Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter; oplysninger fra ørelæge, kommunens handicapafdeling eller andre for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lovgrundlaget og dermed skal tilbydes en almindelig udredende samtale.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre relevante tilbud efter anden lovgivning. Der kan ligeledes tages kontakt til privat eller offentlig høreklinik eller egen ørelæge mhp. at udrede problemstillingen.
Borger og pårørende rådgives om evt. andre muligheder.

Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 2124 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 2125 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Kommunen kan indgå aftale med Kommunikationscentret om, at der i forlængelse af udredning må iværksættes en hjælpemiddelrådgivning.
Der faktureres for henholdsvis udredning nr. 2101 eller 2102 samt en af hjælpemiddelrådgivningerne nedenfor. Samtidig er hjælpemiddelrådgivningsydelserne reduceret med 0,5 time.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A ydelsesnr.: 2331 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer, heraf 0,5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 2332 Pris: 3.450,- kr. Omfang: 3,75 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 2333 Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,50 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 2334 Pris: 6.900,- kr. Omfang: 7,50 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer
E ydelsesnr.: 2335 Pris: 8.740,- kr. Omfang: 9,50 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med høreapparat, tinnitus, CI-brugere og døve/døvblevne.

Formål: At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses.

Indhold: Der indhentes oplysninger fra ørelæge eller høreklinik. Derefter foretages en udredning i forhold til borgerens behov for daglige aktiviteter og deltagelse i samfundslivet og øvrige personlige forhold, fx fysisk og psykisk formåen, boligforhold, erhvervssituation, fritidsinteresser og støtte fra pårørende.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes sammen med borger forslag til en undervisningsplan. Heraf vil fremgå mål for undervisningen, brug af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: For borgere med hørenedsættelse kan udredningen også ske inden borgeren får høreapparat, med henblik på afklaring af generelle behov og færdigheder i forhold til at kunne anvende eller få gavn af et høreapparat. Det vurderes endvidere, om et simpelt hjælpemiddel vil være en bedre løsning. For borgere der skal cochlearimplanteres, kan udredningen også foregå inden operationen.

Særligt ved tværfaglige udredninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).
Der ydes rådgivning og vejledning i de særlige problemstillinger, der relaterer sig til kombinationen af forskellige funktionsnedsættelser.
Der faktureres særskilt for audiogrammer.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 2115 Udredning af hørevanskeligheder - på KC:
Pris: 4.140,- kr. Omfang: 4,5 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2117 Udredning af hørevanskeligheder - uden for KC:
Pris: 6.210,- kr. Omfang: 6,75 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2120 Udvidet Udredning (Tinnitus, erhvervssager, CI, sager med tolk)
Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2119 Tværfaglig Udredning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 2123 Høreudredning, før HA-behandling
Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Kommunen kan indgå aftale med Kommunikationscentret om, at udredning af kommunens borgere skal indeholde afprøvning af ukomplicerede høretekniske hjælpemidler i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Det vil typisk være i forbindelse med ukomplicerede hjælpemidler såsom fx forstærkertelefon, dørklokke og anden form for signalforstærkning.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

Ydelsesnr.: 2121: Udredning af hørevanskeligheder – på KC inklusive afprøvning af et ukompliceret høreteknisk hjælpemiddel.
Pris: 5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 2,5 vejl ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter