Lovgivning: Lov om specialundervisning for børn og unge eller lov om social service §§112 og 10, stk. 4.

Målgruppe: Børn og unge med kommunikationsvanskeligheder, børn og unge med motoriske vanskeligheder, der gør skriftlig kommunikation svær, borgere med kognitive vanskeligheder samt blinde og svagsynede.

Formål: At bringe børn og unge i stand til selvstændigt at kunne anvende computerens kompenserende funktioner.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisning i brug af tablets, computer eller andet udstyr. Undervisning i kompenserende software, eksempelvis Jaws, Zoomtext, Dictus, Programsnedkeren, Communicator, kompenserende brug af apps på tablets . Undervisning i brug af standardsoftware i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne anvende det kompenserende software. Undervisningen følger en individuelundervisningsplan/handleplan og evalueres sidste undervisningsgang.

Ydelsesnr.: 4202 Pris: 19.320,- kr. Omfang: 21 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Specialpædagogisk bistand i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkeskoleloven § 2, stk. 2 samt § 20, stk. 2. For førskolebørn henvises endvidere til bekendtgørelsen af lov om folkeskolen § 4 stk. 2.

Målgruppe: Børn i aldersgruppen 0-6 år, som befinder sig i spektret fra stærkt svagsynet til blind med eller uden lyssans, optaget i Synsregistret ved Kennedy Instituttet. Dertil kommer forældre, dagpleje, daginstitutionspersonale m.v.

Formål: At give førskolebørn forudsætninger for at blive skoleparate og modtage undervisning i fx punktskrift eller lignende.

Indhold: Undervisning i brug af kompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder forberedende læse-skriveundervisning til blinde børn som eksempelvis: Legepunkt (punktskrift), træning af den taktile sans gennem leg, opmærksomhed på bogstaver, indlæring af punktskriftens opbygning, undervisning i synskompenserende teknikker til barn/familie, ADL, mobility/ledsagerteknik samt forskellige lege i form af såvel inden- som udendørsaktiviteter.

Ydelsesnr.: 3308 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde børn og unge, der har behov for at blive mere selvstændige ift. almindelig daglig levevis.

Form: Ene- eller gruppeundervisning.

Formål: At den unge kan klare almindelige daglige færdigheder så selvstændigt som muligt.

Indhold:
• Gennem samtaler og praktiske aktiviteter afdækkes behovet
• ADL kan omfatte undervisning i teknikker og evt. hjælpemidler i forhold til fx madlavning, spisning, indkøb og økonomi, påklædning m.m.
• Der tilrettelægges aktiviteter og træning ift. de opstillede mål for undervisningen

Værd at vide: undervisningen kan foregå i den unges egne omgivelser

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes
ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 3207 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Folkeskoleloven §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 1 og 2.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde som har vanskeligt ved at færdes alene samt pårørende/personalegrupper.

Form: Eneundervisning.

Formål: At barnet kan færdes så uafhængigt som muligt.

Indhold:
• At udnytte øvrige sanser i forhold til opfattelse af retning, genkendelse af omgivelser samt planlægning af rute
• Indlæring af den lange hvide stoks teknikker samt indlæring af nye strategier i forhold til at orientere sig såvel indendørs som udendørs
• Ledsageteknik – den blindes redskab til at blive mobil ved hjælp af ledsager på en sikker og komfortabel måde
• Afprøvning af relevante hjælpemidler som fx forskellige stokketyper, optiske eller elektroniske hjælpemidler, taktile kort eller notatapparater for indlæsning af ruter

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes
ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Ydelsesnr.: 3205 Pris: I henhold til tilbud. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Lov om social service § 11. stk. 7 eller lov om folkeskolen.

Målgruppe: Svagsynede og blinde børn og unge.

Formål: At blinde og svagtseende børn og unge får mulighed for at mødes med jævnaldrende børn for at styrke deres sociale udvikling ift. de udfordringer det nedsatte syn medfører.

Indhold: Holdene sammensættes af jævnaldrende børn. I undervisningen tages emner op, der er relevante for den pågældende aldersgruppe. Det kan være børnenes oplevelser ift. kammerater, hvordan de oplever sig selv i skole og fritid, at være ung med nedsat syn mm. Der kan indlægges udflugter og andre fælles aktiviteter efter behov.

Værd at vide: Denne ydelse kan anvendes selvstændigt eller i supplement til en rådgivningsydelse.

Omfang: Individuelt afhængig af det relevante hold. Omfanget aftales konkret med visiterende kommuner.

Ydelsesnr.: 3208 Pris: I henhold til tilbud, der udregnes en pris pr. deltager.
Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Folkeskoleloven.

Målgruppe: Børn/unge (7-18 år) med neglekt som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål:
• At barnet/den unge får forbedret sin opmærksomhed mod den side, der er påvirket af neglekten (fx i forhold til læsning og færden)
• At barnet/den unge opnår større indsigt i den nedsatte funktion

Forudsætning:
Barnet/den unge skal være indstillet på at træne hjemme to gange om dagen (formiddag og eftermiddag); ca. 20 minutter ad gangen i 2 uger (10 hverdage).
Barnet/den unge skal bruge sin almindelige optik (hvis en sådan haves) påsat prismer eller en speciel prismebrille.

Indhold:
Undervisning ift. opmærksomhed /neglekt / Synsvanskeligheder og hjerneskade:
Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket opmærksomheden. Der lægges vægt på de skader der er aktuelle, for den enkelte kursist.
Der gives rådgivning (fx ift. læsning, færden, tempo).

Tests før træning, spørgeskema og instruktion:
Barnets/den unges syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Barnet/den unge og underviser går en mobilityrute til fods i miljø tilpasset den enkelte.
Barnet/den unge og forældre eller pædagog instrueres i, hvordan der skal trænes dagligt.
Materiale udleveres (kasse og prismebriller).

Træning – i hjemmet:
Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i to uger – i alt 20 træningsgange.
Der foregår løbende evaluering hver uge mhp. vejledning/korrigering ift. træningen.

Ved afslutning af forløbet:
Der re-testes for at vurdere effekten af forløbet.


Ydelsesnr.: 3213 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer.

Lovgivning: Folkeskoleloven.

Målgruppe: Børn og unge (7-18 år) med hemianopsi eller neglekt som følge af en medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Formål:
• At forbedre orienteringsevnen og rumopfattelsen
• At bedre øjenbevægelserne således, at den del af rummet, der ikke umiddelbart ses, bedre afsøges, vha. øjenbevægelser
• At barnet/den unge får øget personlig uafhængighed
• At barnet/den unge får større indsigt i den nedsatte synsfunktion

Forudsætning:
I forbindelse med undervisningen skal barnet/den unge træne hjemme, evt. med støtte fra forældre/pædagog, med computerprogram (Visiocoach, eller eget program svarende til Visiocoach)- dvs. træning 2x½ time alle hverdage i 6 uger.
Barnet/den unge skal have adgang til en PC, hvor program kan sluttes til (Windows XP, Vista eller Windows 7).
Barnet/den unge skal bruge sin bedst mulige optik, (enkel-fokal eller skærmbrille. Ikke brille med glidende overgang).

Indhold:
Undervisning ift. synsvanskeligheder og hjerneskade:
Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket synet.
Der lægges vægt på de skader, der er aktuelle, for det enkelte barn/den unge. Der gives rådgivning (fx ift. læsning og færden)

Tests før træning:
Barnets/den unges syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Barnet/den unge og konsulent går en mobilityrute til fods i et miljø tilpasset den enkelte.

Træning:
Barnet/den unge instrueres i og prøver programmet i hjemmet (eller på KC). Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 6 uger.
Der foregår løbende evaluering hver uge mhp. vejledning/korrigering ift. barnets/den unges egen træning.
Ved afslutning af forløbet:
Der re-testes for at måle effekten af træningen.

Ydelsesnr.: 3212 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter