhedsfokusering (mindfullness).

Form: Holdundervisning. Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold og metode: Der sættes fælles mål for deltagerne på holdet, hvor der arbejdes ud fra en fælles undervisningsplan, og der tages hensyn til individuelle forudsætninger. Borgeren får bl.a. træning i og lærer at bruge opmærksomhedsfokusering (mindfullness).

Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent og neuropsykolog. Det er en forudsætning, at borgeren har fået et individuelt forløb. Holdtilbudet bygger videre på den viden om tinnitus og mestringsstrategier, borgeren har tilegnet sig i det individuelle forløb.

Ydelsesnr.: 2210
Pris: 14.107,- kr. Omfang: 46 timer, heraf 27 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Cochlear implanterede borgere

Form: Eneundervisning

Formål: At borgeren kan udnytte Cochlearimplantatet i en sådan grad, at borgeren begrænses mindst muligt af hørenedsættelsen i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet.

Indhold og metode: Undervisningen drejer sig primært om skelnetræning og suppleres af instruktion i skelnetræning hjemme. Borgeren lærer konkret:

• At udnytte det nye auditive input
• At systematisere lydindtryk (fx høre forskel på lyd og tale)
• Om CI’s muligheder og begrænsninger
• Om kommunikation og aflæring af gamle vaner

Hvis der konstateres behov i forhold til hjælpemidler, kontaktes kommunens sagsbehandler på hjælpemiddelområdet mhp. at drøfte mulighederne. Ved behov suppleres undervisningen desuden med artikulationstræning.
Pårørende har mulighed for at deltage i undervisningen i det omfang, det er muligt og er hensigtsmæssigt.

Værd at vide: Da der er meget stor forskel på hørelse før implantationen, operationsresultatet og borgerens evne til at optræne skelneevnen efterfølgende, vil nogle borgere have brug for yderligere undervisning (fx holdundervisning) for at opnå optimalt udbytte af implantatet.

A Ydelsesnr.: 2303 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2321 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 2320 Pris: 30.360,- kr. Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
D Ydelsesnr.: 2336 Pris: 22.080,- kr. Omfang: 24 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Svært hørehæmmede og døvblevne borgere og deres nærmeste pårørende.

Formål: At borger og pårørende kan kommunikere ved hjælp af tegnstøttet kommunikation på et basalt niveau, således at begrænsninger i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet mindskes.

Form: Undervisning i tegnstøttet kommunikation af borger og den pårørende.

Indhold: Der undervises i brug og aflæsning af tegn til støtte for talesproget. I undervisningen anvendes materialet ”Godt Begyndt”, kommunikationsøvelser, fortælling og spil. Første undervisningsgang bruges til udfærdigelse af en individuel undervisningsplan sammen med borgeren. Sidste gang bruges til evaluering med afsæt i borgerens individuelle undervisningsplan.

Værd at vide: Det er nødvendigt, at pårørende deltager i undervisningen, med mindre den hørehæmmede jævnligt omgås andre, der bruger tegnstøttet kommunikation. Undervisningen har karakter af et kursus og løber over 6 måneder. Borgeren og dennes pårørende vil efter kurset være i stand til at anvende tegnstøttet kommunikation på et basalt niveau.

Ydelsesnr.: 2214
Pris: 42.320,-kr. Omfang: 46 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Svært hørehæmmede og døvblevne borgere og deres nærmeste pårørende.

Formål: At borger og pårørende kan kommunikere ved hjælp af tegnstøttet kommunikation på et udvidet niveau, således at begrænsninger i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet mindskes.

Form: Undervisning i tegnstøttet kommunikation af borger og den pårørende.

Indhold: Der undervises i brug og aflæsning af tegn til støtte for talesproget. I undervisningen anvendes materialet ”Godt begyndt”, ”Godt i gang”, kommunikationsøvelser, fortælling, spil og aflæsning af video. Brug af håndalfabet og mundhåndsystem (MHS) vil indgå i undervisningen.
Første undervisningsgang bruges til udfærdigelse af en individuel undervisningsplan sammen med borgeren. Sidste gang bruges til evaluering med afsæt i borgerens individuelle undervisningsplan.

Værd at vide: Det forudsættes, at borgeren og pårørende har deltaget i kursus på niveau 1.
Det er nødvendigt, at pårørende deltager i undervisningen, med mindre den hørehæmmede jævnligt omgås andre, der bruger tegnstøttet kommunikation. Undervisningen har karakter af et kursus og løber over 6 måneder. Borgeren og dennes pårørende vil efter kurset være i stand til at anvende tegnstøttet kommunikation på et udvidet niveau.

Ydelsesnr.: 2215
Pris: 42.320,- kr. Omfang: 46 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer

Rådgivning

Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Blinde og svagsynede borgere med en så omfattende hørenedsættelse, at det dobbelte handicap får indflydelse på borgerens mulighed for kompensation for sin funktionsnedsættelse.

Formål: At borgeren gennem rådgivningen får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt, og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Indhold: Rådgivning og vejledning i forhold til de særlige problemstillinger, den dobbelte funktionsnedsættelse giver. Afprøvning af hjælpemidler, rådgivning om indretning af hjemmet og undervisning i kompenserende teknikker. Indsatsen er koordineret med synskonsulenten. Rådgivning og vejledning vil oftest blive givet ved et hjemmebesøg, og pårørende vil være inddraget. Behov for kontaktperson vurderes.

Værd at vide: Rådgivningen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem syns- og hørekonsulent.

A ydelsesnr.: 2306 Pris: 10.120,- kr. Omfang: 11 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2307 Pris: 18.400,- kr. Omfang: 20 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller § 112, eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 1.

Målgruppe: Borgere med hørenedsættelse der ikke udelukkende kan klare sig med høreapparat, eller som af forskellige årsager ikke er i stand til at benytte et høreapparat og dermed har behov for andre simple hjælpemiddelløsninger.

Formål: At afprøve en relevant, ukompliceret hjælpemiddelløsning og rådgive borger og kommune om hvilket hjælpemiddel, der bedst kan kompensere for funktionsnedsættelsen i henhold til lovgivningen.

Indhold: Tilbuddet omhandler afprøvning af et høreteknisk hjælpemiddel (fx forstærkertelefon, teleslynge eller anden signalforstærkning) og herunder indgåelse af afprøvningsaftale med leverandøren. Derudover vejledning og rådgivning om høretekniske hjælpemidler og indhentning af diverse tekniske oplysninger. Efter afprøvningen udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen.

Bemærk: Tidl. 2322 "Hjælpemiddelrådgivning, kort forløb" og 2301 "Hjælpemiddelrådgivning" ændres til A og B.

A ydelsesnr.: 2326 Pris: 2.300,- kr. Omfang: 2,5 timer heraf 0,5 vejl. ATA-time
B ydelsesnr.: 2327 Pris: 3.910,- kr. Omfang: 4,25 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende, støttepersoner eller andre personer, der er en væsentlig del af borgerens netværk i dagligdagen.

Formål: At borgeren undgår social isolation.

Form: Anden specialpædagogisk bistand til netværksperson/-er.

Indhold: Netværket modtager pædagogisk rådgivning om borgerens hørenedsættelse, kommunikative strategier (høretaktik) mhp. at fremme kommunikationen med borgeren, samt hvad der er vigtigt i forhold til at sikre optimal brug af høreapparat og evt. hjælpemidler og dermed undgå social isolation.

Værd at vide: Rådgivningen tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov. Rådgivningen vil som udgangspunkt foregå i borgerens eget hjem (herunder bosted), men kan også foregå på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 2313
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller § 112, eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, stk. 1, nr. 1., 74, 76 eller 100.

Målgruppe: Borgere med omfattende hørenedsættelse, der ikke udelukkende kan klare sig med høreapparat, eller som af forskellige årsager ikke er i stand til at benytte et høreapparat og dermed har behov for andre hjælpemiddelløsninger.

Formål: At afprøve relevante komplekse hjælpemiddelløsninger og rådgive borger og kommune om hvilke hjælpemidler, der bedst kan kompensere for funktionsnedsættelsen i henhold til lovgivningen.

Indhold: Tilbuddet omhandler vejledning og rådgivning om høretekniske hjælpemidler (fx simple kommunikationssystemer, FM-systemer, sammenhængende løsninger, individuelt udformede hjælpemidler) og indhentning af diverse tekniske oplysninger.
Løsning C vil typisk være erhvervssager, der er mere komplekse end Kommunikationscentrets øvrige sager (hjælpemidlerne der skal afprøves kan være omfattende kommunikationssystemer og høreapparatspecifikke hjælpemidler). I de sager hvor hjælpemidlet skal afprøves af borgeren, laves afprøvningsaftaler med leverandøren. Efter afprøvningen udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen.

Værd at vide: Hjælpemiddelrådgivningen vil typisk foregå på Kommunikationscentret eller på borgers arbejdsplads. Den kan også foregå i borgerens eget hjem, hvis borgeren ikke kan komme på Kommunikationscentret, fx pga. bevægelseshandicap.

A ydelsesnr.: 2328 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2329 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 2330 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Opfølgning/hotline

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere med høreapparat, tinnitus, CI-brugere eller døve/døvblevne.

Formål: At følge op på en tidligere indsats/ydelse. Der kan fx være behov for at sikre, at borgeren kan anvende det bevilgede hjælpemiddel, eller at borgeren kan anvende strategier for at mindske tinnitus, eller at borgeren fortsat kan betjene sit høreapparat.

Indhold: Opfølgende samtale, evt. instruktion v/hørekonsulent på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 2311
Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Kommunikationscentret rådgiver via telefon og mail.

Ydelsen indebærer, at Kommunikationscentret i form af telefonisk vejledning eller besvarelse af mail servicerer de borgere, der tidligere har modtaget ydelser inden for høreområdet, synsområdet og teknologiområdet, og derfor er kendt i kommunen.

Værd at vide: Denne hotlineydelse ydes i henhold til aftale indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 2315 Pris: 230,- kr. Omfang: 15 min
Ydelsesnr.: 2316 Pris: 460,- kr. Omfang: 30 min
Ydelsesnr.: 2317 Pris: 690,- kr. Omfang: 45 min
Ydelsesnr.: 2318 Pris: 920,- kr. Omfang: 60 min

Øvrigt

Lovgivning: Lov om social service § 112.
Målgruppe: Borgere med defekt høreapparat, der er udleveret fra offentlig høreklinik, der skal sendes til reparation, og derfor har behov for midlertidig løsning i reparationsperioden.
Formål: At borgeren kan fungere kommunikativt i forbindelse med, at borgers høreapparat er defekt og skal sendes til reparation.
Indhold: Borger henvender sig til Kommunikationscentret med en beskrivelse af sit behov og det vurderes, om der er basis for at udlevere en kommunikator til udlån. Den kan enten afhentes af borger eller sendes hjem til borger.

Ydelsesnr.: 2314 Pris: 1.380,- kr. Omfang: 1,5 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter