Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7.

Målgruppe: Børn og unge hvor der er mistanke om kognitive vanskeligheder, i alderen 6-18 år primært indenfor følgende målgrupper:
• Børn og unge med erhvervede hjerneskader
• Børn og unge med lettere hovedtraumer (fx Post commotionelt syndrom)

Baggrund: Kognitive vanskeligheder, som problemer med at huske eller koncentrere sig, med at danne overblik og planlægge samt evnen til at justere sin adfærd, så den er ”passende” i situationen, ses bl.a. hos børn og unge med erhvervede hjerneskader, med lettere hovedtraumer og ADHD.

Formål: At afdække barnet/den unges generelle kognitive funktionsniveau og specifikke kognitive vanskeligheder og ressourcer, samt at screene i forhold til emotionelle og socialkognitive vanskeligheder

Form: Test, samtale og evt. observation i skole eller institution. Endvidere anamneseoptag med forældre samt evt. lærere/pædagoger. Testningen gennemføres over 3-4 testsessioner à 1½ times varighed. Oplysninger og resultater fra anamneseoptag, samtale, test og evt. observation sammenskrives til en rapport, der gennemgås med forældrene/forældremyndighedsindehaverne og andre relevante deltagere fra kommunen (sagsbehandler, PPR-psykolog, deltagere fra skole/institution, uu-vejleder mv.), idet der afholdes formøde med forældrene alene. Den børneneuropsykologiske undersøgelsesrapport munder ud i en samlet konklusion, hvor barnet/den unges ressourcer og vanskeligheder beskrives. Endvidere gives anbefalinger til videre interventioner og konkrete forslag til specialpædagogiske tiltag i hverdagen i hjem og skole/institution.

Indhold
Psykologen undersøger barnet/den unges færdigheder indenfor områder som:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Opmærksomhed og koncentration, spændvidde og arbejdshukommelse
• Indlæring og hukommelse
• Sproglige og kommunikative samt sociale færdigheder
• Overblik, planlægning, problemløsning og evne til at monitorere og regulere egen adfærd
• Følelsesmæssige reaktioner og vanskeligheder, særligt mhp. selvværd, angst, depression, vrede og normbrydende adfærd
• Socialkognitiv formåen, herunder bl.a. evne til indlevelse og fleksibilitet i sociale sammenhænge samt til social problemløsning
• Barnet/den unges indsigt og selvforståelse i forhold til de problemer han/hun har i dagligdagen

Værd at vide: En af forældrene vil ofte deltage i første del af den første testsession så barnet vænner sig til den nye situation. Forældrene vil sammen med indkaldelsen til undersøgelsen få tilsendt spørgeskemaer, som de bedes medbringe ved den første samtale.
Både barnet/den unges og forældrenes oplevelse af de aktuelle vanskeligheder og ressourcer drøftes ved samtaler med hhv. forældre og barn/ung, og vil fremgå af den afsluttende rapport.

Omfang: 20 timer, heraf 10 vejledende ATA timer (6 til test af barnet/den unge, 1½ time til anamneseoptag med forældre, ½ time til telefoninterview med lærer/pædagog, 2 timer til afsluttende møde).

Ydelsesnr.: 1111 Pris: 18.400,- kr. Omfang: 20 timer, heraf 10 vejl. ATA

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter