Udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.
Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter; fx oplysninger fra halslæge eller kommune for at udrede stemme- og talevanskelighedernes type og sværhedsgrad, og om borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne. 

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages evt. kontakt til kommunen. Der indhentes evt. sagsakter fra andre fagpersoner.

Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 0106 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 0107 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med stemme- og talevanskeligheder af organisk eller funktionel
karakter. Målgruppen omfatter tillige transkønnede, tracheostomerede, laryngectomerede, mundhuleopererede, strålebehandlede og CI-opererede borgere med stemme- og talevanskeligheder.

Formål: At udrede stemme- og talevanskelighedernes type og sværhedsgrad, herunder vurdere stemmens og talens ydeevne i forhold til de krav, der er til stemmebrug i dagligdag og beskæftigelse.

Indhold og metode: Den talepædagogiske udredning omfatter bl.a. funktionsprøver af stemmen, observationer af stemme, tale og vejrtrækning og andre fysiske forhold. Der samtales om borgerens oplevelse af stemme- og talevanskelighedernes betydning i forhold til dagligdagens krav. Der optages anamnese, hvor der spørges ind til forhold, der er relevante for stemmen. Der udarbejdes en konklusion indeholdende en faglig vurdering af borgerens behov. Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne vil der udarbejdes forslag til mål for undervisningen, med angivelse af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: Udredningen tager udgangspunkt i de relevante lægelige akter, der er fremskaffet i sagen. Det betyder, at borger inden udredningen skal have være undersøgt hos en halslæge, og at Kommunikationscentret skal være i besiddelse af henvisning fra halslægen.

Ydelse 0108 anvendes ved tracheostomerede, laryngectomerede og mundhuleopererede.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 0105 Pris: 3.450,- kr. Omfang: 3,75 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer
Ydelsesnr.: 0108 Pris: 4.370,- kr. Omfang: 4,75 timer, heraf 2,5 vejl. ATA-timer

Undervisning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med lette til svære stemme- og talevanskeligheder af organisk eller funktionel karakter, hvor stemmevanskelighederne medfører en betydelig begrænsning af deltagelse i arbejds- og fritidslivet. Organiske vanskeligheder omfatter bl.a aldersrelateret mangellukke i stemmeridsen (internusinsufficiens) og tab af muskelmasse i stemmelæberne (atrofi). Funktionelle problematikker omfatter hæshed, rømmetrang, klumpfornemmelse, hoste, synke-besvær mv.

Form: Holdundervisning.

Formål: At forbedre borgerens funktionsniveau eller begrænse de direkte følger af funktionsnedsættelsen. At gøre stemmen og artikulationen funktionsdygtig og ændre uhensigtsmæssige stemme- og talevaner samt spændingsmønstre i halsregionen.

Indhold og metode: Der arbejdes med stemmeøvelser, herunder fx afspændende og smidiggørende øvelser, samt øvelser for klang, styrke og udholdenhed, med udgangspunkt i den individuelle diagnose og stemmefunktion. Derudover kan der arbejdes med holdningskorrektion og åndedrætsregulering.

Værd at vide: For at undervisningen skal have størst mulig effekt forventes det, at borgeren selv træner hjemme mellem undervisningsgangene. Der vil typisk være mellem 3-6 deltagere på holdet.

Ydelsesnr.: 0215 Pris: 6.440 - kr. Omfang: 21 timer, heraf vejl. 12 ATA-timer

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne borgere med lette til svære stemme- og talevanskeligheder af organisk, funktionel eller neurogen karakter, hvor stemmevanskelighederne medfører en betydelig begrænsning af deltagelse i arbejds- og fritidslivet. Organiske vanskeligheder omfatter bl.a cyster og knuder på stemmelæberne, blødninger på stemmelæberne mm. Neurogen påvirkning omfatter bl.a lammelse af stemmelæberne. Funktionelle problematikker omfatter hæshed, rømmetrang, klumpfornemmelse, hoste, synkebesvær mv. Målgruppen omfatter tillige transkønnede, tracheostomerede (spiserørsopererede), CI-opererede, mundhuleopererede, strube-opererede, og strålebehandlede.

Form: Eneundervisning.

Formål: At forbedre borgerens funktionsniveau eller begrænse de direkte følger af funktionsnedsættelsen. At gøre stemmen og artikulationen funktionsdygtig og ændre uhensigtsmæssige stemme- og talevaner samt spændingsmønstre i halsregionen.

Indhold og metode: Der arbejdes med stemmeøvelser, herunder fx afspændende og smidiggørende øvelser, samt øvelser for klang, styrke og udholdenhed, med udgangspunkt i den individuelle diagnose og stemmefunktion. Derudover kan der arbejdes med holdningskorrektion og åndedrætsregulering.
Værd at vide: For at undervisningen skal have størst mulig effekt forventes det, at borgeren selv træner hjemme mellem undervisningsgangene. Et undervisningsforløb er som regel forholdsvis kortvarigt.

A Ydelsesnr.: 0201 Pris:   6.900,- kr. Omfang: 7,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 0202 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C Ydelsesnr.: 0204 Pris: 27.600,- kr. Omfang: 30 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Rådgivning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Laryngectomerede (strubeløse) og kanylebærere, dvs. voksne med tale-, stemme- og kommunikationsproblemer som følge af cancer. Rådgivning og vejledning gives også til pårørende og andre efter ønske.

Formål: At yde rådgivning og vejledning til borgeren og evt. pårørende før og efter operationen. At demonstrere hjælpemidler og udfærdige visitationsoplæg til borgerens kommune mhp. evt. undervisning.

A Ydelsesnr.: 0302 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 9 vejl. ATA-timer.
B Ydelsesnr.: 0303 Pris: 23.000,- kr. Omfang: 25 timer, heraf 15 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter