Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Blinde og svagsynede borgere med en så omfattende hørenedsættelse, at det dobbelte handicap får indflydelse på borgerens mulighed for kompensation for sin funktionsnedsættelse.

Formål: At borgeren gennem rådgivningen får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt, og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Indhold: Rådgivning og vejledning i forhold til de særlige problemstillinger, den dobbelte funktionsnedsættelse giver. Afprøvning af hjælpemidler, rådgivning om indretning af hjemmet og undervisning i kompenserende teknikker. Indsatsen er koordineret med synskonsulenten. Rådgivning og vejledning vil oftest blive givet ved et hjemmebesøg, og pårørende vil være inddraget. Behov for kontaktperson vurderes.

Værd at vide: Rådgivningen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem syns- og hørekonsulent.

A ydelsesnr.: 2306 Pris: 10.120,- kr. Omfang: 11 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2307 Pris: 18.400,- kr. Omfang: 20 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller § 112, eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 1.

Målgruppe: Borgere med hørenedsættelse der ikke udelukkende kan klare sig med høreapparat, eller som af forskellige årsager ikke er i stand til at benytte et høreapparat og dermed har behov for andre simple hjælpemiddelløsninger.

Formål: At afprøve en relevant, ukompliceret hjælpemiddelløsning og rådgive borger og kommune om hvilket hjælpemiddel, der bedst kan kompensere for funktionsnedsættelsen i henhold til lovgivningen.

Indhold: Tilbuddet omhandler afprøvning af et høreteknisk hjælpemiddel (fx forstærkertelefon, teleslynge eller anden signalforstærkning) og herunder indgåelse af afprøvningsaftale med leverandøren. Derudover vejledning og rådgivning om høretekniske hjælpemidler og indhentning af diverse tekniske oplysninger. Efter afprøvningen udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen.

Bemærk: Tidl. 2322 "Hjælpemiddelrådgivning, kort forløb" og 2301 "Hjælpemiddelrådgivning" ændres til A og B.

A ydelsesnr.: 2326 Pris: 2.300,- kr. Omfang: 2,5 timer heraf 0,5 vejl. ATA-time
B ydelsesnr.: 2327 Pris: 3.910,- kr. Omfang: 4,25 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende, støttepersoner eller andre personer, der er en væsentlig del af borgerens netværk i dagligdagen.

Formål: At borgeren undgår social isolation.

Form: Anden specialpædagogisk bistand til netværksperson/-er.

Indhold: Netværket modtager pædagogisk rådgivning om borgerens hørenedsættelse, kommunikative strategier (høretaktik) mhp. at fremme kommunikationen med borgeren, samt hvad der er vigtigt i forhold til at sikre optimal brug af høreapparat og evt. hjælpemidler og dermed undgå social isolation.

Værd at vide: Rådgivningen tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov. Rådgivningen vil som udgangspunkt foregå i borgerens eget hjem (herunder bosted), men kan også foregå på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 2313
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 10, stk. 4 eller § 112, eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, stk. 1, nr. 1., 74, 76 eller 100.

Målgruppe: Borgere med omfattende hørenedsættelse, der ikke udelukkende kan klare sig med høreapparat, eller som af forskellige årsager ikke er i stand til at benytte et høreapparat og dermed har behov for andre hjælpemiddelløsninger.

Formål: At afprøve relevante komplekse hjælpemiddelløsninger og rådgive borger og kommune om hvilke hjælpemidler, der bedst kan kompensere for funktionsnedsættelsen i henhold til lovgivningen.

Indhold: Tilbuddet omhandler vejledning og rådgivning om høretekniske hjælpemidler (fx simple kommunikationssystemer, FM-systemer, sammenhængende løsninger, individuelt udformede hjælpemidler) og indhentning af diverse tekniske oplysninger.
Løsning C vil typisk være erhvervssager, der er mere komplekse end Kommunikationscentrets øvrige sager (hjælpemidlerne der skal afprøves kan være omfattende kommunikationssystemer og høreapparatspecifikke hjælpemidler). I de sager hvor hjælpemidlet skal afprøves af borgeren, laves afprøvningsaftaler med leverandøren. Efter afprøvningen udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen.

Værd at vide: Hjælpemiddelrådgivningen vil typisk foregå på Kommunikationscentret eller på borgers arbejdsplads. Den kan også foregå i borgerens eget hjem, hvis borgeren ikke kan komme på Kommunikationscentret, fx pga. bevægelseshandicap.

A ydelsesnr.: 2328 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2329 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 2330 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter