Synsvanskeligheder

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med omfattende synsvanskeligheder. Det vil sige visus lig med eller mindre (svagere) end 6/18 (0,3). Vælg ydelse nedenfor.

Til sagsbehandlere! Få vejledning i ansøgning om specialoptik. Henvend dig til Kommunikationscentrets specialoptiker. Få samtidig oplysninger om lokale optikere med særlig viden om øjenlidelser og udmåling af svagsynsoptik. Vi har leverandøraftale med en række optikere i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Ring på tlf.: 72 32 38 00

Udredning af synsvanskeligheder

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service §§ 10 stk. 4 og 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med en diagnosticeret varig synsnedsættelse, blinde og svagsynede, svagsynede med en omfattende hørenedsættelse samt borgere med synsvanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade.

Formål: At afdække borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses.
Derudover gennem rådgivning at give borgeren mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Indhold: Der indhentes oplysninger fra øjenlæge. Udredningen forholder sig til funktionsnedsættelsens konsekvenser i forhold til borgerens fysiske og psykiske formåen, herunder forhold såsom boligforhold, erhvervssituation, fritidsinteresser og støtte fra pårørende.
Skønnes den enkleste løsning at være et simpelt hjælpemiddel, vejledes og rådgives basalt om enkle synshjælpemidler, hjælpemidlet afprøves, og der udfærdiges en anbefaling til bopælskommunen. Der vil i anbefalingen være redegjort for såvel afklaring af lovgrundlag samt væsentlighed i forhold til den/det anbefalede ydelse/hjælpemiddel. I en del tilfælde vil løsningen være at henvise til en svagsynsoptiker eller øvrige relevante ydelser.
I udredningen vil der endvidere indgå en vurdering af, om borgeren evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borgeren i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.

Særligt ved tværfaglige udredninger: For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan udredningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx talepædagog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for øjenlægeoplysninger og tolkebistand.

Ydelsesnr. 3114: Udredning af synsvanskeligheder
Pris: 5.290,- kr. Omfang: 5,75 timer, heraf 1,5 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr. 3117: Tværfaglig udredning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 5,5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter