Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede.

Formål: At indlære nye strategier og metoder for igen at beherske kendte gøremål.

Form: Holdundervisning, 2-6 deltagere Gruppen mødes op til 5 gange. Opstart ved min. 2 deltagere.

Indhold: Undervisningen udformes efter borgernes konkrete behov for aktivitet og deltagelse, og
undervisningen kan indeholde flg. elementer:

ADL: Undervisning i kompenserende teknikker i dagligdagen, eksempelvis at lave kaffe, skære brød i skiver samt undervisning i særlige teknikker i forbindelse med måltidet. Derudover afprøves og undervises i brug af kompenserende hjælpemidler. For optimal udnyttelse af en evt. synsrest, rådgives tillige i forbedring af lysforholdene samt i valg af farver og kontraster.

Kommunikation: Der rådgives om/undervises i metoder, hjælpemidler og materialer i forbindelse med håndskrivning og genlæsning af egen håndskrift. Eksempelvis huskesedler og opskrifter. Alternativer til skrivning og læsning af trykt tekst: lydbøger, notat-optager etc.

Mobility: Introduktion til nye strategier i forhold til at færdes sikkert såvel indendørs som udendørs, alene eller med ledsager.
Øjet og de almindeligste øjensygdomme: Synet - hvordan fungerer det? De mest almindelige øjensygdomme og/eller borgernes konkrete øjensygdomme.

Erfaringsudveksling: Gensidig udveksling af erfaringer i forhold til at have fået en alvorlig synsnedsættelse. Gruppeundervisning lægger op til, at borgeren kan drage nytte af de øvrige deltageres erfaringer, spejle sig i andre deltagere og giver i øvrigt mulighed for et læringsmiljø, der ligner hverdagen mest muligt.

Ydelsesnr.: 3204 Pris: 14.260,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer.

Lovgivning: Lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 32, 74 og 76. 

Målgruppe: Borgere, der har fået bevilget et hjælpemiddel.

Formål: At borgeren bliver i stand til at anvende det bevilgede hjælpemiddel og derved kompenseres for den nedsatte funktionsevne.

Indhold: Synskonsulenten varetager derefter instruktionen i brug af det aktuelle hjælpemiddel.

Ydelsesnr.: 3503 Pris: 3.680,- kr. Omfang: 4 timer, heraf 1 vejl. ATA-time

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Stærkt svagsynede og blinde som har vanskeligt ved at færdes alene

Form: Eneundervisning.

Formål: At borgeren kan færdes så uafhængigt som muligt.

Indhold:
At udnytte øvrige sanser i forhold til opfattelse af retning, genkendelse af omgivelser samt planlægning af rute. Indlæring af den lange hvide stoks teknikker samt indlæring af nye strategier i forhold til at orientere sig såvel indendørs som udendørs.
Ledsageteknik - den blindes redskab til at blive mobil ved hjælp af ledsager på en sikker og komfortabel måde.
Afprøvning af relevante hjælpemidler som fx forskellige stokketyper, optiske eller elektroniske hjælpemidler, taktile kort eller notatapparater for indlæsning af ruter.

Omfang: Individuelt afhængig af opgavens karakter og den blinde og svagsynedes ressourcer. Omfanget aftales konkret med visiterende kommune.

Værd at vide: Ydelsen kan også være rettet mod personale eller pårørende som har behov for at kunne ledsage den svagsynede eller blinde.

Ydelsesnr.: 3201 Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris: 920,- kr.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede.

Formål: At indlære nye strategier og metoder for igen at beherske kendte gøremål.

Form: Eneundervisning.

Indhold: Undervisning i kompenserende teknikker, eksempelvis at lave kaffe, skære brød i skiver, samt undervisning i særlige teknikker i forbindelse med måltidet. Derudover afprøves og undervises i brug af kompenserende hjælpemidler.
For optimal udnyttelse af en evt. synsrest, rådgives tillige i forbedring af lysforholdene samt i valg af farver og kontraster. Hårde hvidevarer og køkkenredskaber kan afmærkes, således at de fortsat kan anvendes.
Der afprøves metoder, hjælpemidler og materialer i forbindelse med håndskrivning og genlæsning af egen håndskrift. Eksempelvis huskesedler og opskrifter.

Værd at vide: ADL-undervisningen forgår som oftest i hjemmet og over flere gange.

Ydelsesnr.: 3206 Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris 920,- kr.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med hemianopsi eller kvadrant anopsi som følge efter en erhvervet hjerneskade.

Formål: At borgeren får
• forbedret sin orienteringsevne og rumopfattelse
• styrket sine øjenbevægelser således, at den del af rummet, der ikke umiddelbart ses, bedre afsøges vha. øjenbevægelser.
• styrket sin personlige uafhængighed
• større indsigt i synsfunktionen og den nedsatte synsfunktion

Forudsætning:
Borgeren skal være indstillet på at skulle gennemføre træning med en evidensbaseret metode ved brug af computer-programmet Visiocoach – dvs. træning 2x½ time alle hverdage i 6 uger.
Borgeren skal have en PC, hvor programmet kan tilsluttes (Windows XP, Vista eller Windows 7).
Borgeren skal bruge sin bedst mulige optik, (enkel-fokal eller skærmbrille). Ikke brille med glidende overgang.

Indhold:
Undervisning ift. synsvanskeligheder og hjerneskade:
Der foretages en samtale med borgeren med henblik på at afklare de konkrete vanskeligheder og følger af borgerens synsfeltsudfald. Den normale synsfunktion samt de skader, der er aktuelle, for den enkelte borger gennemgås. Der gives rådgivning (f.eks. ift. læsning, færden).

Tests før træning
Borgerens syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes Borger og konsulent går en mobilityrute til fods i et miljø tilpasset den enkelte fx på en gågade og i et indkøbscenter.

Træning:
Borger instrueres i og prøver PC-programmet i hjemmet (eller på KC). Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 6 uger – i alt 60 træningsgange.
Der foregår løbende telefonisk evaluering mhp. vejledning/korrigering ift. borgerens egen træning.

Ved afslutning af forløbet:
Der retestes og borger og konsulent går igen en mobilityrute. Borger interviewes igen. Borgerens subjektive (den oplevede effekt) og objektive (målbare) udbytte af forløbet evalueres.

Ydelsesnr.: 3210 Pris: 11.730,- kr. Omfang: 12,75 timer, heraf 6,5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med neglekt som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål: At borgeren
• får forbedret sin opmærksomhed mod den side, der er påvirket af neglekten (f.eks. i forhold til læsning og færden)
• opnår større personlig uafhængighed
• opnår større indsigt i den nedsatte funktion

Forudsætning:
Borgeren skal være indstillet på at træne hjemme to gange om dagen (formiddag og eftermiddag): ca. 20 minutter ad gangen i to uger (10 hverdage).
Borgeren skal bruge sin almindelige optik (hvis en sådan haves) påsat prismer eller en speciel prismebrille.

Indhold:
Undervisning ift. opmærksomhed/neglekt/synsvanskeligheder og hjerneskade:
Der foretages et interview med henblik på at afklare borgerens vanskeligheder som følge af synsfeltsudfaldet. Gennemgang af nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når en hjerneskade har påvirket opmærksomheden. Der lægges vægt på de skader der er aktuelle, for den enkelte borger.
Der gives rådgivning (fx ift. læsning, færden).

Tests før træning, spørgeskema og instruktion: Borgerens syn vurderes med forskellige korte tests inden undervisningen iværksættes. Borger og konsulent går en mobilityrute til fods i miljø tilpasset den enkelte fx gågade og indkøbscenter. Borger og dennes hjælper (ægtefælle eller anden) instrueres i, hvordan der skal trænes dagligt. Materiale udleveres (kasse og prismebriller).

Træning: borgeren og dennes hjælper træner i hjemmet: Træningen udføres 2 gange om dagen 5 dage om ugen i 2 uger – alt 20 gange. Der foregår løbende evaluering mhp. motivation og vejledning/korrigering ift. træningen.

Ved afslutning af forløbet: Borgeren retestes og går igen en mobilityrute med konsulenten.
Borger interviewes igen. Borgerens subjektive (den oplevede effekt) og objektive (målbare) udbytte af forløbet evalueres.

Ydelsesnr.: 3211 Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med problemer med at fokusere som følge efter en erhvervet hjerneskade eller lammelse af øjenmuskulaturen.

Formål: At borgeren får
• forbedret sin øjenstyring og evne til at fokusere
• mindre udtrætning ved fokusskift samt bedre balance
• større indsigt i nuværende synproblematik og hvordan der kan kompenseres.

Forudsætning:
I forbindelse med undervisningsforløbet skal borgeren være indstillet på at gennemføre træning hjemme under vejledning.

Indhold:
Synsvanskeligheder og hjerneskade:
Undervisning omhandlende synsfunktionen og skader. Der lægges vægt på de skader, der er aktuel, for den enkelte borger. Der gives rådgivning f.eks. ift. læsning, færden.

Tests før træning
Borgerens syn vurderes med forskellige tests før træningsindsatsen.

Træning:
Borger undervises og instrueres på KC ca. 1 x ugl i 4-6 uger, samtidigt træner borgeren selv dagligt hjemme.

Ved afslutning af forløbet:
Borgerens synsfunktion afprøves igen.

Bemærkninger:
I enkelte tilfælde kan der være behov for at forlænge undervisningsperioden, i så fald vil der blive ansøgt om en ny ydelse.
Undervisningen kan også gives til borgerens ergo- eller fysioterapeut, der derefter forestår den videre træning af borger. Her tænkes specielt på borgere, der pga. andre funktionsnedsættelser vil have svært ved at komme til undervisning på Kommunikationscentret. Til det formål kan bruges Ydelse B.


A Ydelsesnr.: 3213 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3214 Pris:   5.060,- kr. Omfang: 5,5 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter