Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Formålet med ydelsen er, ud fra relevante sagsakter, fx oplysninger fra sygehus, genoptræningssted, kommunens handicapafdeling eller andre at afklare om borgeren skal have en almindelig udredende samtale. Borgeren bliver rådgivet om evt. andre muligheder.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre tilbud efter anden lovgivning i kommunen.
Borger rådgives om evt. andre muligheder.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 4113 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 4114 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timerLovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med kommunikationsvanskeligheder, borgere med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, samt borgere med kognitive og hukommelsesmæssige vanskeligheder. Borgere med svære læse-stavevanskeligheder.

Formål: At udrede sværhedsgraden af vanskelighederne, herunder afklare om borgeren er berettiget til hjælpemidler jf. lovgivningen. At afklare mulighederne for kompensation gennem brug af IKT-hjælpemidler og på baggrund heraf at udfærdige en anbefaling til et videre forløb.

Indhold:
Ift. borgere med kommunikative/kognitive/motoriske vanskeligheder: Udredning af funktionsevne og muligheder for kompensation gennem samtale med borgere, familie og netværk. Som konklusion udarbejdes forslag til foranstaltninger, og der udarbejdes et oplæg til bevilgende myndighed. En del af udredningen består i at udrede, hvilken lovgivning et eventuelt hjælpemiddel kan bevilges efter samt om borgerens vanskeligheder og kompensationsbehov lever op til væsentlighedskriteriet.
Ift. borgere med læse- stavevanskeligheder: Indhente relevante oplysninger fra borger og udføre læseundersøgelse, for at afklare, om der er belæg for bevilling af hjælpemiddel.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 4111 Udredning ifm. IKT-hjælpemidler
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 5,25 vejl. ATA-timer

B Ydelsesnr.: 4112 Udredning ifm. IKT-hjælpemidler
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 4115: Udredning ift. læse-stavevanskeligheder mhp. vurdering af kompensation med IKT
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter