Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med sproglige vanskeligheder der har behov for en grundig undersøgelse af vanskelighedernes art og omfang. Vanskelighederne kan skyldes medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelser og andre indlæringsvanskeligheder. Evt. i kombination med en syns- og/eller hørenedsættelse.

Formål: At undersøge kommunikative og sproglige funktioner mhp. at beskrive vanskelighedernes art og omfang.

Form: Testning/observation og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om evt. tidligere specialundervisning i forhold til sprogvanskelighederne. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige sproglige færdigheder. Undersøgelsen kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelse fordeles over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater med borgeren.

Indhold: En sproglig undersøgelse foregår hos en talepædagog/logopæd, der har særlig faglig viden om sprogfunktioner. Talepædagogen undersøger de forskellige sproglige modaliteter, såsom:

• Taleopfattelse (sprogforståelse)
• Taleproduktion (aktivt sprogbrug og tale)
Der anvendes bl.a. følgende tests for at belyse vanskelighedernes karakter og omfang (der vil i nogle sammenhænge blive anvendt testmateriale, der ikke er standardiseret til voksne, men som alligevel belyser evt. vanskeligheder):
• Expressive og impressive one-word
• Auditiv spændvidde
• OK testen
• Peabodytesten
• TROG-2
• Materiale om syntaks
• Beskrivelse af sammenhængende tale og kommunikation ud fra observationer
• Og evt. andre relevante test og screeningsmateriale

Værd at vide: Hvis det er relevant kan nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale samt ved tilbagemeldingen, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring borgerens sproglige vanskeligheder.

Ydelsesnr.: 8232 Pris: 4.370,- kr. Omfang: 4,75 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 8233 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med mistanke om kognitive funktionsnedsættelser.

Formål: At afdække borgerens mentale funktioner og færdigheder. At belyse mulighederne i forhold til en fremtidig uddannelses- eller arbejdssituation. At bidrage til punkter i kommunes udarbejdelse af borgerens ressourceprofil. Kommunikationscentrets anbefalinger er målrettet viden om kommunens rammer og serviceniveau.
Der vil indledningsvis blive taget kontakt til jobcentret/socialfaglig enhed i kommunen forud for undersøgelsen mhp. en afklaring af hvilke aspekter ved borgerens funktionsniveau, der er særligt behov for bliver belyst.

Form: Testning og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere psykosociale og helbredsmæssige forhold. Dernæst gennemføres en række opgaver for at belyse de forskellige kognitive færdigheder. Den neuropsykologiske undersøgelse kan vare op til tre timer, og det kan derfor forekomme, at undersøgelse fordeles over flere gange. Til sidst gennemgås undersøgelsens resultater.

Indhold: En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige mentale færdigheder såsom:

• Opfattelse af sanseindtryk
• Koncentration og udholdenhed
• Mentalt arbejdstempo
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
• Borgerens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har. Herunder motivation og initiativ
• Træthed og udtrætning
Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv.

Værd at vide: Den/de nærmeste pårørende eller borgerens kontaktperson inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring den ramtes nuværende situation og i forhold til tidligere psykiske og sociale samt helbredsmæssige forhold.

Ydelsesnr.: 8303 Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne med medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelser og andre indlæringsvanskeligheder. Evt. i kombination med en syns- og/eller hørenedsættelse.

Formål: At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. kommunikation. At redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. At borgeren gennem rådgivning får mulighed for at føre en så uafhængig tilværelse som muligt. At pårørende og andre i netværket får kendskab til vanskelighedernes art og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger, bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder.

Form: Samtale, testning, screening og observationer.

Indhold: Oplysninger vedr. borgerens sproglige udvikling, baggrund og forventninger og behov i forhold til afdækningen indhentes ved hjælp af et spørgeskema. Afdækningen foregår ved hjælp af sproglige tests, samtale og observationer, evt. optages undersøgelsen på video. I afdækningen vil der indgå en vurdering af, om borgeren evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borgeren i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.
Desuden inddrages borgerens pårørende og øvrige netværk, fx personalegrupper, efter behov og nærmere aftale. Efterfølgende udarbejdes en kort rapport med konklusion og foranstaltningsforslag, herunder en individuel undervisningsplan såfremt der peges på undervisning.

Værd at vide: Ydelsen kan både gives på Kommunikationscentret og i borgerens eget miljø.

Særligt ved tværfaglige udredninger:
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan afdækningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 8110: Udredning af kommunikation, sprog og tale - på KC:
Pris: 6.440,- kr. Omfang: 7 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 8111: Udredning af kommunikation, sprog og tale – uden for KC:
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 8112: Tværfaglig udredning 
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter