Her er en beskrivelse af synsnedsættelse

Syn

Udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med øjenlægelig diagnosticeret synsnedsættelse, der efter henvendelsen viser sig ikke at falde inden for målgruppen, jf lov om specialundervisning for voksne og jf. den fri henvendelsesret (Rammeaftalens visitationsaftale).

Formål: Formålet med ydelsen er, ud fra relevante oplysninger fra øjenlæge, optiker m.fl., at afklare, hvorvidt borgeren er berettiget til hjælp jf. lov om social service eller lov om specialundervisning for voksne. Nærværende ydelse anvendes i de tilfælde, hvor borgeren ikke falder inden for målgruppen, og borgeren vil da i stedet blive rådgivet om evt. andre muligheder.

Indhold: På baggrund af de indhentede oplysninger kontaktes borgeren eller pårørende og informeres om, at synsstatus ikke berettiger til ydelser jf. lov om social service eller lov om specialundervisning for voksne. I samtalens forløb afklares det, hvorvidt den aktuelle synsstatus svarer til de begrænsninger, som borgeren oplever. Der rådgives endvidere om tiltag, som borgeren selv kan gøre for at forbedre sin situation. Fx kan der henvises til lokal optiker med særlig erfaring i svagsyn eller der kan vejledes i forbindelse med anskaffelse af forbedret belysning.
Borger rådgives om evt. andre muligheder.

Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 3119 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B ydelses nr.: 3120 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med en diagnosticeret varig synsnedsættelse, blinde og svagsynede, svagsynede med en omfattende hørenedsættelse samt borgere med synsvanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål: At afdække borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses.
Derudover gennem rådgivning at give borgeren mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Indhold: Der indhentes oplysninger fra øjenlæge. Udredningen forholder sig til funktionsnedsættelsens konsekvenser i forhold til borgerens fysiske og psykiske formåen, herunder forhold såsom boligforhold, erhvervssituation, fritidsinteresser og støtte fra pårørende.
Skønnes den enkleste løsning at være et simpelt hjælpemiddel, vejledes og rådgives basalt om enkle synshjælpemidler, hjælpemidlet afprøves, og der udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen. Der vil i anbefalingen være redegjort for såvel afklaring af lovgrundlag samt væsentlighed i forhold til den/det anbefalede ydelse/hjælpemiddel. I en del tilfælde vil løsningen være at henvise til en svagsynsoptiker eller øvrige relevante ydelser.
I udredningen vil der endvidere indgå en vurdering af, om borgeren evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borgeren i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.

Særligt ved tværfaglige udredninger: For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for øjenlægeoplysninger og tolkebistand.

Ydelsesnr. 3114: Udredning af synsvanskeligheder
Pris: 5.290,- kr. Omfang: 5,75 timer, heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 3117: Tværfaglig udredning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 5,5 vejl. ATA-timer

Afprøvning

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med en øjenlægelig diagnosticeret varig synsnedsættelse eller en medicinsk varig øjenlidelse, samt andre specielle lidelser som vanskeligt kompenseres hos ekstern optiker på grund af særlige synsmæssige eller helbredsmæssige problemstillinger. Borgeren kan endvidere have behov for ekstra tid på grund af kognitive vanskeligheder eller andre særlige forhold såsom erhverv, der stiller særlige optiske krav.

Formål: At give borgeren mulighed for at føre en så selvstændig tilværelse som muligt.

Indhold: Afprøvning af specialfremstillede kontaktlinser, fx til borgere med keratoconus el. traumatiske øjenskader. Rådgivning om brugen af disse, samt efterfølgende opfølgning hvor borgeren kommer til kontrol hos optikeren og kontaktlinserne evt. tilpasses yderligere. Ydelsen gives over et løbende år og indeholder to årlige kontroller samt mulighed for akut rådgivning, hvis komplikationer opstår som følge af kontaktlinsetilpasningen.

Værd at vide: Ydelsen ydes akut til borgere, som fx på grund af traume har et omfattende pludseligt synstab. Ydelsen er relevant ved lidelser, hvor der er markant forskel i synskomforten med specialfremstillede kontaktlinser frem for briller, samt når briller ikke er mulige at fremstille rent optisk.

A Ydelsesnr.: 3402  Pris: 11.960,- kr.  Omfang: 13 timer, heraf 9 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3406  Pris:   8.280,- kr.  Omfang: 9 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74 og 76. 

Målgruppe: Borgere med en diagnosticeret varig synsnedsættelse el. en medicinsk varig øjenlidelse, hvor det gennem en forudgående udredning (på baggrund af indhentede oplysninger) har vist sig, at der er synsproblemer, som vanskeligt kompenseres hos ekstern optiker på grund af særlige synsmæssige eller helbredsmæssige problemstillinger. Borgeren kan endvidere have behov for ekstra tid på grund af kognitive vanskeligheder, medfødt hjerneskade eller andre særlige forhold såsom erhverv, der stiller særlige optiske krav.

Formål: At korrigere den svagsynede borger optisk, således at borgerens restsyn anvendes optimalt. At sikre at optikken anvendes korrekt.

Indhold: Udmåling af det funktionelle syn, afprøvning og tilpasning af specialoptik. I forlængelse af udmåling og afprøvning ydes rådgivning i brugen af optikken. Evt. rådgivning omkring de oplysninger, borgeren har fået fra øjenlægen.

A Ydelsesnr.: 3410 Pris: 6.900,- kr. Omfang: 7,5 timer, heraf 3,75 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3411 Pris: 4.600,- kr. Omfang: 5 timer, heraf 2,75 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med så omfattende synshandicap, at kompensation med svagsynsoptik og specialbelysning ikke er tilstrækkeligt i forhold til de behov, borgeren har.

Formål: At bringe borgeren til at kunne læse gennem en vurdering af hvilket CCTV udstyr, der kompenserer bedst, og hvilket udstyr borgeren er i stand til at betjene.

Indhold: Der afprøves forskellige CCTV’er for at finde frem til det CCTV, der har den bedste kompensation, i forhold til såvel diagnose og visus som betjening samt de funktioner, borgeren har behov for at udføre. Borgeren skal være grundigt udredt og optisk korrigeret i forhold til den afstand, der arbejdes i fra CCTV’et. Der udarbejdes en anbefaling om bevilling eller afslag, alt efter afprøvningens udfald.

Værd at vide: CCTV er en forkortelse af Closed Circuit TeleVision – fjernsynssystem i lukket kredsløb. Det er et hjælpemiddel, der kan forstørre en tekst eller billedmateriale.

Ydelsesnr.: 3409 Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer, heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Borgere med en diagnosticeret varig synsnedsættelse, hvor udredningen har vist, at der er behov for synshjælpemidler og rådgivning.

Formål: At give borgeren mulighed for at føre en så selvstændig tilværelse som muligt.

Indhold: Vejledning til borger og pårørende i forhold til at leve med et synshandicap. Afprøvning af særlige synshjælpemidler. Rådgivning om brugen af disse samt opfølgning. Samtale om øjensygdommen og det videre forløb.

A Ydelsesnr.: 3322 Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4,5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3323 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 1,25 vejl. ATA-timer

Indkøb

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76.

Målgruppe: Borgere, som har fået bevilget et hjælpemiddel.

Formål og indhold: Indkøb af det bevilgede hjælpemiddel og udlevering til borgeren samt kort instruktion i brug af hjælpemidlet.

Ydelsesnr.: 3502 Pris: 3.220,- kr. Omfang: 3,5 timer, heraf 1 vejl. ATA-time

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74 og 76. 

Målgruppe: Borgere der har fået bevilget et CCTV eller en oplæsningsmaskine.

Formål: At borgeren bliver i stand til at kunne betjene CCTV’et eller oplæsningsmaskine.

Indhold: Indkøb af det bevilgede CCTV udstyr samt iværksættelse af opsætning. Der aftales forløb omkring instruktion i brugen af CCTV’et, når dette er leveret.

Værd at vide: CCTV er en forkortelse af Closed Circuit TeleVision – fjernsynssystem i lukket kredsløb. Det er et hjælpemiddel, der kan forstørre en tekst.

Ydelsesnr.: 3501 Pris: 4.600,- kr. Omfang: 5 timer, heraf 1 vejl. ATA-timer

Instruktion/undervisning/træning

Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede.

Formål: At indlære nye strategier og metoder for igen at beherske kendte gøremål.

Form: Holdundervisning, 2-6 deltagere Gruppen mødes op til 5 gange. Opstart ved min. 2 deltagere.

Indhold: Undervisningen udformes efter borgernes konkrete behov for aktivitet og deltagelse, og
undervisningen kan indeholde flg. elementer:

ADL: Undervisning i kompenserende teknikker i dagligdagen, eksempelvis at lave kaffe, skære brød i skiver samt undervisning i særlige teknikker i forbindelse med måltidet. Derudover afprøves og undervises i brug af kompenserende hjælpemidler. For optimal udnyttelse af en evt. synsrest, rådgives tillige i forbedring af lysforholdene samt i valg af farver og kontraster.

Kommunikation: Der rådgives om/undervises i metoder, hjælpemidler og materialer i forbindelse med håndskrivning og genlæsning af egen håndskrift. Eksempelvis huskesedler og opskrifter. Alternativer til skrivning og læsning af trykt tekst: lydbøger, notat-optager etc.

Mobility: Introduktion til nye strategier i forhold til at færdes sikkert såvel indendørs som udendørs, alene eller med ledsager.
Øjet og de almindeligste øjensygdomme: Synet - hvordan fungerer det? De mest almindelige øjensygdomme og/eller borgernes konkrete øjensygdomme.

Erfaringsudveksling: Gensidig udveksling af erfaringer i forhold til at have fået en alvorlig synsnedsættelse. Gruppeundervisning lægger op til, at borgeren kan drage nytte af de øvrige deltageres erfaringer, spejle sig i andre deltagere og giver i øvrigt mulighed for et læringsmiljø, der ligner hverdagen mest muligt.

Ydelsesnr.: 3204 Pris: 14.260,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer.

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76. 

Målgruppe: Borgere, der har fået bevilget et hjælpemiddel.

Formål: At borgeren bliver i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel og derved kompenseres for den nedsatte funktionsevne.

Indhold: Synskonsulenten varetager derefter instruktionen i brug af det aktuelle hjælpemiddel.

Ydelsesnr.: 3503 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 1 vejl. ATA-time

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde som har vanskeligt ved at færdes alene

Form: Eneundervisning.

Formål: At borgeren kan færdes så uafhængigt som muligt.

Indhold:
At udnytte øvrige sanser i forhold til opfattelse af retning, genkendelse af omgivelser samt planlægning af rute. Indlæring af den lange hvide stoks teknikker samt indlæring af nye strategier i forhold til at orientere sig såvel indendørs som udendørs.
Ledsageteknik - den blindes redskab til at blive mobil ved hjælp af ledsager på en sikker og komfortabel måde.
Afprøvning af relevante hjælpemidler som fx forskellige stokketyper, optiske eller elektroniske hjælpemidler, taktile kort eller notatapparater for indlæsning af ruter.

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Værd at vide: Ydelsen kan også være rettet mod personale eller pårørende som har behov for at kunne ledsage den svagsynede eller blinde.

Ydelsesnr.: 3201 Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris: 920,- kr.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede.

Formål: At indlære nye strategier og metoder for igen at beherske kendte gøremål.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisning i kompenserende teknikker, eksempelvis at lave kaffe, skære brød i skiver, samt undervisning i særlige teknikker i forbindelse med måltidet. Derudover afprøves og undervises i brug af kompenserende hjælpemidler.
For optimal udnyttelse af en evt. synsrest, rådgives tillige i forbedring af lysforholdene samt i valg af farver og kontraster. Hårde hvidevarer og køkkenredskaber kan afmærkes, således at de fortsat kan anvendes.
Der afprøves metoder, hjælpemidler og materialer i forbindelse med håndskrivning og genlæsning af egen håndskrift. Eksempelvis huskesedler og opskrifter.

Værd at vide: ADL-undervisningen forgår som oftest i hjemmet og over flere gange.

Ydelsesnr.: 3206 Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med hemianopsi eller kvadrant anopsi som følge efter en erhvervet hjerneskade.

Formål: At borgeren får
• forbedret sin orienteringsevne og rumopfattelse
• styrket sine øjenbevægelser således, at den del af rummet, der ikke umiddelbart ses, bedre afsøges vha. øjenbevægelser.
• styrket sin personlige uafhængighed
• større indsigt i synsfunktionen og den nedsatte synsfunktion

Forudsætning:
Borgeren skal være indstillet på at skulle gennemføre træning med en evidensbaseret metode ved brug af computer-programmet Visiocoach – dvs. træning 2x½ time alle hverdage i 6 uger.
Borgeren skal have en PC, hvor programmet kan tilsluttes (Windows XP, Vista eller Windows 7).
Borgeren skal bruge sin bedst mulige optik, (enkel-fokal eller skærmbrille). Ikke brille med glidende overgang.

Indhold:
Undervisning ift. synsvanskeligheder og hjerneskade:
Der foretages en samtale med borgeren med henblik på at afklare de konkrete vanskeligheder og følger af borgerens synsfeltsudfald. Den normale synsfunktion samt de skader, der er aktuelle, for den enkelte borger gennemgås. Der gives rådgivning (f.eks. ift. læsning, færden).

Tests før træning
Borgerens syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes Borger og konsulent går en mobilityrute til fods i et miljø tilpasset den enkelte fx på en gågade og i et indkøbscenter.

Træning:
Borger instrueres i og prøver PC-programmet i hjemmet (eller på KC). Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 6 uger – i alt 60 træningsgange.
Der foregår løbende telefonisk evaluering mhp. vejledning/korrigering ift. borgerens egen træning.

Ved afslutning af forløbet:
Der retestes og borger og konsulent går igen en mobilityrute. Borger interviewes igen. Borgerens subjektive (den oplevede effekt) og objektive (målbare) udbytte af forløbet evalueres.

Ydelsesnr.: 3210 Pris: 11.730,- kr. Omfang: 12,75 timer, heraf 6,5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med neglekt som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål: At borgeren
• får forbedret sin opmærksomhed mod den side, der er påvirket af neglekten (f.eks. i forhold til læsning og færden)
• opnår større personlig uafhængighed
• opnår større indsigt i den nedsatte funktion

Forudsætning:
Borgeren skal være indstillet på at træne hjemme to gange om dagen (formiddag og eftermiddag): ca. 20 minutter ad gangen i to uger (10 hverdage).
Borgeren skal bruge sin almindelige optik (hvis en sådan haves) påsat prismer eller en speciel prismebrille.

Indhold:
Undervisning ift. opmærksomhed/neglekt/synsvanskeligheder og hjerneskade:
Der foretages et interview med henblik på at afklare borgerens vanskeligheder som følge af synsfeltsudfaldet. Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket opmærksomheden. Der lægges vægt på de skader der er aktuelle, for den enkelte borger.
Der gives rådgivning (fx ift. læsning, færden).

Tests før træning, spørgeskema og instruktion: Borgerens syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Borger og konsulent går en mobilityrute til fods i miljø tilpasset den enkelte fx gågade og indkøbscenter. Borger og dennes hjælper (ægtefælle eller anden) instrueres i, hvordan der skal trænes dagligt. Materiale udleveres (kasse og prismebriller).

Træning: borgeren og dennes hjælper træner i hjemmet: Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 2 uger – alt 20 gange. Der foregår løbende evaluering mhp. motivation og vejledning/korrigering ift. træningen.

Ved afslutning af forløbet: Borgeren retestes og går igen en mobilityrute med konsulenten.
Borger interviewes igen. Borgerens subjektive (den oplevede effekt) og objektive (målbare) udbytte af forløbet evalueres.

Ydelsesnr.: 3211 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med problemer med at fokusere som følge efter en erhvervet hjerneskade eller lammelse af øjenmuskulaturen.

Formål: At borgeren får
• forbedret sin øjenstyring og evne til at fokusere
• mindre udtrætning ved fokusskift samt bedre balance
• større indsigt i nuværende synproblematik og hvordan der kan kompenseres.

Forudsætning:
I forbindelse med undervisningsforløbet skal borgeren være indstillet på at gennemføre træning hjemme under vejledning.

Indhold:
Synsvanskeligheder og hjerneskade:
Undervisning omhandlende synsfunktionen og skader. Der lægges vægt på de skader, der er aktuel, for den enkelte borger. Der gives rådgivning f.eks. ift. læsning, færden.

Tests før træning
Borgerens syn vurderes med forskellige tests før træningsindsatsen.

Træning:
Borger undervises og instrueres på KC ca. 1 x ugl i 4-6 uger, samtidigt træner borgeren selv dagligt hjemme.

Ved afslutning af forløbet:
Borgerens synsfunktion afprøves igen.

Bemærkninger:
I enkelte tilfælde kan der være behov for at forlænge undervisningsperioden, i så fald vil der blive ansøgt om en ny ydelse.
Undervisningen kan også gives til borgerens ergo- eller fysioterapeut, der derefter forestår den videre træning af borger. Her tænkes specielt på borgere, der pga. andre funktionsnedsættelser vil have svært ved at komme til undervisning på Kommunikationscentret. Til det formål kan bruges Ydelse B.


A Ydelsesnr.: 3213 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3214 Pris:   5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Konsulentbistand

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Målgruppe: Blinde og svagsynede.

Formål: At afhjælpe borgerens behov for udskiftning/ reparation af hjælpemiddel eller anden kortvarig indsats.

Indhold: At afhjælpe borgerens akut opståede behov for fx udskiftning af defekt mindre hjælpemiddel eller iværksættelse af reparation af fx defekt CCTV indenfor den aftalte økonomiske ramme. Bistanden sættes hurtigt i værk, og der afventes ikke forudgående bevilling.

Værd at vide: Denne bistand ydes I henhold til Administrationsaftalen indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 3601 Pris: 920,- kr. Omfang: 1 time

Rådgivning/vejledning

Lovgivning: Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

Målgruppe: Uddannelsesaktive unge og voksne, som er optaget på en uddannelse, der kan ydes specialpædagogisk støtte (SPS) til.

Formål: Den specialpædagogiske støtte (SPS) skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse.

Form: Vejledning til den enkelte elev.

Indhold:
Vejledningen kan omfatte:
• Observationer i undervisningsmoduler
• Opfølgende drøftelse med de pågældende lærer, med udgangspunkt i observationer
• Skriftlig tilbagemeldinger på observationer foretaget i undervisningen
• Samtale med eleven og dennes personlige sekretær på observationer foretaget i undervisningen
• Deltagelse i fagligt netværksmøde

Værd at vide: Kørsel, forberedelse og efterbehandling er inkluderet i ydelsesprisen.

 

Ydelsesnr.: 3350  Pris: 920,- kr. pr. time

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32. 

Målgruppe: Blinde og svagsynede med en så omfattende hørenedsættelse, at det dobbelte handicap får indflydelse på borgerens mulighed for kompensation for sin funktionsnedsættelse.

Formål: Rådgivningen sigter mod at borgeren i størst mulig grad kan blive uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Indhold: Rådgivning og vejledning i forhold til de særlige problemstillinger, som den dobbelte funktionsnedsættelse giver. Afprøvning af hjælpemidler, rådgivning om indretning af hjemmet og undervisning i kompenserende teknikker. Indsatsen er koordineret med hørekonsulenten. Rådgivning og vejledning vil oftest blive givet ved et hjemmebesøg, og pårørende vil være inddraget. Behov for kontaktperson vurderes.

Værd at vide: Rådgivningen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem syns- og hørekonsulent.

Ydelsesnr.: 3324 Pris: 10.120,- kr. Omfang: 11 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede borgere som har en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse. 

Formål: At sikre at udvikling af færdigheder, motorik og sociale kompetencer er så optimale som muligt for den enkelte borger med et synshandicap.

Indhold: Vejledningen og rådgivningen tager udgangspunkt i resultaterne af en udredning af den enkelte borger. Den voksne med synsnedsættelse/blindhed, personale og evt. pårørende får vejledning i forhold til, hvilke pædagogiske perspektiver og handlemuligheder udredningen peger i retningen af – evt. sat i relation til borgerens handleplan.
Rådgivningen kan foregå i hjemmet, undervisningsinstitutionen, botilbuddet eller dagtilbuddet.
Vejledningen tager udgangspunkt i borgerens udvikling, ressource og trivsel. Der gives vejledning i dagligdags situationer, hvor den synshandicappede borger har brug for synskompenserende teknikker og hensyn. Der ydes rådgivning om indretning af det fysiske miljø og belysning i forhold til synshandicappet.

Ydelsesnr.: 3302 Pris: 11.960,- kr. Omfang: 13 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Opfølgning/hotline

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76.

Målgruppe: Blinde og svagsynede, der tidligere har modtaget en ydelse på Kommunikationscentret

Formål: At følge op på en tidligere indsats/ydelse. Der kan fx være behov for at sikre, at borgeren kan anvende det bevilgede hjælpemiddel, eller at borgeren kan anvende den vejledning, der er givet tidligere.

Indhold: Opfølgende samtale, evt. geninstruktion v/konsulent.

Ydelsesnr.: 3505 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Kommunikationscentret rådgiver via telefon og mail.

Ydelsen indebærer, at Kommunikationscentret i form af telefonisk vejledning eller besvarelse af mail servicerer de borgere, der tidligere har modtaget ydelser inden for høreområdet, synsområdet og teknologiområdet, og derfor er kendt i kommunen.

Værd at vide: Denne hotlineydelse ydes i henhold til aftale indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 3318 Pris: 230,- kr. Omfang: 15 min
Ydelsesnr.: 3319 Pris: 460,- kr. Omfang: 30 min
Ydelsesnr.: 3320 Pris: 690,- kr. Omfang: 45 min
Ydelsesnr.: 3321 Pris: 920,- kr. Omfang: 60 min

Optikansøgning

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 samt bekendtgørelse nr. 1432 af 23.12.2012 § 15

Målgruppe: Specialoptik til borgere med medicinsk-optisk defineret varige øjenlidelser samt svagsynsoptik.

Formål: At rådgive kommunerne i forbindelse med borgers ansøgning om optik.

Indhold: Der udfærdiges en faglig vurdering af den eksterne optikers ansøgning i forhold til diagnose og synsnedsættelse, som sikrer, at Leverandøraftalen med optikerne bliver overholdt, samt at det ansøgte optik opfylder kriterierne i lovgivningen.

Værd at vide: Kommunen har den bevilligende myndighed og afregner direkte med den eksterne optiker om den ansøgte optik.

Ydelsesnr.: 3104 Pris: 690,- kr. Omfang: 0,75 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter