Undervisning på Kommunikationscentret.

Det har audiologopæd Charlotte Aagaard og etnolog Maria Lincke Jørgensen, begge ansatte på Kommunikationscentret, sat sig for at gå i dybden med. I en artikel beskriver de, hvad de mener, kan være faldgruber, men også gevinster ved evaluering af den specialpædagogiske indsats.

GAS som grundlag for evaluering

Inden for specialpædagogikken har GAS, Goal Attainment Scaling, vundet terræn som redskab til dokumentation. GAS er en metode til at opstille evaluerbare mål sammen med borgeren. GAS udmærker sig ved, at det bliver synligt i hvor høj grad opfyldelsen af de undervisningsmål, der er sat sammen med borgeren, er indfriet.

Kommunikationscentret har siden foråret 2006 arbejdet med at implementere GAS i samtlige undervisningstilbud. Dette arbejde har ikke foregået ukritisk. Indførelsen af GAS har været en proces, der har medbragt mange væsentlige refleksioner om evaluering og dokumentation hos såvel undervisere som ledelse.

Med afsæt i Kommunikationscentrets praktiske erfaringer sætter artiklens forfattere fokus på:
Hvad kan GAS byde på, og hvordan bør GAS anskues i forhold til det specialpædagogiske område?

Tamme og vilde problemer – får vi målt det vi skal?

En af artiklens pointer er, at specialpædagogiske evalueringer altid bør ses i lyset af henholdsvis "tamme" og "vilde" problematikker.
Tamme problemer er forenklet set problemer, som naturligt lader sig afgrænse og som relativt simpelt lader sig løse. Effekten af indsatsen kan nemt måles.

Vilde problemer derimod er det store gråzoneområde, der også karakteriserer det specialpædagogiske felt. Et felt hvor kontekstuelle faktorer har stor betydning, dels for vurderingen af borgerens behov og således også for den efterfølgende specialpædagogiske indsats.

Vilde problemer er komplekse. Og derfor er det vigtigt, at de evalueringsmetoder, der tages i brug, kan favne bredt. Som fagperson og evaluator må man også gøre sig klar på, hvad en given evalueringsmetode kan/ikke kan sige noget om: Måler vi på det vi skal? Har resultatet den ønskelige effekt?

Forfatterne kommer ikke med en løsning på de problematikker, de ser indlejret i evalueringen. Det er ikke artiklens sigte. I stedet ønsker forfatterne at problematisere forestillingen om simple metodiske løsninger på et komplekst område.

Artiklen er målrettet alle med interesse for evaluering, ikke mindst aktørerne på den specialpædagogiske arena – undervisere, ledere og evaluatorer.

 

Læs hele artiklen: Målsætninger, evalueringer og evidensbaseret praksis i den offentlige indsats

 

Tirsdag, 4. september 2007