Lovgivning: Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

Målgruppe: Uddannelsesaktive unge og voksne, som er optaget på en uddannelse, der kan ydes specialpædagogisk støtte (SPS) til.

Formål: Den specialpædagogiske støtte (SPS) skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse.

Form: Vejledning til den enkelte elev.

Indhold:
Vejledningen kan omfatte:
• Observationer i undervisningsmoduler
• Opfølgende drøftelse med de pågældende lærer, med udgangspunkt i observationer
• Skriftlig tilbagemeldinger på observationer foretaget i undervisningen
• Samtale med eleven og dennes personlige sekretær på observationer foretaget i undervisningen
• Deltagelse i fagligt netværksmøde

Værd at vide: Kørsel, forberedelse og efterbehandling er inkluderet i ydelsesprisen.

 

Ydelsesnr.: 3350
Pris: 920,- kr. pr. time

Lovgivning: Lov om social service § 11 stk. 7 eller lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede unge i specialtilbud (15-21 år) med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, deres forældre, skole, institution og andre, som er i kontakt med den unge.

Formål: At sikre at den unge og de nære omgivelser har kendskab til den unges synsfunktion og hvordan den unge støttes i sin dagligdag

Indhold:
• Information om elevens øjensygdom, det anbefales at den unge er tilset af øjenlæge
• Følge op ift. den unges optik og evt. hjælpemidler. Vejlede i brugen af disse
• Rådgivning om pædagogiske og praktiske forhold vedr. synsnedsættelsen ift. at færdes, indrette det fysiske miljø, ADL, relevante aktiviteter ift. det nedsatte syn m.m.
• Rådgivning om indretning af de fysiske omgivelser, samt behov for og placering af lys
• Rådgivning og vejledning til forældre og nære omgivelser om den unges synsfunktion ift. den øvrige udvikling
• Ydelsen består af 1 afdækkende besøg og 1 efterfølgende møde hvor anbefalingerne drøftes. Den unge deltager også i mødet, hvis det er muligt

Værd at vide: Denne pakke er et tilbud til unge ifm. flytter fra hjem til botilbud eller overgår fra skole til et uddannelsestilbud. Kan bl.a. være relevant, hvis den unge i en forudgående periode ikke har haft tilknyttet en synskonsulent.

Ydelsesnr.: 3320 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer heraf 3 vejledende ATA- timer

Lovgivning: Lov om social service § 11, stk. 7 og folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Svagsynede børn og unge i alderen 0 og 18 år, der er registreret i Synsregistret. Målgruppen omfatter blinde og svagsynede småbørn, enkeltintegrerede skolebørn samt elever på specialskoler.

Formål: At vejlede barnet/ den unge, forældre, lærere og pædagogisk personale samt kommunerne om barnets synsnedsættelse og relevante tiltag. Formålet er at sikre at barnets udvikling med et synsnedsættelse er så optimal som mulig.

Indhold:
• Information om barnets/den unges øjensygdom, konsekvenser af synsnedsættelsen og vejledning ift. pædagogiske hensyn i hjem, institution eller skole
• Vejlede om stimulering af det lille barns almene udvikling og brug af synet, færden, ADL, indretning af omgivelserne herunder lysforhold
• Rådgive ift. fritid og uddannelsesønsker
• Følge op ift. optik, øjenundersøgelse og evt. hjælpemidler til hjem og skole
• Formidle og evt. iværksætte fagkurser for lærere til blinde og svagtseende elever
• Vejlede ift. læsemedie (evt. punktskrift), undervisningsmidler og hjælpemidler
• For elever i Folkeskolens afgangsklasser: udarbejde dispensationer i samarbejde med eleven og skolen
• Deltage i relevante møder i fx daginstitution eller skole
• Drøfte behov for og evt. tilmelde barn og familie til kurser på Synscenter Refsnæs, ansøgning om hjælpemidler eller supplerende ydelser som mobility, førpunkt el. lign
Vejledningen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Besøgene foregår i hjemmet, daginstitution eller skole efter aftale med forældrene. Der skrives årlig journal til forældre, kommune, øjenlæge mm.

Værd at vide: Synsrådgivningen er opdelt i pakker med forskelligt timetal. Forældrene søger i samarbejde med synskonsulenten den pakke, der forventes at passe til behovet for vejledning det kommende år.
Nogle år er der et mindre behov for synsrådgivning fordi barnet klarer sig godt, andre år er der måske flere ændringer, så som start i børnehave eller skole, hvor behovet for rådgivning er større. Pakke 4 og 5 er tiltænkt blinde og stærkt svagtseende børn, specielt i perioder, hvor der er særligt vejledningsbehov.
Pakkerne kan suppleres med andre tiltag som fx mobility.

Bemærk: Såfremt kommunen ønsker at dele udgiften til denne ydelse kan den opdeles i 2 ydelser, hvor 2/3 af ydelsen (A)betales efter folkeskoleloven og omfatter vejledningen til daginstitution eller skolen og 1/3 af ydelsen, (B) betales efter Lov om social service og er rådgivning til barnet, hjemmet og kommunen.

Nyhed: Som noget nyt i ydelse 3338 A+B og 3339 A+B afvikles nu cafémøder. Café-grupperne sammensættes af jævnaldrende børn. Formålet er at styrke og udvikle netværk, sociale kompetencer og at understøtte erfaringsudvekling.

Cafemøderne fokuserer på synsfaglige emner, der er relevante for den pågældende aldersgruppe. Det kan være børnenes oplevelser ift. kammerater, hvordan de oplever sig selv i skole og fritid, at være ung med nedsat syn etc.

Der afholdes 2 cafemøder om året. Cafemøderne afholdes på KC Hillerød.

For den yngste gruppe (børn i indskolingen) planlægges med 1 dagsbesøg på Sommerskolen på Synscener Refsnæs.

Omfang Pakke 1: 6 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3335   Pris 5.520,- kr.
Ydelsesnr.: 3335A Pris 3.680,- kr.
Ydelsesnr.: 3335B Pris 1.840,- kr.

Omfang Pakke 2: 15 timer heraf 7 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3336   Pris 13.800,- kr.
Ydelsesnr.: 3336A Pris   9.200,- kr.
Ydelsesnr.: 3336B Pris   4.600,- kr.

Omfang Pakke 3: 20 timer, heraf 7 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3337   Pris 18.400,- kr.
Ydelsesnr.: 3337A Pris 12.267,- kr.
Ydelsesnr.: 3337B Pris   6.133,- kr.

Omfang Pakke 4: 25 timer, heraf 12 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3338   Pris 23.000,- kr.
Ydelsesnr.: 3338A Pris 15.333,- kr.
Ydelsesnr.: 3338B Pris   7.667,- kr.

* Indeholdende cafégruppe-tilbud

Omfang Pakke 5: 40 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 3339   Pris 36.800,- kr.
Ydelsesnr.: 3339A Pris 24.533,- kr.
Ydelsesnr.: 3339B Pris 12.267,- kr.

* Indeholdende cafégruppe-tilbud

Herunder ses en oversigt over rådgivningsydelser til børn med synsnedsættelse samt individuelle tilbud. Beskrivelser af ydelsernes indhold og omfang kan ses under de enkelte ydelser.

 

  Småbørn

Børn og unge

i folkeskolen 

Børn og unge

i specialskoler 

Pakke 1: Ydelse 3335- opdelt i 3335A og 3335B
6 timer

x x x

Pakke 2: Ydelse 3336 – opdelt i 3336A og 3336B
15 timer

x  x  x

Pakke 3: Ydelse 3337 – opdelt i 3337A og 3337B
20 timer

x  x  x

Pakke 4: Ydelse 3338 opdelt 3338A og 3338B 25
timer

x x ---

Pakke 5: Ydelse 3339 opdelt i 3339A og 3339B
40 timer

x --- ---

Individuelle tilbud:

 

 

 

Mobility

ADL

Vurdering af lysforhold

Behov for IKT

Undervisningsforberedende specialundervisning

Mobility

ADL

Vurdering af lysforhold

Behov for IKT

Hold for børn med synsnedsættelse

Teenagekursus

Mobility

ADL

Vurdering af lysforhold

Behov for IKT

"Unge-pakke"

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter