Syn

Udredning

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7 (0-6 år), folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2 (6-18 år).

Målgruppe: Blinde og svagsynede børn i alderen 0-18 år. Udredningen er målrettet børn, der er eller forventes optaget i Synsregistret.

Formål: Med udgangspunkt i de øjenlægelige oplysninger undersøges barnets funktionelle syn. Familiens, institutionens eller skolens behov for vejledning vedr. barnets syn og udvikling afdækkes. Der ses også på barnets eventuelle behov for hjælpemidler.

Form: Udredningen kan foregå i hjemmet, institutionen eller på skolen.

Indhold: Barnet undersøges ved hjælp af tests, vurdering af det funktionelle syn, observationer og samtale med forældre, lærere, pædagoger og andet personale, der har med barnet at gøre. Evt. indhentes oplysninger fra læger eller andre relevante fagpersoner.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 3108  Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 3,25 vejl. ATA-timer

Undervisning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for børn og unge eller lov om social service §§112 og 10, stk. 4.

Målgruppe: Børn og unge med kommunikationsvanskeligheder, børn og unge med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe børn og unge i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende funktioner.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisning i brug af tablets, computer eller andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, eksempelvis Jaws, Zoomtext, Dictus, Programsnedkeren, Communicator, kompenserende brug af apps på tablets . Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelundervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Ydelsesnr.: 4202 Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Specialpædagogisk bistand i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkeskoleloven § 2, stk. 2 samt § 20, stk. 2. For førskolebørn henvises endvidere til bekendtgørelsen af lov om folkeskolen § 4 stk. 2.

Målgruppe: Børn i aldersgruppen 0-6 år, som befinder sig i spektret fra stærkt svagsynet til blind med eller uden lyssans, optaget i Synsregistret ved Kennedy Instituttet. Dertil kommer forældre, dagpleje, daginstitutionspersonale m.v.

Formål: At give førskolebørn forudsætninger for at blive skoleparate og modtage undervisning i fx punktskrift eller lignende.

Indhold: Undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder forberedende læse-skriveundervisning til blinde børn som eksempelvis: Legepunkt (punktskrift), træning af den taktile sans gennem leg, opmærksomhed på bogstaver, indlæring af punktskriftens opbygning, undervisning i synskompenserende teknikker til barn/familie, ADL, mobility/ledsagerteknik samt forskellige lege i form af såvel inden- som udendørsaktiviteter.

Ydelsesnr.: 3308 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde børn og unge, der har behov for at blive mere selvstændige ift. almindelig daglig levevis.

Form: Ene- eller gruppeundervisning.

Formål: At den unge kan klare almindelige daglige færdigheder så selvstændigt som muligt.

Indhold:
• Gennem samtaler og praktiske aktiviteter afdækkes behovet
• ADL kan omfatte undervisning i teknikker og evt. hjælpemidler i forhold til fx madlavning, spisning, indkøb og økonomi, påklædning m.m.
• Der tilrettelægges aktiviteter og træning ift. de opstillede mål for undervisningen

Værd at vide: undervisningen kan foregå i den unges egne omgivelser

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes
ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 3207 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde som har vanskeligt ved at færdes alene samt pårørende/personalegrupper.

Form: Eneundervisning.

Formål: At barnet kan færdes så uafhængigt som muligt.

Indhold:
• At udnytte øvrige sanser i forhold til opfattelse af retning, genkendelse af omgivelser samt planlægning af rute
• Indlæring af den lange hvide stoks teknikker samt indlæring af nye strategier i forhold til at orientere sig såvel indendørs som udendørs
• Ledsageteknik – den blindes redskab til at blive mobil ved hjælp af ledsager på en sikker og komfortabel måde
• Afprøvning af relevante hjælpemidler som fx forskellige stokketyper, optiske eller elektroniske hjælpemidler, taktile kort eller notatapparater for indlæsning af ruter

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes
ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 3205 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Lov om social service § 11. stk. 7 eller lov om folkeskolen.

Målgruppe: Svagsynede og blinde børn og unge.

Formål: At blinde og svagtseende børn og unge får mulighed for at mødes med jævnaldrende børn for at styrke deres sociale udvikling ift. de udfordringer det nedsatte syn medfører.

Indhold: Holdene sammensættes af jævnaldrende børn. I undervisningen tages emner op, der er relevante for den pågældende aldersgruppe. Det kan være børnenes oplevelser ift. kammerater, hvordan de oplever sig selv i skole og fritid, at være ung med nedsat syn mm. Der kan indlægges udflugter og andre fælles aktiviteter efter behov.

Værd at vide: Denne ydelse kan anvendes selvstændigt eller i supplement til en rådgivningsydelse.

Omfang: Individuelt afhængig af det relevante hold. Omfanget aftales konkret med visiterende kommuner.

Ydelsesnr.: 3208 Pris: I henhold til tilbud, der udregnes en pris pr. deltager.
Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Folkeskoleloven.

Målgruppe: Børn/unge (7-18 år) med neglekt som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål:
• At barnet/den unge får forbedret sin opmærksomhed mod den side, der er påvirket af neglekten (fx i forhold til læsning og færden)
• At barnet/den unge opnår større indsigt i den nedsatte funktion

Forudsætning:
Barnet/den unge skal være indstillet på at træne hjemme to gange om dagen (formiddag og eftermiddag); ca. 20 minutter ad gangen i 2 uger (10 hverdage).
Barnet/den unge skal bruge sin almindelige optik (hvis en sådan haves) påsat prismer eller en speciel prismebrille.

Indhold:
Undervisning ift. opmærksomhed /neglekt / Synsvanskeligheder og hjerneskade:
Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket opmærksomheden. Der lægges vægt på de skader der er aktuelle, for den enkelte kursist.
Der gives rådgivning (fx ift. læsning, færden, tempo).

Tests før træning, spørgeskema og instruktion:
Barnets/den unges syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Barnet/den unge og underviser går en mobilityrute til fods i miljø tilpasset den enkelte.
Barnet/den unge og forældre eller pædagog instrueres i, hvordan der skal trænes dagligt.
Materiale udleveres (kasse og prismebriller).

Træning – i hjemmet:
Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i to uger – i alt 20 træningsgange.
Der foregår løbende evaluering hver uge mhp. vejledning/korrigering ift. træningen.

Ved afslutning af forløbet:
Der re-testes for at vurdere effekten af forløbet.


Ydelsesnr.: 3213 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer.

Lovgivning: Folkeskoleloven.

Målgruppe: Børn og unge (7-18 år) med hemianopsi eller neglekt som følge af en medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Formål:
• At forbedre orienteringsevnen og rumopfattelsen
• At bedre øjenbevægelserne således, at den del af rummet, der ikke umiddelbart ses, bedre afsøges, vha. øjenbevægelser
• At barnet/den unge får øget personlig uafhængighed
• At barnet/den unge får større indsigt i den nedsatte synsfunktion

Forudsætning:
I forbindelse med undervisningen skal barnet/den unge træne hjemme, evt. med støtte fra forældre/pædagog, med computerprogram (Visiocoach, eller eget program svarende til Visiocoach)- dvs. træning 2x½ time alle hverdage i 6 uger.
Barnet/den unge skal have adgang til en PC, hvor program kan sluttes til (Windows XP, Vista eller Windows 7).
Barnet/den unge skal bruge sin bedst mulige optik, (enkel-fokal eller skærmbrille. Ikke brille med glidende overgang).

Indhold:
Undervisning ift. synsvanskeligheder og hjerneskade:
Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket synet.
Der lægges vægt på de skader, der er aktuelle, for det enkelte barn/den unge. Der gives rådgivning (fx ift. læsning og færden)

Tests før træning:
Barnets/den unges syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Barnet/den unge og konsulent går en mobilityrute til fods i et miljø tilpasset den enkelte.

Træning:
Barnet/den unge instrueres i og prøver programmet i hjemmet (eller på KC). Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 6 uger.
Der foregår løbende evaluering hver uge mhp. vejledning/korrigering ift. barnets/den unges egen træning.
Ved afslutning af forløbet:
Der re-testes for at måle effekten af træningen.

Ydelsesnr.: 3212 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer.

Afprøvning

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112.

Målgruppe: Blinde og svagsynede børn, som er tilmeldt Synsregistret, og hvor der er et svagsyn, som vanskeligt kompenseres hos ekstern optiker eller ved lang ventetid på Øjenklinikken ved Kennedycentret.

Formål: At korrigere det blinde eller svagsynede barn optisk, således at barnets restsyn anvendes optimalt. At sikre at optikken anvendes korrekt.

Indhold: Udmåling af det funktionelle syn, afprøvning og tilpasning af svagsynsoptik. I forlængelse af udmåling og afprøvning ydes rådgivning i brugen af optikken. Ofte vil der være behov for rådgivning omkring de oplysninger, barn og forældre har fået fra øjenlægen rådgivningen

Ydelsesnr.: 3404 Pris: 440,- kr. Omfang: 7 timer, heraf 4,25 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112.

Målgruppe: Blinde og svagsynede børn, som er tilmeldt Synsregistret og som grundet de individuelle synsmæssige problemstillinger har særlige optiske behov.

Formål: At give barnet/den unge mulighed for at føre et så selvstændigt liv som muligt. Ydelsen er relevant ved lidelser, hvor der er markant forskel i synskomforten med specialfremstillede kontaktlinser frem for briller, samt når briller ikke er mulige at fremstille rent optisk.

Indhold: Afprøvning af specialfremstillede kontaktlinser, det kan fx være til personer med keratoconus. Rådgivning om brugen af disse samt efterfølgende opfølgning. Ydelsen indeholder 2 årlige kontroller samt mulighed for akut rådgivning hvis komplikationer opstår som følge af kontaktlinsetilpasningen.
Værd at vide: Ofte er der brug for både kontaktlinser og briller. Ydelsen er excl. materialer.

A Ydelsesnr.: 3411   Pris:   7.360,- kr.  Omfang: 8 timer, heraf 4,5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3412   Pris: 11.960,- kr.  Omfang: 13 timer, heraf 7,5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om social service § 11. stk. 7 eller lov om folkeskolen.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde børn og unge, hvor der er behov for vurdering af lysforhold og belysning i hjem, skole eller institution.

Formål: At vejlede omkring belysningsforhold ift. barnet/den unges øjensygdom og barnets/den unges behov ifm. aktivitet og deltagelse i hverdagen.

Indhold:
• Aktuelle lysforhold måles og vurderes
• Behov for belysning ift. hverdagsaktiviteter vurderes
• Forslag til belysning herunder armatur, lysstyrke, farvekvalitet, placering af belysning ift. blænding mv.

Værd at vide: vurdering af lysforholdene kan foregå i samarbejde med lokal installatør. Denne ydelse kan anvendes selvstændigt eller i supplement til en kort rådgivningsydelse.

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 3331 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.
Dertil kommer installatørens honorar.

Rådgivning og vejledning

Lovgivning: Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

Målgruppe: Uddannelsesaktive unge og voksne, som er optaget på en uddannelse, der kan ydes specialpædagogisk støtte (SPS) til.

Formål: Den specialpædagogiske støtte (SPS) skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse.

Form: Vejledning til den enkelte elev.

Indhold:
Vejledningen kan omfatte:
• Observationer i undervisningsmoduler
• Opfølgende drøftelse med de pågældende lærer, med udgangspunkt i observationer
• Skriftlig tilbagemeldinger på observationer foretaget i undervisningen
• Samtale med eleven og dennes personlige sekretær på observationer foretaget i undervisningen
• Deltagelse i fagligt netværksmøde

Værd at vide: Kørsel, forberedelse og efterbehandling er inkluderet i ydelsesprisen.

 

Ydelsesnr.: 3350
Pris: 920,- kr. pr. time

Lovgivning: Lov om social service § 11 stk. 7 eller lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede unge i specialtilbud (15-21 år) med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, deres forældre, skole, institution og andre, som er i kontakt med den unge.

Formål: At sikre at den unge og de nære omgivelser har kendskab til den unges synsfunktion og hvordan den unge støttes i sin dagligdag

Indhold:
• Information om elevens øjensygdom, det anbefales at den unge er tilset af øjenlæge
• Følge op ift. den unges optik og evt. hjælpemidler. Vejlede i brugen af disse
• Rådgivning om pædagogiske og praktiske forhold vedr. synsnedsættelsen ift. at færdes, indrette det fysiske miljø, ADL, relevante aktiviteter ift. det nedsatte syn m.m.
• Rådgivning om indretning af de fysiske omgivelser, samt behov for og placering af lys
• Rådgivning og vejledning til forældre og nære omgivelser om den unges synsfunktion ift. den øvrige udvikling
• Ydelsen består af 1 afdækkende besøg og 1 efterfølgende møde hvor anbefalingerne drøftes. Den unge deltager også i mødet, hvis det er muligt

Værd at vide: Denne pakke er et tilbud til unge ifm. flytter fra hjem til botilbud eller overgår fra skole til et uddannelsestilbud. Kan bl.a. være relevant, hvis den unge i en forudgående periode ikke har haft tilknyttet en synskonsulent.

Ydelsesnr.: 3320 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer heraf 3 vejledende ATA- timer

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7 og folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Svagsynede børn og unge i alderen 0 og 18 år, der er registreret i Synsregistret. Målgruppen omfatter blinde og svagsynede småbørn, enkeltintegrerede skolebørn samt elever på specialskoler.

Formål: At vejlede barnet/ den unge, forældre, lærere og pædagogisk personale samt kommunerne om barnets synsnedsættelse og relevante tiltag. Formålet er at sikre at barnets udvikling med et synsnedsættelse er så optimal som mulig.

Indhold:
• Information om barnets/den unges øjensygdom, konsekvenser af synsnedsættelsen og vejledning ift. pædagogiske hensyn i hjem, institution eller skole
• Vejlede om stimulering af det lille barns almene udvikling og brug af synet, færden, ADL, indretning af omgivelserne herunder lysforhold
• Rådgive ift. fritid og uddannelsesønsker
• Følge op ift. optik, øjenundersøgelse og evt. hjælpemidler til hjem og skole
• Formidle og evt. iværksætte fagkurser for lærere til blinde og svagtseende elever
• Vejlede ift. læsemedie (evt. punktskrift), undervisningsmidler og hjælpemidler
• For elever i Folkeskolens afgangsklasser: udarbejde dispensationer i samarbejde med eleven og skolen
• Deltage i relevante møder i fx daginstitution eller skole
• Drøfte behov for og evt. tilmelde barn og familie til kurser på Synscenter Refsnæs, ansøgning om hjælpemidler eller supplerende ydelser som mobility, førpunkt el. lign
Vejledningen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Besøgene foregår i hjemmet, daginstitution eller skole efter aftale med forældrene. Der skrives årlig journal til forældre, kommune, øjenlæge mm.

Værd at vide: Synsrådgivningen er opdelt i pakker med forskelligt timetal. Forældrene søger i samarbejde med synskonsulenten den pakke, der forventes at passe til behovet for vejledning det kommende år.
Nogle år er der et mindre behov for synsrådgivning fordi barnet klarer sig godt, andre år er der måske flere ændringer, så som start i børnehave eller skole, hvor behovet for rådgivning er større. Pakke 4 og 5 er tiltænkt blinde og stærkt svagtseende børn, specielt i perioder, hvor der er særligt vejledningsbehov.
Pakkerne kan suppleres med andre tiltag som fx mobility.

Bemærk: Såfremt kommunen ønsker at dele udgiften til denne ydelse kan den opdeles i 2 ydelser, hvor 2/3 af ydelsen (A)betales efter folkeskoleloven og omfatter vejledningen til daginstitution eller skolen og 1/3 af ydelsen, (B) betales efter Lov om social service og er rådgivning til barnet, hjemmet og kommunen.

Nyhed: Som noget nyt i ydelse 3338 A+B og 3339 A+B afvikles nu cafémøder. Café-grupperne sammensættes af jævnaldrende børn. Formålet er at styrke og udvikle netværk, sociale kompetencer og at understøtte erfaringsudvekling.

Cafemøderne fokuserer på synsfaglige emner, der er relevante for den pågældende aldersgruppe. Det kan være børnenes oplevelser ift. kammerater, hvordan de oplever sig selv i skole og fritid, at være ung med nedsat syn etc.

Der afholdes 2 cafemøder om året. Cafemøderne afholdes på KC Hillerød.

For den yngste gruppe (børn i indskolingen) planlægges med 1 dagsbesøg på Sommerskolen på Synscener Refsnæs.

Omfang Pakke 1: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3335   Pris 5.520,- kr.
Ydelsesnr.: 3335A Pris 3.680,- kr.
Ydelsesnr.: 3335B Pris 1.840,- kr.

Omfang Pakke 2: 15 timer heraf 7 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3336   Pris 13.800,- kr.
Ydelsesnr.: 3336A Pris   9.200,- kr.
Ydelsesnr.: 3336B Pris   4.600,- kr.

Omfang Pakke 3: 20 timer, heraf 7 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3337   Pris 18.400,- kr.
Ydelsesnr.: 3337A Pris 12.267,- kr.
Ydelsesnr.: 3337B Pris   6.133,- kr.

Omfang Pakke 4: 25 timer, heraf 12 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3338   Pris 23.000,- kr.
Ydelsesnr.: 3338A Pris 15.333,- kr.
Ydelsesnr.: 3338B Pris   7.667,- kr.

* Indeholdende cafégruppe-tilbud

Omfang Pakke 5: 40 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3339   Pris 36.800,- kr.
Ydelsesnr.: 3339A Pris 24.533,- kr.
Ydelsesnr.: 3339B Pris 12.267,- kr.

* Indeholdende cafégruppe-tilbud

Herunder ses en oversigt over rådgivningsydelser til børn med synsnedsættelse samt individuelle tilbud. Beskrivelser af ydelsernes indhold og omfang kan ses under de enkelte ydelser.

 

  Småbørn

Børn og unge

i folkeskolen 

Børn og unge

i specialskoler 

Pakke 1: Ydelse 3335- opdelt i 3335A og 3335B
6 timer

x x x

Pakke 2: Ydelse 3336 – opdelt i 3336A og 3336B
15 timer

x  x  x

Pakke 3: Ydelse 3337 – opdelt i 3337A og 3337B
20 timer

x  x  x

Pakke 4: Ydelse 3338 opdelt 3338A og 3338B 25
timer

x x ---

Pakke 5: Ydelse 3339 opdelt i 3339A og 3339B
40 timer

x --- ---

Individuelle tilbud:

 

 

 

Mobility

ADL

Vurdering af lysforhold

Behov for IKT

Undervisningsforberedende specialundervisning

Mobility

ADL

Vurdering af lysforhold

Behov for IKT

Hold for børn med synsnedsættelse

Teenagekursus

Mobility

ADL

Vurdering af lysforhold

Behov for IKT

"Unge-pakke"

Hotline

Lovgivning: Lov om social service § 112.

Kommunikationscentret rådgiver via telefon og mail.
Ydelsen indebærer, at Kommunikationscentret i form af telefonisk vejledning eller besvarelse af mail servicerer pårørende/kontaktpersoner til børn, der tidligere har modtaget ydelser inden for synsområdet og teknologiområdet, og derfor er kendt i kommunen.

Værd at vide: Denne hotlineydelse ydes i henhold til aftale indgået mellem en række kommuner og Kommunikationscentret.

Ydelsesnr.: 3390 Pris: 230,- kr. Omfang: 15 min
Ydelsesnr.: 3391 Pris: 460,- kr. Omfang: 30 min
Ydelsesnr.: 3392 Pris: 690,- kr. Omfang: 45 min
Ydelsesnr.: 3393 Pris: 920,- kr. Omfang: 60 min

Optikansøgning

Lovgivning: Lov om social service §§ 112 samt. bekendtgørelse nr. 1432 af 23.12.2012 § 15.

Målgruppe: Specialoptik til børn med medicinsk-optisk defineret varige øjenlidelser samt svagsynsoptik, hvilket fremgår af Velfærdsministeriets bekendtgørelse om hjælpemidler, bilag 2. Det drejer sig om øjenlidelser, der kræver særlig optik, som kun en specialuddannet optiker kan tilpasse.

Indhold og formål: Kommunikationscentret har indgået en leverandøraftale med forskellige eksterne specialoptikere mhp. at sikre, at barnet får udmålt og udleveret den korrekte og brugbare optik. Kommunikationscentret har ansvaret for at udfærdige en faglig vurdering af den eksterne specialoptikers ansøgning i forhold til diagnose og synsnedsættelse samt sikre, at barnet får den bedste og billigste optik.
Kommunikationscentrets optiker sikrer, at pris- og samarbejdsaftalen med de eksterne specialoptikere bliver overholdt.
Det er kommunen, der har bevillingskompetencen og afregner med den eksterne specialoptiker i forhold til den ansøgte optik.

Ydelsesnr.: 3107 Pris: 690,- kr. Omfang: 0,75 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter