Udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Formålet med ydelsen er, ud fra relevante sagsakter, fx oplysninger fra sygehus, genoptræningssted, kommunens handicapafdeling eller andre at afklare om borgeren skal have en almindelig udredende samtale. Borgeren bliver rådgivet om evt. andre muligheder.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre tilbud efter anden lovgivning i kommunen.
Borger rådgives om evt. andre muligheder.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 4113 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 4114 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timerLovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med kommunikationsvanskeligheder, borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, samt borgere med kognitive og hukommelsesmæssige vanskeligheder. Borgere med svære læse-stavevanskeligheder.

Formål: At udrede sværhedsgraden af vanskelighederne, herunder afklare om borgeren er berettiget til hjælpemidler jf. lovgivningen. At afklare mulighederne for kompensation gennem brug af IKT-hjælpemidler og på baggrund heraf at udfærdige en anbefaling til et videre forløb.

Indhold:
Ift. borgere med kommunikative/kognitive/motoriske vanskeligheder: Udredning af funktionsevne og muligheder for kompensation gennem samtale med borgere, familie og netværk. Som konklusion udarbejdes forslag til foranstaltninger, og der udarbejdes et oplæg til bevilgende myndighed. En del af udredningen består i at udrede, hvilken lovgivning et eventuelt hjælpemiddel kan bevilges efter samt om borgerens vanskeligheder og kompensationsbehov lever op til væsentlighedskriteriet.
Ift. borgere med læse- stavevanskeligheder: Indhente relevante oplysninger fra borger og udføre læseundersøgelse, for at afklare, om der er belæg for bevilling af hjælpemiddel.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 4111 Udredning ifm. IKT-hjælpemidler
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 5,25 vejl. ATA-timer

B Ydelsesnr.: 4112 Udredning ifm. IKT-hjælpemidler
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 4115: Udredning ift. læse-stavevanskeligheder mhp. vurdering af kompensation med IKT
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Afprøvning

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Voksne borgere med kommunikationsvanskeligheder, voksne borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær samt voksne borgere med kognitive, herunder hukommelsesmæssige, vanskeligheder.

Formål: At afdække borgerens konkrete behov og rådgive om, hvilke hjælpemidler der bedst kan kompensere i den aktuelle situation. Der afprøves specifikke hjælpemidler. Desuden at sikre, at hjælpemidlet i evt. afprøvningsperiode kan anvendes af borger og dennes omgivelser, samt at omgivelserne yder den opbakning, som er nødvendig, for at implementeringen kan lykkes.

Indhold: Afprøvning af IKT-hjælpemidler, fx strukturhjælpemidler, talemaskiner, hjælpemidler til skriftlig kommunikation samt omverdenskontrol.
Endvidere alternativt betjeningsudstyr som fx specialmus/tastatur, 0/1 kontakter, joysticks m.m.
Ved afslutning udfærdiges en anbefaling til kommunen om bevilling eller afslag, alt efter afprøvningens udfald. Der vil i anbefalingen være redegjort for afklaring af lovgivning samt væsentlighed i forhold til det afprøvede hjælpemiddel.

A ydelsesnr.: 4401 Pris:   8.740,- kr. Omfang: 9,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4402 Pris: 15.640,- kr. Omfang: 17 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4403 Pris: 23.460,- kr. Omfang: 25,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4404 Pris: 31.280,- kr. Omfang: 34 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
E ydelsesnr.: 4422 Pris:   5.520,- kr  Omfang: 6 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Blinde og svagsynede med et udtalt behov for skriftlig kommunikation.

Formål: At afklare borgerens kompensationsbehov, og at finde frem til hvilket IKT-hjælpemiddel, der opfylder dette. Behovet for kompensation sammenholdes med, hvorvidt der er hjemmel i gældende lovgivning.

Indhold: Afprøvning af informationsteknologiske hjælpemidler, der fx forstørrer skærmen og/eller bruger talesyntese. Afprøvning af skærmlæserprogram, som omsætter det visuelle output til syntetisk tale; IKT-hjælpemidler som fx syntetisk tale til mobiltelefoner og tekstgenkendelsesprogrammer til indscanning af maskinskrevne papirer. Andre situationsrelaterede hjælpemidler såsom tastatur eller svingarme.
Afprøvningen hviler på en tværfaglig indsats mellem specialoptiker og konsulent med særlig kompetence i forhold til syn og IKT.

Ydelsesnr.: 4406 Pris: 10.810,- kr. Omfang: 11,75 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10, stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med læse-stavevanskeligheder.

Formål: At finde frem til det IKT-hjælpemiddel eller program, der bedst muligt kompenserer for borgerens læse-stavevanskeligheder, herunder at sikre, at hjælpemidlet lever op til kravene om at være bedst og billigst.

Indhold: Vurdere om borgeren har de fornødne færdigheder til at benytte IKT-hjælpemidler, fx benytte mus og forstå tekst, der læses op med talesyntese.

At afprøve hjælpemidler der kan:
• Indscanne skreven tekst. Oplæse tekst ved hjælp af talesyntese
• Læse det man skriver højt ved hjælp af talesyntese
• Foreslå ord under skrivning ved hjælp af ordprædiktionsprogram og talesyntese
• Læse tekst højt fra Internettet og e-mail ved hjælp af talesyntese
• Læse tekst højt ved hjælp af talesyntese, når man flytter musen henover teksten (fx at få læst højt, hvad der står på skærmen - ikoner fejlmeddelelser m.m.)

Ydelsesnr.: 4405 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Indkøb

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler. Der er tale om indkøb fra en eller flere leverandører eller, at løsningen består af flere enkeltelementer, som skal samles.

Formål og indhold: Det bevilgede IKT-udstyr indkøbes, registreres i lagersystem på hjemkommune og borgers cpr-nr., og udleveres til borgeren.

A Ydelsesnr.: 4510   Pris: 1.380,- kr.  Omfang: 1,5 timer, heraf 0,5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 4511   Pris: 4.140,- kr.  Omfang: 4,5 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler

Formål og indhold: At indkøbe, udlevere og instruere i brug af IKT-hjælpemidler. At sætte borgeren i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel og derved kompensere for vanskelighederne.

A Ydelsesnr.: 4503   Pris:   5.060,- kr.   Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 4509   Pris: 10.120,- kr.   Omfang: 11 timer, heraf 7,5 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 4512   Pris:   5.980,- kr.   Omfang: 6,5 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Rådgivning

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med fysisk funktionsnedsættelse, der har behov for enkelte hjælpemiddelløsninger.

Formål: At afklare borgerens behov og rådgive om hvilket hjælpemiddel, der bedst kan kompensere i den aktuelle situation. Der afprøves konkrete hjælpemidler.

Indhold: Tilbuddet omhandler vejledning og rådgivning med udgangspunkt i den konkrete problemstilling. Ved afslutning udfærdiges en anbefaling.

Ydelsesnr.: 4308 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 1,25 vejl. ATA-timer

Opfølgning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler

Formål: At følge op på en tidligere indsats/ydelse. Der kan fx være behov for at sikre, at borgeren kan anvende det bevilgede hjælpemiddel, og at det fungerer efter hensigten.

Indhold: Opfølgende samtale, evt. kort geninstruktion v/konsulent. Samtalen foregår på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 4320 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer

Øvrigt

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med bevilligede IKT hjælpemidler.

Formål: At installere bevilget software på PC eller andet kommunikativt redskab.

Indhold: Installation af softwareprogrammer på borgers/bevilget PC, eller på andet kommunikativt produkt. Installationsydelsen omfatter installation samt sikring af funktionalitet i form af test af løsning, efter forudgående indkøbsydelse.

Ydelsesnr.: 4624 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer

Lovgivning: Lov om social service § 112

Målgruppe: Borgere der har fået bevilget et elektronisk kommunikationshjælpemiddel eller fået bevilget afprøvning heraf.

Formål: At muliggøre anvendelsen af det elektroniske kommunikationshjælpemiddel i dagligdagen.

Indhold: Montering af borgerens kommunikationshjælpemiddel på vedkommendes kørestol(e) eller andre mobilitetshjælpemidler således, at kommunikationen kan ske alle steder, hvor borgeren befinder sig.
Monteringen sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere som eksempelvis pårørende, ergo- eller fysioterapeut, undervisere med flere, og vil som udgangspunkt foregå på Kommunikationscentret.
Et hjælpemiddel kan fastsættes på svingarme el. lign., der monteres på kørestolen. Ved placering tages der hensyn til at hjælpemidlet nemt skal kunne betjenes af brugeren og at personalet fortsat skal have nem adgang til kørestolen. Fx i forbindelse med at borgeren hjælpes i kørestolen. I praksis vil det sige, at udstyret nemt kan svinges til side, uden der skal ske en afmontering.
Kommunikationscentret forestår montering af hjælpemidler på forskellige typer af kørestole: På en eldreven kørestol, hvorfra der skal tages strøm til kommunikationshjælpemidlet. På en manuel kørestol, hvor der er behov for en strømforsyning ud over det batteri hjælpemidlet er forsynet med.
I alle tilfælde står Kommunikationscentret for indkøb af de nødvendige elementer.

Ydelsesnr.: 4420 Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Målgruppe: Borgere med bevilligede IKT hjælpemidler.

Formål: At afhjælpe borgerens behov for udskiftning/ reparation af hjælpemiddel eller behov for vejledning i brug af hjælpemiddel eller program. Kan også dække anden kortvarig bistand.

Indhold: At afhjælpe borgerens akut opståede behov for fx udskiftning af defekt mindre hjælpemiddel eller iværksættelse af reparation indenfor den aftalte økonomiske ramme. Det kan også dreje sig om teknisk vejledning via Teamviewer, eller pædagogisk vejledning i fx opsætning af programmer el.lign. Bistanden sættes hurtigt i værk, og der afventes ikke forudgående bevilling.

Værd at vide: Denne bistand ydes I henhold til Administrationsaftalen indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 4610 Pris: 920,- kr. Omfang: 1 time

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 113 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler.

Formål: At diagnosticere det aktuelle problem, som borger har med sit hjælpemiddel. Derefter at forsøge at finde løsningen på problemet, og såfremt dette ikke er muligt, anslå hvad der i så fald skal til for at løse det.

Indhold: Rådgivningen og vejledningen ydes, når kommunen har bevilget diagnosticeringsydelsen. Rådgivningen vil i første omgang blive ydet telefonisk og via Teamviewer, som er et program for fjernsupportering. Det vil til tider kræve et besøg i borgerens hjem for at afklare problematikken, fx såfremt problemet er af hardwaremæssig karakter. Ydelsen omfatter kun det bevilgede udstyr og programmer. Såfremt problemet kan diagnosticeres uden besøg i hjemmet, faktureres der kun for den reelle medgåede tid.

Værd at vide: Der gøres opmærksom på, at vi også udbyder ydelsen "Support til software og opsætning (blinde/svagsynede)". Denne sikrer, at borgeren løbende kan henvende sig med problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med sit IKT-hjælpemiddel. Ydelsen giver borgeren mulighed for at henvende sig med problemer ift. deres hjælpemiddel.
For de kommuner, der ønsker det, kan der i ydelsen indgå, at der indenfor en beløbsramme på op til 1.500 kr. foretages f.eks. opgradering af software eller udskiftning af defekt hjælpemiddel (scanner, printer el. lign.) ifm. besøg i hjemmet.

For kommuner, der har indgået en Hotlineaftale med Kommunikationscentret:

A ydelsesnr.: 4312 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer
B ydelsesnr.: 4313 Pris: 4.600,-kr. Omfang: 5 timer

For kommuner, der ikke har indgået en Hotlineaftale med Kommunikationscentret:

C ydelsesnr.: 4321 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer
D ydelsesnr.: 4322 Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer

Instruktion/undervisning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med kognitive vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade eller en neurologisk lidelse, der gør skriftlig kommunikation svær eller vanskeliggør brug af hverdagsteknologi til kommunikation.

Formål: At bringe borgeren i stand til selvstændigt at kunne anvende hverdagsteknologi (computer, tablet, smartphone) til kommunikation og deltagelse - herunder kompenserende funktioner på aktuelle teknologier.

Form: Eneundervisning

Indhold: Undervisning i at benytte kommunikationsværktøjer som sms, mail, skype, digital post, borger.dk mm. Afhængig af behov, introduceres borgeren i at benytte de kompenserende funktioner på egne teknologier

A Ydelsesnr.: 4225 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere, der har fået bevilget et hjælpemiddel

Formål: At borgeren bliver i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel og derved kompenseres for den nedsatte funktionsevne.

Indhold: Kommunikationscentrets konsulent varetager instruktionen i brug af det aktuelle hjælpemiddel.

Ydelsesnr.: 4505 Pris: 3.220,- Omfang: 4 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med kommunikationsvanskeligheder, borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe borgeren i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende funktioner.

Form: Eneundervisning – enten på Kommunikationscentret eller i borgerens eget hjem.

Indhold: Undervisning i brug af tablets, computer eller andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, eksempelvis Jaws, Zoomtext, Dictus, Programsnedkeren, Communicator, kompenserende brug af apps på tablets . Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelundervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Pris: (ydelsen foregår i hjemmet)
A ydelsesnr.: 4201 Pris: 10.580,- kr. Omfang: 11,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4202 Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4203 Pris: 28.060,- kr. Omfang: 30,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4204 Pris: 37.720,- kr. Omfang: 41 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Pris: (ydelsen foregår på Kommunikationscentret)
A ydelsesnr.: 4211 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4212 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4213 Pris: 21.620,- kr. Omfang: 23,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4214 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med kommunikationsvanskeligheder, borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive og herunder hukommelsesmæssige vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe borgeren i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende funktioner.

Form: Holdundervisning. Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold:
Undervisning i brug af tablets, computere og andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, fx apps til tablets. Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelt udfærdiget undervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Ydelsesnr.: 4205 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 30 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede borgere som ønsker at benytte NemId til f.eks. Digitalpost, borger.dk, netbank o.a. via deres computer, tablet eller smartphone.

Form: Eneundervisning på Kommunikationscentret.

Indhold: Undervisning i at benytte digital post, borger.dk samt viden om Netbank og de muligheder der i forbindelse med at være digitalborger. Afhængig af behov, introduceres borgeren i at benytte de kompenserende funktioner i smartphone og tablet.

Ydelsesnr.: 4250 Pris: 4.600,- Omfang: 5 timer, heraf 3 timer vejl. ATA

Hotline/support

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 og 113, eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler.

Formål: At sikre at hjælpemidlet fungerer og yder optimal kompensation. Derudover skal rådgivningen sikre, at borgeren løbende kan henvende sig med problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med deres IKT-hjælpemiddel.

Indhold: Rådgivningen og vejledningen ydes, når borgeren henvender sig pga. problemer med deres IKT-hjælpemiddel. Problemerne kan være af både teknisk og anvendelsesmæssig karakter. Rådgivningen vil primært blive ydet telefonisk og i hjemmet. Nærværende ydelse omfatter borgerens bevilgede udstyr og programmer og brug af dette.

Ydelsesnr.: 4318 Pris:   8.280,- kr.   Omfang: 9 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 4319 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112 og 113, lov om folkeskolen § 4 stk. 2 og § 20 stk. 2 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32. 

Målgruppe: Borgere med bevilgede IKT-hjælpemidler, hvor kommunen har indgået en leverings- og serviceaftale med Kommunikationscentret. Læs mere om aftalen på www.kc-hil.dk/leverings-serviceaftale

Formål: At sikre at hjælpemidlet til kommunikation i dagligdagen fungerer. Fokus er på pædagogisk opfølgning på tidligere indsats og implementering af hjælpemidlet. Derudover skal supporten sikre, at borger og evt. forældre/pårørende og nærmeste netværk får hjælp til problemstillinger, der påvirker anvendelsen af det bevilgede IKT-hjælpemiddel.

Indhold: Rådgivning og vejledning til borger og evt. forældre/pårørende og nærmeste netværk, når der opstår problemer med anvendelsen af det bevilgede øjenstyringssystem. Supporten ydes primært i form vejledende konsultationer i hjemmet eller på Kommunikationscentret, som rådgivende netværksmøder i borgerens hverdagsmiljø eller på Kommunikationscentret.

Leverings- og serviceaftale: 

Ydelsesnr. 4323  Pris: 5.280,-kr.  Omfang: 6 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 4324 Pris: 9.680,-kr. Omfang: 11 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Kommunikationscentret rådgiver via telefon og mail.
Ydelsen indebærer, at Kommunikationscentret i form af telefonisk vejledning eller besvarelse af mail servicerer de borgere, der tidligere har modtaget ydelser inden for høreområdet, synsområdet og teknologiområdet, og derfor er kendt i kommunen.

Værd at vide: Denne hotlineydelse ydes i henhold til aftale indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 4304 Pris: 230,- kr. Omfang: 15 min
Ydelsesnr.: 4305 Pris: 460,- kr. Omfang: 30 min
Ydelsesnr.: 4306 Pris: 690,- kr. Omfang: 45 min
Ydelsesnr.: 4307 Pris: 920,- kr. Omfang: 60 min

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter