Lovgivning: Lov om aktiv beskæftigelse §32.
Målgruppe: Borgere i den erhvervsaktive alder, hvor fastholdelse på arbejdsmarkedet er i fare pga. af gener fra lydfølsomhed og eventuel hørenedsættelse og/eller tinnitus
Formål: At borgeren bliver i stand til at håndtere sin lydfølsomhed i jobfunktion, og at belast-ningen i jobbet reduceres. At borgeren gennem rådgivningen indlærer strategier til at mindske generne i jobbet, og hvordan man kompenseres bedst muligt i udfordrende jobsituationer.
Form: Eneundervisning.
Indhold og metode: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i ud-redningen. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Borgere med lydfølsomhed modtager rådgivning og vejled-ning i forhold til lydfølsomhed relateret til borgers aktuelle jobsituation for derved at øge deres viden og forståelse af lydfølsomhed og dens indvirkning. Der anvendes en psykoedukativ tilgang, hvor borger indlærer mestringsstrategier f.eks. ift. fx ift. udtrætning, opmærksomhed og koncentration.
Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent

A Ydelsesnr.: 2218  Pris:   3.680,- kr.  Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2219  Pris:   7.820,- kr.  Omfang: 8,5 ti-mer, heraf 5 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 2220  Pris: 15.640,- kr.  Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.
Målgruppe: Borgere med lydfølsomhed og eventuel hørenedsættelse og/eller tinnitus, der dag-ligt generes så meget af lydfølsomhed, at de oplever begrænsninger i hverdagen i forhold til aktivitet og deltagelse.
Formål: At borgeren bliver i stand til at håndtere sin lydfølsomhed, og at en belastning i hver-dagen reduceres.
Form: Eneundervisning.
Indhold og metode: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i ud-redningen. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Borgere med lydfølsomhed modtager rådgivning og vejled-ning i forhold til lydfølsomhed for derved at øge deres viden og forståelse af lydfølsomhed og dens indvirkning på borgers hverdag. Der anvendes en psykoedukativ tilgang, hvor borger ind-lærer mestringsstrategier f.eks. ift. fx ift. udtrætning, opmærksomhed og koncentration.
Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent

A Ydelsesnr.: 2218  Pris:   3.680,- kr.   Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2219  Pris:   7.820,- kr.   Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 2220  Pris: 15.640,- kr.   Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Mennesker med kommunikationsvanskeligheder pga. hørenedsættelse.

Formål: At borgeren bliver i stand til at anvende kommunikationsstrategier i dagligdagen og bliver bevidst om egen rolle og muligheder i kommunikationen.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i udredningen og fokus er på høretaktik. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Pårørende inddrages altid, hvis det er muligt. Undervisningen
er baseret på den evidens, der findes på området, som anbefaler at borgere med hørenedsættelse ud over høreapparatbehandling ligeledes modtager et kort undervisningsforløb i høretaktik.

Ydelsesnr.: 2217
Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 10,stk. 4 eller § 112, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32

Målgruppe: Borgere med bevilgede hjælpemiddelløsninger.

Formål: At sikre at borgeren bliver i stand til at benytte hjælpemidlet.

Indhold: Instruktion i brug af hjælpemidlet.

Ydelsesnr.: 2213
Pris: 4.140,- kr. Omfang: 4,5 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Borgere, der har fået høreapparat for første gang og evt. pårørende. Borgere, der er skiftet til en anden type høreapparat, og som ikke, af fysiske eller kognitive årsager, kan anvende høreapparatet.

Formål: At borgeren får kendskab til høreapparatets muligheder og kan betjene det således, at de begrænsninger hørenedsættelsen medfører i dagligdagen mindskes. At borgeren kan håndtere at leve med en hørenedsættelse (coping).

Indhold: Undervisning i at sætte høreapparatet korrekt i øret, at kunne anvende høreapparatets funktioner, og at kunne vedligeholde høreapparatet. Rådgivning og vejledning i basal høretaktik, hvad det vil sige fysiologisk at miste noget af hørelsen, de sociale konsekvenser af en hørenedsættelse samt rådgivning om copingstrategier.

Værd at vide: Skønnes det undervejs i forløbet, at borgeren ikke er i stand til at opnå formålet, kan der fx tages kontakt til den kommunale hjemmepleje mhp. at afklare muligheden for at få en høreomsorgshjælper tilknyttet borgeren, der kan hjælpe borgeren med problemerne vedr. høreapparatet.

A Ydelsesnr.: 2211 Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer, heraf 1,75 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2212 Pris: 6.210,- kr. Omfang: 6,75 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med tinnitus og eventuel hørenedsættelse, der daglig generes så meget af tinnitus, at deres livskvalitet begrænses. For borgere i den erhvervsaktive alder kan erhvervsmulighederne evt. være truet.

Formål: At borgeren bliver i stand til at håndtere sin tinnitus og at en belastning i hverdagen reduceres.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Undervisningen tager afsæt i de hovedproblematikker, der fremstår i afdækningen. Undervisningen fokuserer på borgerens egne ressourcer, og der arbejdes med de delmål, der er aftalt med borgeren. Den anvendte metode er inspireret af principper fra TRT-metoden (Tinnitus Retraining Therapy) og kognitiv adfærdsterapi samt bygger på en psykoedukativ tilgang (som betyder undervisning i psykisk sygdom og symptomer).
Borgere med tinnitus modtager råd og vejledning i forhold til tinnitus for derved at øge deres viden og forståelse af tinnitus og dens indvirkning på deres hverdag. Via hjælp til selvhjælp forsøges at fremme bevidste mestringsstrategier.

Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent – Kommunikationscentrets neuropsykolog kan involveres efter behov.

A ydelsesnr.: 2207 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2208 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 2209 Pris: 30.360,- kr. Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 2216 Pris:   3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med tinnitus og eventuel hørenedsættelse, der daglig generes så meget af tinnitus, at deres livskvalitet begrænses. For borgere i den erhvervsaktive alder kan erhvervsmulighederne evt. være truet.

Formål: At borgeren gennem psykoedukative teknikker (som betyder undervisning i psykisk sygdom og symptomer) bliver i stand til at leve så ubegrænset som muligt og har kendskab til hvilke forhold, der virker dæmpende og hvilke, der kan virke forstærkende på tinnitus. At borgeren bliver i stand til at anvende hensigtsmæssige håndteringsteknikker, bl.a. træning i opmærksomhedsfokusering (mindfullness).

Form: Holdundervisning. Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold og metode: Der sættes fælles mål for deltagerne på holdet, hvor der arbejdes ud fra en fælles undervisningsplan, og der tages hensyn til individuelle forudsætninger. Borgeren får bl.a. træning i og lærer at bruge opmærksomhedsfokusering (mindfullness).

Værd at vide: Ydelsen varetages af hørekonsulent og neuropsykolog. Det er en forudsætning, at borgeren har fået et individuelt forløb. Holdtilbudet bygger videre på den viden om tinnitus og mestringsstrategier, borgeren har tilegnet sig i det individuelle forløb.

Ydelsesnr.: 2210
Pris: 14.107,- kr. Omfang: 46 timer, heraf 27 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Cochlear implanterede borgere

Form: Eneundervisning

Formål: At borgeren kan udnytte Cochlearimplantatet i en sådan grad, at borgeren begrænses mindst muligt af hørenedsættelsen i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet.

Indhold og metode: Undervisningen drejer sig primært om skelnetræning og suppleres af instruktion i skelnetræning hjemme. Borgeren lærer konkret:

• At udnytte det nye auditive input
• At systematisere lydindtryk (fx høre forskel på lyd og tale)
• Om CI’s muligheder og begrænsninger
• Om kommunikation og aflæring af gamle vaner

Hvis der konstateres behov i forhold til hjælpemidler, kontaktes kommunens sagsbehandler på hjælpemiddelområdet mhp. at drøfte mulighederne. Ved behov suppleres undervisningen desuden med artikulationstræning.
Pårørende har mulighed for at deltage i undervisningen i det omfang, det er muligt og er hensigtsmæssigt.

Værd at vide: Da der er meget stor forskel på hørelse før implantationen, operationsresultatet og borgerens evne til at optræne skelneevnen efterfølgende, vil nogle borgere have brug for yderligere undervisning (fx holdundervisning) for at opnå optimalt udbytte af implantatet.

A Ydelsesnr.: 2303 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 2321 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 2320 Pris: 30.360,- kr. Omfang: 33 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
D Ydelsesnr.: 2336 Pris: 22.080,- kr. Omfang: 24 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Svært hørehæmmede og døvblevne borgere og deres nærmeste pårørende.

Formål: At borger og pårørende kan kommunikere ved hjælp af tegnstøttet kommunikation på et basalt niveau, således at begrænsninger i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet mindskes.

Form: Undervisning i tegnstøttet kommunikation af borger og den pårørende.

Indhold: Der undervises i brug og aflæsning af tegn til støtte for talesproget. I undervisningen anvendes materialet ”Godt Begyndt”, kommunikationsøvelser, fortælling og spil. Første undervisningsgang bruges til udfærdigelse af en individuel undervisningsplan sammen med borgeren. Sidste gang bruges til evaluering med afsæt i borgerens individuelle undervisningsplan.

Værd at vide: Det er nødvendigt, at pårørende deltager i undervisningen, med mindre den hørehæmmede jævnligt omgås andre, der bruger tegnstøttet kommunikation. Undervisningen har karakter af et kursus og løber over 6 måneder. Borgeren og dennes pårørende vil efter kurset være i stand til at anvende tegnstøttet kommunikation på et basalt niveau.

Ydelsesnr.: 2214
Pris: 42.320,-kr. Omfang: 46 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Svært hørehæmmede og døvblevne borgere og deres nærmeste pårørende.

Formål: At borger og pårørende kan kommunikere ved hjælp af tegnstøttet kommunikation på et udvidet niveau, således at begrænsninger i forhold til daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet mindskes.

Form: Undervisning i tegnstøttet kommunikation af borger og den pårørende.

Indhold: Der undervises i brug og aflæsning af tegn til støtte for talesproget. I undervisningen anvendes materialet ”Godt begyndt”, ”Godt i gang”, kommunikationsøvelser, fortælling, spil og aflæsning af video. Brug af håndalfabet og mundhåndsystem (MHS) vil indgå i undervisningen.
Første undervisningsgang bruges til udfærdigelse af en individuel undervisningsplan sammen med borgeren. Sidste gang bruges til evaluering med afsæt i borgerens individuelle undervisningsplan.

Værd at vide: Det forudsættes, at borgeren og pårørende har deltaget i kursus på niveau 1.
Det er nødvendigt, at pårørende deltager i undervisningen, med mindre den hørehæmmede jævnligt omgås andre, der bruger tegnstøttet kommunikation. Undervisningen har karakter af et kursus og løber over 6 måneder. Borgeren og dennes pårørende vil efter kurset være i stand til at anvende tegnstøttet kommunikation på et udvidet niveau.

Ydelsesnr.: 2215
Pris: 42.320,- kr. Omfang: 46 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter