Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med øjenlægelig diagnosticeret synsnedsættelse, der efter henvendelsen viser sig ikke at falde inden for målgruppen, jf lov om specialundervisning for voksne og jf. den fri henvendelsesret (Rammeaftalens visitationsaftale).

Formål: Formålet med ydelsen er, ud fra relevante oplysninger fra øjenlæge, optiker m.fl., at afklare, hvorvidt borgeren er berettiget til hjælp jf. lov om social service eller lov om specialundervisning for voksne. Nærværende ydelse anvendes i de tilfælde, hvor borgeren ikke falder inden for målgruppen, og borgeren vil da i stedet blive rådgivet om evt. andre muligheder.

Indhold: På baggrund af de indhentede oplysninger kontaktes borgeren eller pårørende og informeres om, at synsstatus ikke berettiger til ydelser jf. lov om social service eller lov om specialundervisning for voksne. I samtalens forløb afklares det, hvorvidt den aktuelle synsstatus svarer til de begrænsninger, som borgeren oplever. Der rådgives endvidere om tiltag, som borgeren selv kan gøre for at forbedre sin situation. Fx kan der henvises til lokal optiker med særlig erfaring i svagsyn eller der kan vejledes i forbindelse med anskaffelse af forbedret belysning.
Borger rådgives om evt. andre muligheder.

Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

A Ydelsesnr.: 3119 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B ydelses nr.: 3120 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med en diagnosticeret varig synsnedsættelse, blinde og svagsynede, svagsynede med en omfattende hørenedsættelse samt borgere med synsvanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål: At afdække borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses.
Derudover gennem rådgivning at give borgeren mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Indhold: Der indhentes oplysninger fra øjenlæge. Udredningen forholder sig til funktionsnedsættelsens konsekvenser i forhold til borgerens fysiske og psykiske formåen, herunder forhold såsom boligforhold, erhvervssituation, fritidsinteresser og støtte fra pårørende.
Skønnes den enkleste løsning at være et simpelt hjælpemiddel, vejledes og rådgives basalt om enkle synshjælpemidler, hjælpemidlet afprøves, og der udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen. Der vil i anbefalingen være redegjort for såvel afklaring af lovgrundlag samt væsentlighed i forhold til den/det anbefalede ydelse/hjælpemiddel. I en del tilfælde vil løsningen være at henvise til en svagsynsoptiker eller øvrige relevante ydelser.
I udredningen vil der endvidere indgå en vurdering af, om borgeren evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borgeren i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.

Særligt ved tværfaglige udredninger: For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for øjenlægeoplysninger og tolkebistand.

Ydelsesnr. 3114: Udredning af synsvanskeligheder
Pris: 5.290,- kr. Omfang: 5,75 timer, heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 3117: Tværfaglig udredning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 5,5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter