Lovgivning: Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

Målgruppe: Uddannelsesaktive unge og voksne, som er optaget på en uddannelse, der kan ydes specialpædagogisk støtte (SPS) til.

Formål: Den specialpædagogiske støtte (SPS) skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse.

Form: Vejledning til den enkelte elev.

Indhold:
Vejledningen kan omfatte:
• Observationer i undervisningsmoduler
• Opfølgende drøftelse med de pågældende lærer, med udgangspunkt i observationer
• Skriftlig tilbagemeldinger på observationer foretaget i undervisningen
• Samtale med eleven og dennes personlige sekretær på observationer foretaget i undervisningen
• Deltagelse i fagligt netværksmøde

Værd at vide: Kørsel, forberedelse og efterbehandling er inkluderet i ydelsesprisen.

 

Ydelsesnr.: 3350  Pris: 920,- kr. pr. time

Lovgivning: Lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32. 

Målgruppe: Blinde og svagsynede med en så omfattende hørenedsættelse, at det dobbelte handicap får indflydelse på borgerens mulighed for kompensation for sin funktionsnedsættelse.

Formål: Rådgivningen sigter mod at borgeren i størst mulig grad kan blive uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Indhold: Rådgivning og vejledning i forhold til de særlige problemstillinger, som den dobbelte funktionsnedsættelse giver. Afprøvning af hjælpemidler, rådgivning om indretning af hjemmet og undervisning i kompenserende teknikker. Indsatsen er koordineret med hørekonsulenten. Rådgivning og vejledning vil oftest blive givet ved et hjemmebesøg, og pårørende vil være inddraget. Behov for kontaktperson vurderes.

Værd at vide: Rådgivningen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem syns- og hørekonsulent.

Ydelsesnr.: 3324 Pris: 10.120,- kr. Omfang: 11 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Blinde og svagsynede borgere som har en psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse. 

Formål: At sikre at udvikling af færdigheder, motorik og sociale kompetencer er så optimale som muligt for den enkelte borger med et synshandicap.

Indhold: Vejledningen og rådgivningen tager udgangspunkt i resultaterne af en udredning af den enkelte borger. Den voksne med synsnedsættelse/blindhed, personale og evt. pårørende får vejledning i forhold til, hvilke pædagogiske perspektiver og handlemuligheder udredningen peger i retningen af – evt. sat i relation til borgerens handleplan.
Rådgivningen kan foregå i hjemmet, undervisningsinstitutionen, botilbuddet eller dagtilbuddet.
Vejledningen tager udgangspunkt i borgerens udvikling, ressource og trivsel. Der gives vejledning i dagligdags situationer, hvor den synshandicappede borger har brug for synskompenserende teknikker og hensyn. Der ydes rådgivning om indretning af det fysiske miljø og belysning i forhold til synshandicappet.

Ydelsesnr.: 3302 Pris: 11.960,- kr. Omfang: 13 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter