Udredning

Lovgivning: Lov om social service § 112 og lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20 stk. 2.

Målgruppe: Børn med kommunikationsvanskeligheder, deres familie og netværk.

Formål: At afdække et eventuelt behov for et IKT-hjælpemiddel samt netværkets ressourcer, og beskrive, hvad der bedst muligt vil kompensere barnet for dets kommunikationshandicap. Der udfærdiges efterfølgende en anbefaling til det videre forløb, evt. et afprøvningsforløb.

Indhold: Indsamling af oplysninger om barnets kommunikative, motoriske og kognitive funktioner og behov, samt netværkets ressourcer i forhold til implementeringen af et evt. IKT-hjælpemiddel.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 4113 Udredning ifm. IKT-hjælpemidler Pris: 11.500,-kr. Omfang: 12,50 timer, heraf 7 vejl. ATA-timer

B Ydelsesnr.: 4114 Udredning ifm. IKT-hjælpemidler Pris:  7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf vejl. 4 ATA-timer

Lovgivning: Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn der har læse-stavevanskeligheder.

Formål:
• At udrede type og sværhedsgrad af barnets specifikke læse-stavevanskeligheder/ordblindhed
• At udrede hvordan læse-stavevanskelighederne giver problemer i skole og dagligdag
• At give forældrene viden om og forståelse for barnets læse-stavevanskeligheder og mulighederne for at støtte barnet

Indhold: Undersøgelsen indledes med en lille samtale med barnet for at få indtryk
af, hvordan det forholder sig til vanskelighederne. Barnet vil derefter få opgaver inden for fx:
• Læsning: Højtlæsning og stillelæsning
• Stavning: Højtstavning og orddiktat
• Skrivning på computer

Opgavernes sværhedsgrad tilpasses altid barnets alder og aktuelle niveau.
Læsepædagogen ser bl.a. på læsehastighed, læseforståelse og fejltyper og på, hvordan barnet griber de forskellige opgaver an. Læsepædagogen vurderer også barnets korttidshukommelse og de sproglige funktioner, som er væsentlige for læse- og staveudviklingen. Fx ordforråd og udtale.

Opfølgende samtale med forældre: Efter undersøgelsen får forældrene tilsendt en rapport og indbydes til opfølgende samtale om resultaterne, herunder hvordan de bedst kan støtte deres barn i dagligdagen mht. læsning og stavning.

Omfang: Testen foregår over 2 gange gerne med deltagelse af forældre. Der afholdes en afsluttende samtale med forældrene.

Bemærkninger: I tilknytning til testen og samtalen med forældrene er der mulighed for vejledning til skolen/kommunen, såfremt det ønskes.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

Ydelsesnr.: 4115 Udredning læse-stavevanskeligheder mhp. vurdering af kompensation med IKT 
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Afprøvning

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 2.

Målgruppe: Blinde og svagsynede børn/unge med et udtalt behov for skriftlig kommunikation.

Formål: At afklare barnets kompensationsbehov og at finde frem til hvilket IKT-hjælpemiddel, der opfylder dette. Behovet for kompensation sammenholdes med, hvorvidt der er hjemmel i gældende lovgivning.

Indhold: Afprøvning af informationsteknologiske hjælpemidler, der fx forstørrer skærmen og/eller bruger talesyntese. Skærmlæserprogram, der omsætter det visuelle output til syntetisk tale, afprøves, såvel som andre IKT-hjælpemidler, fx syntetisk tale til mobiltelefoner og tekstgenkendelse til indscanning af maskinskrevne papirer. Andre situationsrelaterede hjælpemidler, såsom tastatur eller svingarme.
Afprøvningen hviler på en tværfaglig indsats mellem specialoptiker og konsulent med særlig kompetence i forhold til syn og IKT.

Ydelsesnr.: 4411 Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 1 og 2.

Foranstaltning: Afprøvning af IKT.

Målgruppe: Børn/unge med kommunikationsvanskeligheder og deres netværk, herunder pårørende, lærere, pædagoger m.fl.

Formål: At sikre at forudsætningerne er til stede, så barnet og netværket er i stand til at anvende det ansøgte kommunikationshjælpemiddel. At netværket bibringes den nødvendige opbakning, viden og indsigt, så der opnås forståelse for muligheder og begrænsninger ved hjælpemidlet og sikre, at det hjælpemiddel som anbefales bevilget, fungerer optimalt for barnet/den unge.

Indhold: Hjælpemidlet afprøves en periode på op til 3 mdr. I denne periode følges brugen af hjælpemidlet, og der afholdes kursus i software samt netværksmøder, hvor alle implicerede har mulighed for at deltage. Ud fra denne afprøvning vurderes, hvorvidt barnet i væsentlig grad kompenseres af det afprøvede hjælpemiddel, samt hvorvidt de tilstrækkelige ressourcer er til stede/rådighed i netværket. Ved eventuel indstilling til bevilling, vurderes det, hvad der er behov for af såvel opsætninger som supplerende programmer eller hardware. Det afsluttende notat sendes både til familien og den bevilgende kommune.

A ydelsesnr.: 4409  Pris:   7.820,- kr.  Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 4417  Pris: 14.720,- kr.  Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 4420  Pris: 24.380,- kr.  Omfang: 26,5 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer
D ydelsesnr.: 4421  Pris: 31.280,- kr.  Omfang: 34 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

 

Indkøb

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn med bevilgede IKT-hjælpemidler

Formål: At indkøbe og udlevere en IKT-løsning i forbindelse med bevilling. Når der er tale om indkøb fra flere leverandører eller, at løsningen består af flere elementer, der skal samles anvendes ydelse 4507.

Indhold: Det bevilgede IKT-udstyr indkøbes, tilpasses til barnet og udleveres.


A Ydelsesnr.: 4510   Pris: 1.380,- kr.   Omfang: 1,5 timer, heraf 0,5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 4511   Pris: 4.140,- kr.   Omfang: 4,5 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20 stk. 2.

Målgruppe: Børn med bevilgede IKT-hjælpemidler.

Formål og indhold: At indkøbe, udlevere og instruere i brug af IKT-hjælpemidler. At sætte barn og netværk i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel, og derved kompensere for vanskelighederne.

A Ydelsesnr.: 4512 Pris:   5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 4513 Pris: 10.120,- kr. Omfang: 11 timer, heraf 7,5 vejl. ATA-timer

Instruktion/support/hotline

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 og 10, stk. 4.

Målgruppe: Forældre og netværk til børn der er bevilget IKT-udstyr og tilhørende
programmer.

Formål: At gøre deltagerne i stand til selvstændigt at udnytte de kompenserende
funktioner i det udstyr og de programmer, der er bevilget. Dette på et niveau, hvor barnets udviklingsmuligheder imødekommes.

Form: Holdundervisning med op til 8 deltagere – alt efter antallet af relevante personer i netværket.

Indhold: Undervisning i brug af udstyret og den særlige brug af standardprogrammer.
Undervisning i det kompenserende udstyr og programmer for at sikre, at barnets særlige behov imødekommes. Undervisningen følger en individuelt udarbejdet plan og afsluttes med en evaluering af det samlede forløb.

A Ydelsesnr.: 4215  Pris:   4.600,- kr.  Omfang:  5 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 4216  Pris:   7.360,- kr.  Omfang:  8 timer, heraf 4,75 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 4217  Pris: 14.720,- kr.  Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

 

Lovgivning: Lov om social service § 112 og 113, lov om folkeskolen § 4 stk. 2 og § 20 stk. 2 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32. 

Målgruppe: Borgere med bevilget Tobii øjenstyringssystem, hvor kommunen har indgået en leverings og serviceaftale med Kommunikationscentret.
Læs om leverings- og serviceaftalen her.

Formål: At sikre at hjælpemidlet til kommunikation i dagligdagen fungerer. Fokus er på pædagogisk opfølgning på tidligere indsats og implementering af hjælpemidlet. Derudover skal supporten sikre, at borger og evt. forældre/pårørende og nærmeste netværk får hjælp til problemstillinger, der påvirker anvendelsen af det bevilgede øjenstyringssystem.

Indhold: Rådgivning og vejledning til borger og evt. forældre/pårørende og nærmeste netværk, når der opstår problemer med anvendelsen af det bevilgede øjenstyringssystem. Supporten ydes primært i form vejledende konsultationer i hjemmet eller på Kommunikationscentret, som rådgivende netværksmøder i borgerens hverdagsmiljø eller på Kommunikationscentret.

Leverings- og serviceaftale: 

Ydelsesnr. 4323  Pris:   5.520,-kr.  Omfang: 6 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 4324 Pris: 10.120,-kr. Omfang: 11 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 4 stk. 2 og § 20 stk. 2.

Målgruppe: Børn med bevilgede IKT-hjælpemidler.

Formål: At sikre at hjælpemidlet til kommunikation i dagligdagen fungerer. Fokus er på pædagogik og implementering af hjælpemidlet. Der udover skal rådgivningen sikre, at barnets forældre/pårørende og nærmeste netværk kan henvende sig med problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med deres anvendelse af et IKT-hjælpemiddel.

Indhold: Rådgivning og vejledning til barnets forældre/pårørende og nærmeste netværk, når der opstår problemer med anvendelsen af det bevilgede IKT-hjælpemiddel. Rådgivningen kan ydes i form af netværksmøder, hvor konkrete problemstillinger tages op.

Ydelsesnr.: 4210   Pris:   7.360,- kr.  Omfang: 8 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 4220   Pris: 13.800,- kr.  Omfang: 15 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Kommunikationscentret rådgiver via telefon og mail.
Ydelsen indebærer, at Kommunikationscentret i form af telefonisk vejledning eller besvarelse af mail servicerer pårørende/kontaktpersoner til børn, der tidligere har modtaget ydelser inden for teknologiområdet, og derfor er kendt i kommunen.

Værd at vide: Denne hotlineydelse ydes i henhold til aftale indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.


Ydelsesnr.: 4309  Pris: 230,- kr.  Omfang: 15 min
Ydelsesnr.: 4310  Pris: 460,- kr.  Omfang: 30 min
Ydelsesnr.: 4311  Pris: 690,- kr.  Omfang: 45 min
Ydelsesnr.: 4312  Pris: 920,- kr.  Omfang: 60 min

Undervisning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for børn og unge eller lov om social service §§112 og 10,
stk. 4

Målgruppe: Børn og unge med kommunikationsvanskeligheder, børn og unge med motoriske vanskeligheder,
der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe børn og unge i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende
funktioner.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisning i brug af tablets, computer eller andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, eksempelvis Jaws, Zoomtext, Dictus, Programsnedkeren, Communicator, kompenserende brug af apps på tablets . Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelundervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Ydelsesnr.: 4202  Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Opfølgning

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn/unge med kommunikationsvanskeligheder.

Formål: At følge op på en tidligere indsats/ydelse. Der kan fx være behov for at sikre, at barnet kan anvende det bevilgede hjælpemiddel, og at det fungerer efter hensigten.

Indhold: Opfølgende samtale, evt. kort geninstruktion v/konsulent. Samtalen foregår på Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 4422 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer

Øvrigt

Lovgivning: Lov om social service § 10 stk. 4 og § 112 stk. 6, og § 113 stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 987 af 6.8.2007.

Målgruppe: Børn, der har fået bevilget IKT-hjælpemidler.

Formål: At diagnosticere det aktuelle problem, som borger har med sit hjælpemiddel. Derefter at forsøge at finde løsningen på problemet, og såfremt dette ikke er muligt, anslå hvad der skal til for at løse det.

Indhold: Rådgivningen bliver ydet telefonisk og via Teamviewer. Ved Ydelse 4219 kan der evt. også være tale om hjemmebesøg. Ydelsen omfatter kun det bevilgede udstyr og programmer. Såfremt problemet kan diagnosticeres uden besøg i hjemmet, faktureres der kun for den reelle medgåede tid.

A ydelsesnr.: 4218  Pris: 2.760,- kr.  Omfang: 3 timer
B ydelsesnr.: 4219  Pris: 4.600,- kr.  Omfang: 5 timer

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20 stk. 2.

Målgruppe: Borgere med bevilligede IKT hjælpemidler.

Formål: At afhjælpe borgerens behov for udskiftning/ reparation af hjælpemiddel eller behov for vejledning i brug af hjælpemiddel eller program. Kan også dække anden kortvarig bistand.

Indhold: At afhjælpe borgerens akut opståede behov for, fx udskiftning af defekt mindre hjælpemiddel eller iværksættelse af reparation, indenfor den aftalte økonomiske ramme. Det kan også dreje sig om teknisk vejledning via Teamviewer, eller pædagogisk vejledning i fx opsætning af programmer el.lign. Bistanden sættes hurtigt i værk, og der afventes ikke forudgående bevilling.

Værd at vide: Denne bistand ydes I henhold til Administrationsaftalen indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 4611
Pris: 920,- kr. Omfang: 1 time

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 eller lov om folkeskolen § 3 stk. 2, § 4 og § 20, stk. 2.

Målgruppe: Børn der har fået bevilget et elektronisk kommunikationshjælpemiddel eller fået bevilget afprøvning heraf.

Formål: At muliggøre anvendelsen af det elektroniske kommunikationshjælpemiddel i dagligdagen.

Indhold: Montering af barnets kommunikationshjælpemiddel på vedkommendes kørestol(e) eller andre mobilitetshjælpemidler således, at kommunikationen kan ske alle steder, hvor barnet befinder sig. Monteringen sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere som eksempelvis pårørende, ergo- eller fysioterapeut, undervisere med flere, og vil som udgangspunkt foregå på Kommunikationscentret.
Et hjælpemiddel kan fastsættes på svingarme el. lign., der monteres på kørestol. Ved placering tages der hensyn til at hjælpemidlet nemt skal kunne betjenes af brugeren, og at personalet fortsat skal have nem adgang til kørestolen. Fx i forbindelse med at borgeren hjælpes i kørestolen. I praksis vil det sige, at udstyret nemt kan svinges til side, uden der skal ske en afmontering.
Kommunikationscentret forestår montering af hjælpemidler på forskellige typer af kørestole: På en eldreven kørestol, hvorfra der skal tages strøm til kommunikationshjælpemidlet, eller på en manuel kørestol, hvor der er behov for en strømforsyning ud over det batteri hjælpemidlet er forsynet med.
I alle tilfælde står Kommunikationscentret for indkøb af de nødvendige elementer.

Ydelsesnr.: 4419  Pris: Konkret pris beregnes 920,- kr. pr. time

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter