Kommunikationscentrets facade

Fakta om os

Kommunikationscentret tilbyder ydelser til borgere med kommunikative funktionsnedsættelser og deres pårørende.

Fokus er på at afhjælpe eller kompensere for de gener, funktionsnedsættelsen medfører for kommunikation og deltagelse i det daglige liv. Vi vejleder og rådgiver kommuner og andre samarbejdspartnere.

Vi er en del af Hillerød Kommune.

Vi har cirka 65 medarbejdere - audiologopæder, neuropsykologer, syns- og hørekonsulenter, optikere, udviklings- og projektkonsulenter samt administrative medarbejdere – som leverer ydelser efter:

§
Lov om specialundervisning
for voksne
Lov om social service
Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
Lov om folkeskolen

 

Udviklingsplan

Se Kommunikationscentrets udviklingsplan her

 

Vi er der for borgere med kommunikative vanskeligheder – og personer i borgerens nærmiljø

Kommunikationscentret hjælper børn og voksne, der har svært ved at kommunikere på grund af vanskeligheder med hørelse, syn, tale, stemme, stammen, læsning eller på grund af medfødt eller erhvervet hjerneskade, neurologiske sygdomme eller udviklingsforstyrrelser.
Vi har også tilbud til borgere, der på grund af hjerneskade eller kognitive udviklingsforstyrrelser (ADHD, ADD, autisme), har behov for kompenserende strategier til at huske, planlægge og strukturere.

Borgerens pårørende og støttende ressourcepersoner er også omfattet af vores tilbud, hvis der er behov for det.
Vi modtager borgere fra hele Nordsjælland og tilgrænsende kommuner. Det er kommunerne, der visiterer borgerne til en ydelse hos os, og bevilger eventuelle hjælpemidler.
Som VISO-specialister leverer vi ydelser over hele landet.

 

Det hjælper vi borgeren med

• Vi afdækker funktionsnedsættelsens følger for kommunikation, familie- og arbejdsliv samt
deltagelse i samfundslivet.
• Vi underviser borgeren i metoder og strategier der kan lette vanskelighederne.
• Vi vurderer om et hjælpemiddel kan kompensere for vanskelighederne, og instruerer i brugen af det.
• Vi rådgiver borgeren (og evt. pårørende og nærmeste netværk).


Kommuner og andre samarbejdspartnere 

Vi rådgiver kommunerne om følgerne af borgerens funktionsnedsættelse og om kompenserende indsatser og hjælpemidler. Vi samarbejder også med andre relevante aktører i borgerens sag.

Vores samarbejdspartnere er:

• sagsbehandlere på ældre- sundheds- samt handicapområdet
• jobkonsulenter
• PPR
• personale på sociale tilbud (specialbørnehaver og specialgrupper, specialskoler, aktivitets- og botilbud)
• arbejdspladser
• læger/sundhedspersonale
• optikere
• VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation).

 

Vi formidler vores viden

Kommunikationscentret tilbyder kurser, uddannelse og konsulentbistand til alle, der arbejder professionelt med mennesker med behov for støtte til kommunikation - hvad enten det er på et bo- og aktivitetstilbud, støttetilbud, plejecenter, børnehave, skole eller andet tilbud.

Vi tilbyder:

• Kurser i kompenserende metoder og redskaber, herunder kurser i fx apps og andre teknologier
• Oplæg / temadage
• IKT-uddannelse
• Udviklings- og projektsamarbejder

 

Partnerskaber og produkter

Vi udvikler og oversætter produkter, der kan give borgere med begrænset tale og sprogforståelse
øget med- og selvbestemmelse.
Vi afdækker muligheder i tablets og samarbejder med udviklere af apps. Tanken er at skabe effektive,
teknologiske løsninger til små penge, så flere kan få glæde af de kompenserende muligheder, som
almindelig hverdagsteknologi kan byde på. En del af værktøjerne kan downloades gratis på hjemmesiden.