Udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter; fx oplysninger fra egen læge eller kommune for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne og dermed skal tilbydes en almindelig udredende samtale.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages kontakt til kommunen.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 5107 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 5108 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Unge og voksne borgere med stammen.

Formål: At udrede borgerens stammen og hvilke kommunikative og sociale følger stammen har i forbindelse med familieliv, arbejde/uddannelse og fritid.

Indhold og metode: Udredningen foregår ved en samtale med borgeren om stammen og dens betydning i hverdagen. Samtalen optages på bånd eller video. Der udarbejdes en rapport.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes mål for undervisningen, med angivelse af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.
Udredningen vil ligeledes beskrive eventuelle behov for enten testning eller afprøvning af IKT-hjælpemiddel.

Værd at vide: Udredningen foregår på Kommunikationscentret.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

 

Ydelsesnr. 5105: Udredning af stammen Pris:  5.060,- kr.  Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 5106: Tværfaglig afdækning  Pris: 11.040,- kr.  Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Afprøvning

Lovgrundlag: Lov om social service § 112.

Målgruppe: Unge og voksne borgere med stammen.

Formål: At afprøve om tekniske stammehjælpemidler vil kunne reducere stammen og dens begrænsende betydning i hverdagen.

Indhold: Der fastlægges konkrete delmål i forhold til bestemte træningssituationer og bestemte hverdagssituationer, hvor borgeren håber at kunne bruge hjælpemidlet. Under afprøvningsperioden aftales ugentlige samtaler hvor erfaringerne diskuteres, samtidigt med fastlæggelse af nye delmål. Der lægges plan for daglig træning i brug af DAF/FAF (forsinket auditivt feedback), og aftales strategier for afprøvning af DAF/FAF i dagliglivs situationer.

Værd at vide: Ved afslutningen af afprøvningen vil borgeren og bevilgende myndighed have et relevant grundlag i forhold til at vurdere hjælpemidlets relevans for den pågældende borger. Der vil oftest være behov for et opfølgende undervisningsforløb, når der er konstateret positiv effekt, og hjælpemidlet bevilges som personligt hjælpemiddel.

Ydelsesnr.: 5402 Pris: 11.960,- kr. Omfang: 13 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer

Undervisning

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Unge og voksne borgere med stammen.

Formål: At borgeren får hjælp til at afdække stammen og hvilken betydning den har i hverdagen. At borgeren får hjælp til at reducere emotionelle reaktioner samt til at modificere stammen i forhold til borgerens egne ønsker og mål.

Indhold og metode: Undervisningen foregår ved samtale om stammen, stammens indvirkning på borgerens hverdag og hvilke emotionelle reaktioner, der optræder. Der bruges forskellige stammemodificerende metoder. Der anvendes audiovisuelle hjælpemidler i undervisningen.

Værd at vide: Der kan visiteres løbende til eneundervisning af unge og voksne, der stammer. Ydelsen kan gennemføres som et kortere eller længerevarende forløb. Individuel undervisning kan suppleres med holdundervisning.

A ydelsesnr.: 5201  Pris: 14.720,- kr.  Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 5202  Pris: 28.520,- kr.  Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 5204  Pris:   7.820,- kr.  Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Unge og voksne borgere med stammen

Formål: At give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer, bearbejde deltagernes reaktioner på stammen samt arbejde med hver enkelt deltagers egne mål i en social kontekst.

Form: Hold med 3-4 deltagere. Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold og metode: Undervisningen på holdet foregår som samtale om fx hvilken betydning stammen har i deltagernes hverdag, reaktioner på stammen o. lign. Underviseren supplerer med viden om stammen efter behov, og støtter deltagernes bearbejdning af oplevelser gennem spørgsmål og refleksioner.

Værd at vide: Inden afslutningen evalueres forløbet og evt. andre foranstaltninger drøftes. Der er løbende optag til stammegruppe for voksne.
Holdundervisning kan være et supplement til eneundervisning, da det giver deltagerne mulighed for at bearbejde stammen, reaktioner og adfærd i en social sammenhæng samt fremme spontan flydende tale.

Ydelsesnr.: 5203 Pris: 9.507,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter