Neuropsykologisk undersøgelse

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7.

Målgruppe: Børn og unge hvor der er mistanke om kognitive vanskeligheder, i alderen 6-18 år primært indenfor følgende målgrupper:
• Børn og unge med erhvervede hjerneskader
• Børn og unge med lettere hovedtraumer (fx Post commotionelt syndrom)

Baggrund: Kognitive vanskeligheder, som problemer med at huske eller koncentrere sig, med at danne overblik og planlægge samt evnen til at justere sin adfærd, så den er ”passende” i situationen, ses bl.a. hos børn og unge med erhvervede hjerneskader, med lettere hovedtraumer og ADHD.

Formål: At afdække barnet/den unges generelle kognitive funktionsniveau og specifikke kognitive vanskeligheder og ressourcer, samt at screene i forhold til emotionelle og socialkognitive vanskeligheder

Form: Test, samtale og evt. observation i skole eller institution. Endvidere anamneseoptag med forældre samt evt. lærere/pædagoger. Testningen gennemføres over 3-4 testsessioner à 1½ times varighed. Oplysninger og resultater fra anamneseoptag, samtale, test og evt. observation sammenskrives til en rapport, der gennemgås med forældrene/forældremyndighedsindehaverne og andre relevante deltagere fra kommunen (sagsbehandler, PPR-psykolog, deltagere fra skole/institution, uu-vejleder mv.), idet der afholdes formøde med forældrene alene. Den børneneuropsykologiske undersøgelsesrapport munder ud i en samlet konklusion, hvor barnet/den unges ressourcer og vanskeligheder beskrives. Endvidere gives anbefalinger til videre interventioner og konkrete forslag til specialpædagogiske tiltag i hverdagen i hjem og skole/institution.

Indhold
Psykologen undersøger barnet/den unges færdigheder indenfor områder som:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Opmærksomhed og koncentration, spændvidde og arbejdshukommelse
• Indlæring og hukommelse
• Sproglige og kommunikative samt sociale færdigheder
• Overblik, planlægning, problemløsning og evne til at monitorere og regulere egen adfærd
• Følelsesmæssige reaktioner og vanskeligheder, særligt mhp. selvværd, angst, depression, vrede og normbrydende adfærd
• Socialkognitiv formåen, herunder bl.a. evne til indlevelse og fleksibilitet i sociale sammenhænge samt til social problemløsning
• Barnet/den unges indsigt og selvforståelse i forhold til de problemer han/hun har i dagligdagen

Værd at vide: En af forældrene vil ofte deltage i første del af den første testsession så barnet vænner sig til den nye situation. Forældrene vil sammen med indkaldelsen til undersøgelsen få tilsendt spørgeskemaer, som de bedes medbringe ved den første samtale.
Både barnet/den unges og forældrenes oplevelse af de aktuelle vanskeligheder og ressourcer drøftes ved samtaler med hhv. forældre og barn/ung, og vil fremgå af den afsluttende rapport.

Omfang: 20 timer, heraf 10 vejledende ATA timer (6 til test af barnet/den unge, 1½ time til anamneseoptag med forældre, ½ time til telefoninterview med lærer/pædagog, 2 timer til afsluttende møde).

Ydelsesnr.: 1111 Pris: 18.400,- kr. Omfang: 20 timer, heraf 10 vejl. ATA

Vejledning

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7.

Målgruppe: Børn og unge i alderen 6-18 år, der har kognitive og/eller emotionelle vanskeligheder fx som følge af erhvervet hjerneskade, lettere hovedtraumer som Post commotionelt syndrom eller ADHD.

Baggrund: Kognitive vanskeligheder, som problemer med at huske eller koncentrere sig, med at danne overblik og planlægge samt evnen til at justere sin adfærd, så den er ”passende” i situationen, ses bl.a. hos børn og unge med erhvervede hjerneskader, med lettere hovedtraumer og ADHD.

Formål og indhold:
• At øge barnet/den unges forståelse for egne kognitive vanskeligheder og behov
• At barnet/ den unge implementerer relevante kompenserende strategier i dagligdagen, hvorved selvstændighed samt oplevelse af mestring og handlemuligheder øges
• At barnet/den unge støttes følelsesmæssigt til at forholde sig til den ændrede livssituation, hvorved selvværd øges og identitetsfølelsen styrkes
• At støtte barnet/den unge i forhold til følelsesmæssige reaktioner i form af fx. lavt selvværd, eller emotionelle problemer som angst og/eller depressive symptomer, som hyppigt optræder hos børn indenfor denne målgruppe
• At støtte barnet/den unges sociale relationer, hvor samvær med jævnaldrende ofte vanskeliggøres af kognitive, sociale, emotionelle og adfærdsmæssige problemstillinger

Form: Individuelle samtaleforløb. Hvor det skønnes relevant kan andre familiemedlemmer (fx forældre) inviteres til at deltage i enkelte samtaler.
I nogle tilfælde vil det være relevant at forældre tilbydes deltagelse i forældresamtaleforløb med neuropsykolog sideløbende med barnet/den unges forløb.


A ydelsesnr.: 1343 Pris:   7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1344 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1345 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

 

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7.

Målgruppe: Forældre eller lignende til børn og unge med kognitive vanskeligheder i alderen 3-18 år. Vanskelighederne kan fx være en følge af erhvervet hjerneskade, lettere hovedtraumer som postcommotionelt syndrom eller ADHD.

Baggrund: Kognitive vanskeligheder, som problemer med at huske eller koncentrere sig, med at danne overblik og planlægge samt evnen til at justere sin adfærd, så den er ”passende” i situationen, ses bl.a. hos børn og unge med erhvervede hjerneskader, med lettere hovedtraumer og ADHD.

Formål og indhold:
• At øge forældrenes forståelse for barnet/den unges kognitive vanskeligheder og behov
• At drøfte hvordan forældrene i hverdagen bedst støtter barnet/den unge såvel følelsesmæssigt som gennem relevante kompenserede pædagogiske tiltag
• At forældrene støtter følelsesmæssigt i forhold til den ændrede livssituation
• At forældrene støttes i forhold til de ændrede roller i familien, samt til bedst muligt at varetage de følelsesmæssige og praktiske behov hos såvel det ramte barn som eventuelle søskende
• At forældrene støttes i deres parforhold og indbyrdes relation i den ændrede familiesituation
• Vejledende og støttende samtale med neuropsykolog for børn og unge med kognitive vanskeligheder

Form: Samtaleforløb med begge eller den ene forælder. Som udgangspunkt afholdes samtalerne på Kommunikationscentret i Hillerød. I enkelte tilfælde, hvor vejledningen i konkrete tiltag i hjemmet spiller en hovedrolle i forløbet, kan det være relevant at en del af samtalerne foregår i hjemmet.


A ydelsesnr.: 1340 Pris:   7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1341 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1342 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter